Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 63 (LXIII) | 3 | 135-156

Article title

Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem?

Authors

Content

Title variants

EN
Framing Analysis – An Analytical Proposal for Discourse Studies?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Analiza dyskursu oferuje oprzyrządowanie badawcze odnoszące się m.in. do ustalania zawartości przekazów medialnych, reguł debat publicznych, społecznej konstrukcji rzeczywistości, sposobów przedstawiania wydarzeń i problemów społecznych w mediach czy wpływu dyskursu medialnego na opinię publiczną. Artykuł prezentuje, w jaki sposób analiza dyskursu może zostać uzupełniona analizą ramowania (framing analysis). Perspektywa ta, choć stosuje odmienną terminologię oraz alternatywne instrumentarium metodologiczne, bada często te same materiały i pozostaje zainteresowana podobnymi zagadnieniami. W szczególności analiza ramowania jest pomocna w badaniach schematów interpretacyjnych zawartych w przekazach medialnych i w różnych formach działań zbiorowych, np. aktywności tzw. nowych ruchów społecznych. Analiza ramowania zwraca uwagę na praktyki kształtowania dyskursu publicznego i odpowiada na potrzebę badań nad społecznymi procesami przypisywania znaczeń.
EN
Discourse analysis offers research tools to identify the content of media messages, the rules governing public debates, social construction of reality, ways of representing events and social issues in the media, or the impact of media discourse on public opinion. This paper shows how discourse analysis can be supplemented by framing analysis. The latter perspective, although it uses different terminology and alternative methodological instruments, often studies the same materials and focuses on similar issues. In particular, framing analysis is helpful in reconstructing interpretative schemes which are used in media messages as well as in various forms of collective actions (e.g. in the so-called new social movements). Framing analysis pays attention to the practices involved in shaping the public discourse and responds to the need for research into the social processes of meaning ascription

Year

Volume

Issue

3

Pages

135-156

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Zakład Badań Komunikacji Społecznej

