Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 4 | 77-88

Article title

Konwencja kapsztadzka i protokół lotniczy – analiza wybranych zagadnień

Authors

Content

Title variants

EN
Cape Town Convention and the Aircraft Protocol – selected issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu zapoznać czytelnika z wybranymi zagadnieniami Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym (dalej: Konwencja) z 2001 r. oraz sporządzonego doń Protokołu dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego (dalej: Protokół) z zaakcentowaniem tych aspektów, które wiążą się z obrotem handlowym w lotnictwie cywilnym. Na samym wstępie omówiono centralne dla obu aktów pojęcie „zabezpieczenia międzynarodowego” oraz wskazano, jakie typy umów mają do niego zastosowanie oraz co w ogóle może być ich przedmiotem. W dalszej kolejności w artykule przedstawiono wymogi co do formy, chwili i miejsca zawarcia umowy, z której wynika zabezpieczenie, a następnie uszczegółowiono wymagania, jakim poddane są umowy leasingu i sprzedaży samolotów, czyli najczęściej występujące w obrocie czynności zmierzające do powiększania floty przez linie lotnicze. Sporą część artykułu poświęcono środkom zaradczym, jakie może wykorzystać wierzyciel w sytuacji, gdy dłużnik uchyla się od wykonania obowiązków lub gdy dochodzi do jego upadłości wraz z krótkim omówieniem konsekwencji stosowania takich środków w wymiarze praktycznym. I choć na podstawie przepisów Konwencji i Protokołu umacnia się pozycja wierzyciela, jej autorzy zadbali także o to, aby dłużnicy byli chronieni przed nadużyciami drugiej strony. Tej kwestii poświęcono śródtytuł VII. Wyróżnikiem Konwencji jest instytucja rejestru międzynarodowego służąca pewności obrotu i dbałości o ochronę interesów tych, którzy wpisu do niego dokonali w pierwszej kolejności. Oba akty zaś drobiazgowo określają sytuację stron umowy, w przypadku upadłości dłużnika i przyznają ochronę wierzycielom zależną od posiadanego przez nich pierwszeństwa według rejestru międzynarodowego. Zagadnienia te zostały omówione w śródtytule IX. Ostatnia część artykułu to krótkie studium skutków ekonomicznych, jakie wiązałyby się z ewentualnym przyjęciem przez Polskę obu aktów.
EN
The purpose of article is present selected issues of the Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment of 16 November 2001 and the attached Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment, highlighting those of its aspects that relate to civil aviation trade. The introduction presents an overview of the term ‘International interest’ principal to both acts. The following sections cover conditions for concluding contracts with an ‘international interest’, criteria of sale and lease of aeroplane agreements, remedies available to creditors including those available in the event of a debtor’s insolvency. The paper covers also the institution of the ‘International Registry’ that ensures security of trade and protects the interests of those first to register. The last part of the article is a short study on economic effects linked with the potential ratification of the above acts of international law by Poland.

Year

Volume

5

Issue

4

Pages

77-88

Physical description

Dates

online
2016-06-30
printed
2016-06-30

Contributors

  • Doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

References

  • Duggan, J. i Flynn, P. (b.d.). The Cape Town Convention – a brief overview. Pozyskano z: http://www.fod.ie/Cape_Town_Convention.pdf .
  • Gołaczyński, J. i Leśniak, M. (2009). Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  • Hrycaj, A. (2011). Jurysdykcja kraj owa w sprawach o ogłoszenie upadłości objętych zakresem zastosowania rozporządzenia rady (WE) NR 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  • Radwański, Z. i Olejniczak, A. (2012). Zobowiązania – część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Kunert-Diallo, A. (2011). Konwencja kapsztadzka i protokół lotniczy – rozwiązania międzynarodowe dotyczące finansowania sprzętu lotniczego. Europejski Przegląd Sądowy, 7.
  • Mikosz, S. (2011). Leci z nami pilot. Kilka prawd o liniach lotniczych. Warszawa: G+J Gruner + Jahr Polska.
  • Walulik, J. (2011). O potrzebie przystąpienia Polski do Konwencji kapsztadzkiej. Kontrola Państwowa, 3.
  • Zych, M. (2014). Czy Polska powinna ratyfikować konwencję kapsztadzką? O zabezpieczaniu transakcji w branży lotniczej. Pozyskano z: http://www.codozasady.pl/czy-polska-powinna-ratyfikowac-konwencje-kapsztadzka-o-zabezpieczaniu-transakcji-w-branzy-lotniczej/.
  • Żylicz, M. (2011). Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe. Warszawa: LexisNexis.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c394b29f-f52a-4e03-8823-318bc07f47e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.