PL EN


2016 | 22 | 59-70
Article title

O dyfuzji semantycznej w tekstach dziennikarskich na przykładzie wybranych polskich compositów z pierwszym obcym komponentem

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On semantic diffusion in journalistic texts, using the example of selected Polish compounds where the first element is foreign
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article focuses on the signs of semantic diffusion in word formation in the context of the indeterminate nature of many Polish compounds in which the first element is foreign, such as those with the component e-, euro-, or eco-. Derivatives are investigated in terms of their context, i.e. emphasis is put on their updated meaning in specific uses in journalistic texts. The phenomenon is analysed in connection with the pragmatic aspect of word formation in the language of the mass media.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
 • Bortliczek M., 2013, Językowe obrazy świata (wirtualny i realny) kreowane przez formacje z e- i eko-, [w:] E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska (red.), Słowotwórstwo w różnych odmianach języka. Materiały piątej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei, „Wokół słów i znaczeń”, t. V, Gdańsk, s. 189–208.
 • Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., 1986, Kultura języka polskiego, Warszawa.
 • Długosz N., 2013, Kognitywna interpretacja najnowszych złożeń z powtarzalnym w serii wyrazów członem związanym (na przykładach z języka polskiego i bułgarskiego), „Slavia Meridionalis” XIII: Składniowe metody w słowotwórstwie, s. 187–200.
 • Długosz N., 2014, Няколко бележки относно словообразувателната аналогия в славянското езикознание (в контекста на най-новите безафиксални сложни думи в полския и българския език), „Научни трудове” „Филология” t. 60, z. 1, cz. A, s. 402–416.
 • Długosz N., 2015a, O zmianach w polskim i bułgarskim systemie słowotwórczym na przykładzie złożeń z komponentami e- oraz интернет- i онлайн-, [w:] A. Kovacheva, P. Borowiak, Bułgaria tradycyjna i nowoczesna, Poznań, s. 51–60.
 • Długosz N., 2015b, Język jako narzędzie kształtowania postaw proekologicznych – o polskich i bułgarskich złożeniach z komponentem eko- w dyskursie publicystycznym, „Poznańskie
 • Studia Slawistyczne” nr 8, s. 333–348.
 • Długosz N., w druku, Najnowsze polskie i bułgarskie composita jako przejaw derywacji pragmatycznej w tekstach dziennikarskich (na wybranych przykładach), [w:] Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego, „Wokół słów i znaczeń”, t. VI, Gdańsk.
 • Jadacka H., 2005, System słowotwórczy polszczyzny (1945−2000), Warszawa.
 • Kaproń-Charzyńska I., 2007, Pragmatyczna funkcja formantów w opisie derywatów, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIII, s. 147–156.
 • Kiklewicz A., 2006a, Dyfuzja semantyczna w języku i tekście I, „LingVaria” nr 1 (1), s. 11–21.
 • Kiklewicz A., 2006b, Dyfuzja semantyczna w języku i tekście II, „LingVaria” nr 2 (2), s. 9–20.
 • Kiklewicz A., 2012, Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności, Warszawa.
 • Kowalewska-Dąbrowska J., 2011, Przejawy inwencji słowotwórczej w języku prasy ostatnich lat (na przykładzie wybranych gazet i czasopism), [w:] E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska (red.), Słowotwórstwo a media, „Wokół słów i znaczeń”, t. IV, Gdańsk, s. 61–68.
 • Kubrjakowa Je.S [= Кубрякова Е.С.], 2004, Язык и знание. На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира, Москва.
 • Kudra B., 2011, O tzw. derywacji pragmatycznej i derywatach pragmatycznych (Słowotwórstwo a pragmatyka), [w:] E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska (red.), Słowotwórstwo a media, „Wokół słów i znaczeń”, t. IV, Gdańsk, s. 13–18.
 • Mieczkowska H., 2014, E-kompozita czy e-zestawienia? (na materiale słowacko-polskim), „Rocznik Slawistyczny” LXIII, s. 77–89.
 • Ochmann D., 2004, Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej, Kraków.
 • Ożóg K., 2011, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.
 • Rogowska-Cybulska E., 2013, Słowotwórstwo na usługach reklamy. Mechanizmy tekstowe, Gdańsk.
 • SFWP: S. Bąba, J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2002.
 • Steciąg M., 2012, Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej, Zielona Góra.
 • Szumska D., 1999, Niebezpieczne związki, czyli meandry adiektywizacji, [w:] A. Kiklewicz (red.), Паланiстыка – Полонистика – Polonistyka, Мiнск, s. 4–28.
 • Waszakowa K., 2003, Kognitywne aspekty tworzenia nowych derywatów słowotwórczych (na przykładzie języka polskiego), [w:] I. Ohnheiser (red.), Słowotwórstwo/Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich, Opole, s. 411–435.
 • Waszakowa K., 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c39d7c5c-eaf5-4e6a-b4a6-49106738c5c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.