References

 • Benford R.D., 1993, Frame Disputes within the Nuclear Disarmament Movement, “Social Forces” 3(71), pp. 677–701.
 • Benford R.D., Snow D.A., 2000, Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment, “Annual Review of Sociology” 26, pp. 611–639.
 • Bourdieu P., 2009, O telewizji, Warszawa: PWN.
 • Castells M., 2013, Władza komunikacji, Warszawa: PWN.
 • Chilton P.A., 1988, Critical Discourse Moments and Critical Discourse Analysis: Towards a Methodology, San Diego: University of California.
 • Czyżewski M., 2006, Langfristige prozessanalytische Betrachtungen und kurzfristige statische Diagnosen bei der Kriegsdeutung: Ein Vergleich, (w:) C. Glunz, A. Pełka, Th.F. Schneider (red.), Krieg und Literatur/War and Literature XII, Göttingen: V&R unipress, pp. 54–67.
 • Czyżewski M., 2007, Sondaże: polityka, media, wiedza. Katalog wątpliwości, „Przegląd Socjologiczny” 1, ss. 39–59.
 • Czyżewski M., 2010, Analiza ramowa, czyli «co tu się dzieje», (w:) E. Goffman, Analiza ramowa, Kraków: Nomos, ss. VII–XLVII.
 • Czyżewski M., 2011, Wokół analizy ramowej jako perspektywy badawczej, (w:) T. Gackowski (red.), Zawartość mediów czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych, Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ss. 31–47.
 • Czyżewski M., 2013, Teorie dyskursu i dyskursy teorii, „Kultura i Społeczeństwo” 2, ss. 3–26.
 • Entman R.M., 1993, Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm, “Journal of Communication” 4(43), pp. 51–58.
 • Entman R.M., 2007, Framing Bias: Media in the Distribution of Power, “Journal of Communication” 1(57), pp. 163–173.
 • Dijk van Teun A., 1993, Elite Discourse and Racism, Londyn: SAGE.
 • Dijk van Teun A., 2001, Badania nad dyskursem, (w:) T.A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, War-szawa: PWN.
 • Ferree M.M., Gamson W.A., Gerhards J., Rucht D., 2002, Shaping Abortion Discourse. Democracy and the Public Sphere in Germany and the United States, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Franczak K., Medialne objaśnienia kryzysu gospodarczego w perspektywie framing analysis, (w:) M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak (red.), Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, Warszawa: Wydawnictwo Sedno, ss. 91–122.
 • Gamson W.A., 1992, Talking Politics, Cambrige: Cambrige University Press.
 • Gamson W.A., Croteau D., Hoynes W., Sasson T., 1992, Media Images and the Social Construction of Reality, “An-nual Review of Sociology” 18, pp. 373–393.
 • Gamson W.A., Modigliani A., 1989, Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach, “American Journal of Sociology” 1, pp. 1–37.
 • Gitlin T., 1980, The Whole World Is Watching. Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left, Berkeley: University of California Press.
 • Iyengar S., 1991, Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues, Chicago: The University of Chicago Press.
 • Johnston H., Noakes J.A., 2005, Frames of Protest. Social Movements and the Framing Perspective, Lanham: Row-man & Littlefield Publishers.
 • Katz E., Lazarsfeld P.F., 1955, Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications, New York: The Free Press.
 • Kinder D.R., Sanders L.M., 1990, Mimicking Political Debate with Survey Questions: The Case of White Opinion on Affirmative Action for Blacks, “Social Cognition” 8, pp. 73–103.
 • Kubik J., 2008, Polityka kontestacji, protesty, ruchy społeczne: logika rozwoju teorii, „Societas/Communitas” 2–1, ss. 41–82.
 • Laclau E., 2009, Rozum populistyczny, Wrocław: DSW.
 • Lakoff G., 2011, Nie myśl o słoniu!, Warszawa: Łośgraf.
 • Miś L., 2007, Ramy problemu bezrobocia w telewizyjnych programach informacyjnych TVN i TVP1, (w:) J. Klebaniuk (red.), Oblicza nierówności społecznych. Studia interdyscyplinarne, Warszawa: Eneteia, ss. 341–355.
 • Nisbet M.C., 2010, Knowledge Into Action: Framing the Debates Over Climate Change and Poverty, (w:) P.D’Angelo, J.A. Kuypers (red.), Doing News Framing Analysis. Empirical and Theoretical Perspectives, New York: Routledge.
 • Olczyk T., 2009, Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa: WAiP.
 • Palczewski M., 2011, Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN, „Studia Medioznawcze” 1, ss. 31–41.
 • Pan Z., Kosicki G.M.,1993, Framing Analysis: An Approach to News discourse, “Political Communication” 10, pp. 55–75.
 • Pluwak A., 2009, Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych, „Global Media Journal – Polish Edition” 1, ss. 49–79.
 • Scheufele D.A., 1999, Framing as a Theory of Media Effects, “Jourrnal of Communication” 1(49), pp. 103–122.
 • Snow D.A., Vliegenthart R., Corrigal-Brown C., 2007, Framing the French Riots: A Comparative Study of Frame Variation, “Social Forces” 2(86), pp. 385–415.
 • Snow D., Rochford B.E., Worden S.K., Benford R.D., 1986, Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation, “American Sociological Review” 51, pp. 464–481.
 • Snow D.A., Benford R.D., 1988, Ideology, frame resonance, and participant mobilization, “International Social Movement Research” 1, pp. 197–217.
 • Tankard J.W., 2003, The Empirical Approach to the Study of Media Framing, (w:) S.D. Reese, O.H. Gandy, A.E. Grant (red.), Framing Public Life. Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World, New Jer-sey: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 95–106.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c392bf3f-fc7b-4cee-9158-21d5c4427767
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.