PL EN


2014 | 37 | 478-491
Article title

Wpływ regulacji prawa finansów publicznych na stosunek pracy w świetle przemian zachodzących na krajowym rynku pracy

Content
Title variants
EN
Impact of Public Finance Law on Employment Relationship in the Light of the Changes Taking Place in the Domestic Labor Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki wpływu regulacji prawa finansów publicz-nych na rodzaj i kształt stosunku pracy, rozumianego jako instytucja prawna, po to by następnie zaproponować w tym zakresie rozwiązania normatywne, które w ocenie autorów ustawodawca powinien wprowadzić. W ocenie autorów konieczność prowadzenia badań, których przedmiot stanowią regulacje odmiennych gałęzi prawa jest uzasadniona tym, że skutki występujące na gruncie prawa finansów publicznych wpływają na podejmowane przez pracodawców decyzje m.in. o wyborze podstawy stosunku pracy lub rezygnacji z jego nawiązania. Konsekwencją tego, że wybory powyższe deter-minowane są skutkami finansowoprawnymi, może być następnie zmniejszenie ochrony praw pracowników przewidzianej w uregulowaniach prawa pracy lub wybór zatrudnienia pozapracow-niczego, które z ochrony takiej w ogóle obecnie nie korzysta. Z uwagi na dogmatycznoprawny charakter niniejszego opracowania jego celem nie jest przy tym ocena samego zjawiska społecz-nego zwiększającej się skali zatrudnienia pozapracowniczego. Rozstrzygając problem potrzeby ochrony osób zatrudnionych w ramach umów pozapracow-niczych autorzy stwierdzają konieczność wprowadzenia podnoszonej aktualnie w teorii koncepcji przyznającej analogiczne jak w przypadku zatrudnienia pracowniczego uprawnienia również podmiotom zatrudnionym w formach pozapracowniczych. Koncepcja proponująca, by objąć za-trudnienie pozapracownicze ochroną taką samą jak osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, odwołuje się przy tym do modelu ochrony praw człowieka, osób wykonujących pracę w każdej innej formie oraz uznaniu, że spektrum zainteresowania ochrony przewidzianej przepisami prawa pracy powinien stanowić człowiek a nie praca.
EN
The main purpose of this article is to identify the impact of regulation of public finance law on type and shape of the employment relationship, understood as a legal institution, to then pro-pose normative solutions, which in the opinion of the authors the legislator should introduce. In the authors’ opinion conducting the research on regulations of different branches of law is a consequence of the fact that the effects of the law on the grounds of public finances influence the decisions taken by employers, such as the choice of the basis of the employment relationship or even decision to resign from entering the contract of employment. The consequence of the fact that these choices determine public finance law, may effect in reduction of workers’ rights provided in the regulations of labor law or avoiding contracts of employment and choosing unfavorable civil contract which do not give any protection of labor rights whatsoever. The authors state a necessity of implementing so far theoretical concept of conferring the same rights as of ordinary employees for people employed under civil law agreement as a solution to the need for protection of their rights. The concept of extending employment protection on those who are not employed refers to the model of protection of human rights of persons working in any form and to declaration that the spectrum of interest of protection provided by labor law should be a man, not work.
Year
Issue
37
Pages
478-491
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytet Rzeszowski
author
 • Pracownia Finansów Publicznych, Katedra Prawa Publicznego Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Barzycka-Banaszczyk M., 2011, Prawo pracy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Brzeziński B., 2003, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Brzeziński B., Olesińska A., 2009, Klauzula normatywna zapobiegania unikaniu opo-datkowania [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. B. Brze-ziński, Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Ćwiertniak B., 2007, Kryteria wyodrębniania prawa pracy jako gałęzi systemu prawa polskiego, „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej”, Kraków.
 • Florek L., 2010, Ustawa i umowa w prawie pracy, Wyd. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 • Gersdorf M., 2002, Cechy charakterystyczne stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 10.
 • Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., 2010, Kodeks pracy. Komentarz, Wyd. Lexis- Nexis, Warszawa.
 • Głuchowski J., 1996, Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Gomułowicz A., Małecki J., 2002, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Grabarczyk J., 2004, Nieodpłatne świadczenia jako przychody podlegające podatkowi dochodowemu, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, nr 3.
 • Grabarczyk J., 2009, Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Iwulski J., Sanetra W., 2011, Kodeks pracy. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 • Jan Paweł II, 1995, Encyklika LABOREM EXERCENS, Polskie wydanie: O pracy ludz-kiej, Wrocław.
 • Kalinowski M., 2001, Granice legalności unikania opodatkowania w polskim prawie podatkowym, Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Karwat P., 2002, Obejście prawa podatkowego. Natura zjawiska i sposoby przeciwdzia-łania mu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Liszcz T., 2008, Prawo pracy, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 • Łunarski O., Majka P., 2013, Opodatkowanie pracowniczych świadczeń nieodpłatnych [w:] Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, red. B. Brze-ziński, Wyd. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 • Matey M., 1997, Nowy ład pracy w Polsce i w Europie, Wyd. Naukowe Scholar, War-szawa.
 • Morawski L., 2005, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku prze-mian, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 • Ostrowski K., 1970, Prawo finansowe. Zarys ogólny, PWN, Warszawa.
 • Salwa Z., 2004, Prawo pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 • Sobczyk A., 2013, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I, Wyd. C.H. Beck, War-szawa.
 • Świątkowski A.M., 2001, Indywidualne prawo pracy, Wyd. Info Trade, Gdańsk–Kraków.
 • Wratny J., 2013, Kodeks pracy. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c393d609-5cd2-470d-861d-b91d39f1e60c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.