PL EN


Journal
2014 | 3 | 216-223
Article title

Kinematyczna analiza chodu kobiet chodzących w obuwiu na wysokim obcasie

Content
Title variants
EN
Kinematic assessment of women’s gait in high-heeledshoes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. U 60% kobiet w wieku 20-23 lata statystycznie występują zaburzenia w obrębie narządu ruchu, a zwłaszcza stóp. Kobiety często chodzące w obuwiu na wysokim obcasie narażane są na dużo większe przeciążenia układu ruchu, niż kobiety noszące buty na płaskiej podeszwie. Celem pracy była ocena parametrów biokinematycznych stawów śródstopno- paliczkowych oraz stawu skokowego górnego kobiet poruszających się w obuwiu na wysokim obcasie. Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 43 kobiet w wieku (22±2,1 lat). W skład grupy badanej wchodziły kobiety, które deklarowały regularne chodzenie w obuwiu na wysokim obcasie. Grupę kontrolną tworzyły kobiety, które sporadycznie chodziły w tym rodzaju obuwia. Do przeprowadzenia badań wykorzystano system analizy ruchu BTS Smart-E oraz zmodyfikowany protokół (Heyes-Davis) uwzględniający kąt w stawach śródstopno-paliczkowych oraz stawie skokowym górnym. Próby pomiarowe były wykonywane bez obuwia. Wyniki. Wartość kąta w stawach śródstopno-paliczkowych w badaniu statycznym (P1) wyniosła 153,3o (grupa A) oraz 152,3o (grupa B), natomiast w momencie pierwszego kontaktu pięty z podłożem (P2)149,4o oraz 149,4o(p<0,05). Podczas kontaktu głowy kości śródstopia (P3) wartość kątowa wyniosła 176,1o, natomiast w grupie kontrolnej 168,6o (p<0,05). W momencie kontaktu palucha z podłożem (P4) kąt wyniósł 176,5o oraz 169,2 (p<0,05). Natomiast w chwili braku kontaktu z podłożem (P5) wartości wynosiły odpowiednio dla grupy A 150,5o, a dla grupy B 138,7o (p<0,05). Wnioski. Długotrwałe chodzenie w obuwiu na wysokim obcasie powoduje powstawanie utrwalonych zmian kinematyki chodu, co ukazane zostało poprzez zmniejszenie się wartości kątowych wyprostu w stawach śródstopno-paliczkowych oraz zwiększenie się w stawie skokowym górnym.
EN
Introduction. Statistically, among 60 percent of women of age between 20-23, a disorder in the locomotor system, especially in the case of feet, can be observed. Women who frequently walk in a high-heeled footwear are at a much higher risk of overstraining their locomotor systems, than women who wear flat-sole shoes. The aim of the work was the assessment of the biokinematic parameters of metatarsal and phalangeal joints, as well as of the top ankle joints among women who walk in a high-heeled footwear. Material and methods. The research was carried out on 43 women being 22±2,1 years old. The examined group consisted of women who declared to regularly walk in a high-heeled footwear. The control group included women who sporadically walk in this type of shoes. In order to carry out the research, the motion analysis system BTS Smart-E and the modified protocol (Heyes-Davis), which took into account the angle in metatarsal and phalangeal joints and in the top ankle joint, were used. The measurements were conducted without the footwear. Results. The angular value in the statistical examination (P1) in metatarsal and phalangeal joints amounted to 153,3o (group A) and 152,3o (group B), whereas at the moment of the first contact of a heel with the ground - (P2)149,4o and 149,4o (p<0,05). Upon the contact of the head of metatarsal (P3), the angle value amounted to 176,1o, whereas in the control group – 168,6o (p<0,05). Upon the toe’s contact with the ground (P4), the angle amounted to 176,5o and 169,2 (p<0,05). At the moment when there was no contact with the ground (P5), the values amounted respectively to: group A – 150,5o, and for group B – 138,7o (p<0,05). Conclusions. Walking in a high-heeled footwear for an extended amount of time results in permanent changes in gait kinetics, which was demonstrated through the decrease in the extension angle values in metatarsal and phalangeal joints, as well as through the increase in the top ankle joints. Słowa klucze: analiza ruchu, staw śródstopno-paliczkowy, staw skokowy, stopa, obuwie
Journal
Year
Issue
3
Pages
216-223
Physical description
Contributors
  • Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
  • Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
  • Wydział Nauk o Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
author
  • Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c3a1861c-08af-45f8-ad47-b098e6105308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.