Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4(33) |

Article title

Zarządzanie bezpieczeństwem w kontekście bezpieczeństwa państwa

Content

Title variants

EN
Security management in the context of national security

Languages of publication

Abstracts

PL
Zarządzanie bezpieczeństwem jest istotną działalnością państwa zapewniającą mu istnienie, rozwój i realizację własnych interesów. Szczególnym rodzajem zarządzania bezpieczeństwem jest zarządzanie kryzysowe, definiowane jako szczególny rodzaj działalności organów administracji publicznej, będące elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, które polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa jest zagadnieniem zajmującym istotne miejsce w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz stanowiącym ważne pole rozważań ekspertów i badaczy zajmujących się bezpieczeństwem państwa
EN
Security management is an important activity of the state ensuring its existence, development and realization of its own interests. A special type of safety management is crisis management, defined as a specific type of activity of public administration bodies that is part of national security management, which consists in preventing crisis situations, preparing to take control over them through planned actions, responding to emergencies, removing their effects and restoring critical resources and infrastructure. The management of state security is an issue that occupies an important place in the National Security Strategy of the Republic of Poland and constitutes an important field of consideration for experts and researchers dealing with state security.

Contributors

References

  • Chrisidu-Budnik A., Cybernetyczna interpretacja pojęcia zarządzania [w:] Nauka o organizacji i zarządzaniu, red. A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Kolonia Limited 2005. Chrisidu-Budnik A., Systemowa interpretacja pojęcia zarządzania [w:] Nauka o organizacji i zarządzaniu, red. A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Kolonia Limited 2005. Chrisidu-Budnik A., Socjologiczna interpretacja pojęcia zarządzanie [w:] Nauka o organizacji i zarządzaniu, red. A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Kolonia Limited 2005. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl, dostęp: 14.10.2019 r. Gwardyński R., Policja w systemie zarządzania kryzysowego [w:] Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, red. J. Falecki, R. Kochańczyk, P. Sowizdraniuk, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2018. Gwardyński R., Safety in Praxeological Approach [w:] Security – Threats, Law and Organization, red. B. Wiśniewski, G. G. Sander, P. Kobes, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2019. Kaczmarczyk K., Możliwości doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej, WSOWL, Wrocław 2015. Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, AON, Warszawa 2011. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz.483 z późn. zm. Robert Gwardyński 71 Korczak J, Działanie i cel [w:] Nauka o organizacji i zarządzaniu, red. A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Kolonia Limited 2005. Kotarbiński T., Abecadło praktyczności, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972. Kotarbiński T., Elementy teorii, poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, DeAgostini, Altaya, Warszawa 2003. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982. Leksykon terminów policyjnych, red. R. Kochańczyk, P. Mięsiak, SP, Katowice 2019. Pakuła A., Prakseologiczna interpretacja pojęcia zarządzanie [w:] Nauka o organizacji i zarządzaniu, pod red. A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Kolonia Limited 2005. Prońko J., Wiśniewski B., Wojtuszek T., Kryzys i zarządzanie, WSA, Bielsko-Biała 2006. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978. Rybicki Z., Piątek S., Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, PWN, Warszawa 1984. Słownik języka polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl, dostęp 14.10.2019 r. Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, tom 3, PWN, Warszawa 1983. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2014. Supernat J., Funkcje zarządzania [w:] Nauka o organizacji i zarządzaniu, red. A. Chrisidu- -Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Kolonia Limited 2005. Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc B. R., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. z 2019 poz. 1464. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm. Ustawa z dnia 4 września 1997 o działach administracji rządowej, Dz.U. 2019 poz. 945 z późn. zm. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2019 poz. 511. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2019 poz. 506. Wiśniewski B., Falecki J., System zarządzania kryzysowego państwa, w tym Sił Zbrojnych RP, WSA, Bielsko-Biała 2008. Wiśniewski B., Kozioł J., Falecki J., Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, WSPol, Szczytno 2017. Wiśniewski B., Przygotowania obronne resortu spraw wewnętrznych, WSPol, Szczytno 2014. Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, WSPol, Szczytno 2013. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, nauk. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, WSA, Bielsko-Biała 2007. Zarządzanie bezpieczeństwem w kontekście bezpieczeństwa państwa 72 Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania, red. nauk. J. Stawnicka, B. Wiśniewski, R. Socha, WSPol, Szczytno 2011. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1971.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-8333,

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3a05dc4-9dde-4c56-b6ca-4cf1613c2cc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.