Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 290 | 35-45, 94-103

Article title

Uwzględnienie czynnika ludzkiego w analizie bezpieczeństwa procesu zarządzania zasobami ludzkimi

Content

Title variants

EN
Implementation of „Human Factors" in the safety analysis of human resource management process

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Opracowanie powstało w wyniku realizacji badań naukowych w ramach projektu FP7-GALILEO-2011 -GSA-1 SHERPA „Support ad-Hoc to Eastern Region Pre-operational Actions in GNSS" [1]. Podczas implementacji nowych technik i technologii satelitarnych pojawiła się konieczność wykonania safety case, a wraz z nią problem naukowy, w jaki sposób tego dokonać. Przyjęta hipoteza robocza została zweryfikowana teoretycznie i empirycznie, a osiągnięte wyniki badań umożliwiły stworzenie nowego modelu wykonywania analizy ryzyka związanego z implementacją technik i technologii satelitarnych dla potrzeb lotnictwa oraz opracowanie na tej podstawie safety case. Model ten został następnie przyjęty na forum międzynarodowym, podczas warsztatów roboczych w ramach projektu SHERPA (Eurocontrol i GSA). W niniejszym materiale zaprezentowano tylko wybrane zagadnienia dotyczące humans factors, niezbędne w systemie zarządzania bezpieczeństwem (SMS), gdyż stanowią one przedmiot permanentnych, certyfikowanych szkoleń w branży lotniczej. Opracowany model został również pozytywnie zweryfikowany empirycznie i włączony do szkolenia kadry Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Przeprowadzone badania naukowe oraz uzyskane wyniki uprawniają do stwierdzenia, że przy implementacji rozwiązań organizacyjnych, technicznych i prawnych należy sporządzać safety case, stosując prezentowany model. Konieczne jest również uwzględnianie szkoleń omawiających hu-man factorw każdej sferze działalności człowieka jako niezbędnego elementu SMS, szczególnie w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The present article is based on the findings of scientific research conducted within the FP7-GALILEO-2011-GSA-1 project, acronym SHERPA (Support ad-Hoc to Eastern Region Pre-operational Actions in GNSS"[1]). The implementation of novel techniques and technologies triggered the requirement for preparation of a safety case, while generating a scientific problem of how this should be done. The working hypothesis adopted was verified both theoretically and empirically, while the obtained results allowed the development of a new model for assessing risks related to the implementation of satellite techniques and technologies for the purposes of aviation, upon which the safety case was built. The model was adopted at the international forum during the SHERPA project workshops (Eurocontrol and GSA). This article discusses only issues related to human factors, which are essential for the Safety Management System (SMS) and the subject of permanent certified trainings in the aviation industry. The model was developed which underwent positive empirical verification and became the subject of training offered to the staff of the Voivodeship Inspectorate of Road Transport, for the first time in Poland. Based on scientific research conducted and its results, it can be concluded that the implementation of organizational, technical or legał solutions requires the safety case to be built using the model presented herein. Additionally, human factors training is an indispensable SMS element and it should be applied to every sphere of human activity, particularly those involving human resource management.

Year

Issue

290

Pages

35-45, 94-103

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

  • Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej
  • Katedra Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej
  • Dział Kadr i Doskonalenia Zawodowego GTL S.A.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3a0f7e6-c308-4a5f-b838-89028994e58d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.