Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3/2018 (75), t. 1 | 101-113

Article title

Social and Integrated Reports of Food Business as Tools of CSR and Sustainable Development

Content

Title variants

PL
Raporty społeczne i zintegrowane przedsiębiorstw branży żywnościowej jako narzędzia CSR i zrównoważonego rozwoju

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The article discusses the issues related to social and integrated reports as tools that can be used in the process of controlling the implementation of the adopted goals and communication with stakeholders by enterprises pursuing activities based on the concept of sustainable development and CSR strategies. The conclusion of the discussed research indicates that in the years 2007–2017 a small number of Polish enterprises in the food industry prepared social and integrated reports (14% of total reports). The analysis of the existing data based on the content of reports shows that those who were involved in their preparation demonstrated the implementation of many assumptions of sustainable development.
PL
Artykuł podejmuje rozważania nad problematyką dotyczącą raportów społecznych i zintegrowanych jako narzędzi, które mogą być wykorzystane w procesie kontroli realizacji przyjętych celów oraz komunikacji z interesariuszami przez przedsiębiorstwa realizujące działania oparte na koncepcji zrównoważonego rozwoju i strategii CSR. Konkluzja podjętych rozważań wskazuje, że w latach 2007–2017 niewielka liczba polskich przedsiębiorstw branży żywnościowej przygotowywała raporty społeczne i zrównoważone (14% ogółu raportów). Analiza danych zastanych bazująca na treściach raportów wskazuje, że ci, którzy angażowali się w ich przygotowanie wykazywali realizację wielu założeń zrównoważonego rozwoju.

Year

Pages

101-113

Physical description

Dates

published
2018-07-17

Contributors

 • Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Department of Organization and Consumption Economics
author
 • Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences Department of European Policy and Marketing
 • Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Department of Organization and Consumption Economics

References

 • 1. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups.
 • 2. Drabik, I. (2009). Koncepcja internacjonalizacji przedsiębiorstwa – stan obecny i kierunki rozwoju. In A. Limański & R. Milic-Czerniak (Eds.), Współczesny marketing wobec problemów globalizacji gospodarki. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
 • 3. FOB. (2015). Menedżerowie CSR. Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/wpcontent/uploads/2015/10/Menedzerowie-CSR_raport_podglad.pdf (3.01.2018).
 • 4. Freeman, R.E. & Velamuri, S.R. (2008). A new approach to CSR: Company stakeholder responsibility. Charlottesville: Business Roundtable Institute for Corporate Ethics. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1186223.
 • 5. Gasiński, T. & Piskalski, G. (2009). Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Retrieved from https://atwdb.pl/artykuly/podrecznik.pdf (3.01.2018).
 • 6. KPMG & FOB. (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu – fakty i opinie. Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/11/Raport-Spo%C5%82eczna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-biznesu-fakty-a-opinie-KPMG-FOB-20141.pdf (3.01.2018).
 • 7. Limański, A. & Drabik, I. (2005). Internacjonalizacja i globalizacja działalności przedsiębiorstw. In J. Pyka (Ed.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach – Akademia Ekonomiczna w Katowicach – Politechnika Śląska.
 • 8. Łukasiewicz-Kamińska, A. (2011). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego. Warszawa: Difin.
 • 9. OECD. (2001). Corporate social responsibility: Partners for Progress. Organisation for Economic Co-operation and Development.
 • 10. Our common future. (1987). Brundtland report. Oslo. Retrieved from http://www.undocuments.net/our-common-future.pdf (30.04.2017).
 • 11. Ozimek, I., Bobola, A., & Szlachciuk J. (2017). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw zrównoważony rozwój – moda czy obowiązek. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 3(26), 303–315.
 • 12. Panapanaan, V. M., Linnanen, L., Karvonen, M., & Phan, V. T. (2003). Roadmapping corporate social responsibility in Finnish companies. Journal of Business Ethics, 44(2/3), 133–148. doi https://doi.org/10.1023/A:1023391530903.
 • 13. Raportowanie społeczne – poradnik dla raportujących. (2017). Retrieved from https://www.pibr.org.pl/static/items/publishing/Raportowanie_niefinansowe_wydanie_II_2017.pdf (3.01.2017).
 • 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r., poz. 860).
 • 15. Sroka, R. (2013). Raportowanie społeczne na świecie. In N. Ćwik (Ed.), Wspólna odpowiedzialność. Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/01/Wspolna_odpowiedzialnosc_Raportowanie_spoleczne-PODGLAD.pdf (3.01.2018).
 • 16. Stappen, R.K. (2008). A sustainable world is possible. Der Wise Consensus Problemlösungen für das 21 Jahrhundert mit dem Wise-Consensus Verfahren. Eichstätt: FAAPE. Retrieved from http://faape.org/wise-consensus-4-2008.pdf (3.01.2018).
 • 17. UN. (2015). 2030 agenda for sustainable development.
 • 18. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. z 2017 r. poz. 61.
 • 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.).
 • 20. Żemigała, M. (2007). Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • 21. https://www.globalreporting.org/standards (retrieved on 3.01.2018).
 • 22. http://www.odpowbiznescsr.hb.pl/38/Narzedzia_CSR/ (retrieved on 3.01.2018).
 • Google Scholar
 • 23. http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/ (retrieved on 3.01.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c393a11c-f06e-448f-b2a5-131034c7d76d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.