PL EN


2020 | 30 | 1 | 131-152
Article title

Wykonywanie środków oddziaływania penitencjarnego na przestrzeni lat

Content
Title variants
EN
Execution of Penitentiary Measures Over the Years
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Izolacja penitencjarna jest niewątpliwie anormalną sytuacją życiową dla osób jej doświadczających, powodując szereg doświadczeń traumatycznych i depresyjnych. Jej skutki są odczuwalne nie tylko dla samego skazanego, ale także dla jego rodziny i osób w najbliższym otoczeniu. Potrzeba porzucenia obecnego stylu życia ze wszystkimi tego konsekwencjami, a także separacja od bliskich, powoduje, że przetrzymywanie w warunkach jednostek penitencjarnych staje się szczególnie bolesną dolegliwością dla skazanych. Celem opracowania jest przedstawienie zakresu stosowania środków oddziaływania penitencjarnego na skazanych na przestrzeni ostatnich czternastu lat (2005-2018) w zestawieniu z ogólną liczbą skazanych i ukaranych. Na łamach kolejnych stron tekstu zostaną omówione poszczególne dane statystyczne publikowane w ramach corocznych raportów Służby Więziennej, co pozwoli na wskazanie zarówno działających, jak i niedziałających mechanizmów odpowiedzialnych za oddziaływanie na skazanych.
EN
Penitentiary isolation is undoubtedly an abnormal life situation for people experiencing it and causes a number of traumatizing and depressing factors. Its effects are felt not only for the convict himself, but also for his family and people in the immediate environment. The need to abandon the current lifestyle with all its consequences, as well as separation from loved ones, all of them cause that detention in the conditions of penitentiary units becomes a particularly painful ailment for convicts. The purpose of the article is to present the scope of penitentiary measures on convicts in the last fourteen years (2005-2018) in comparison with the total number of convicts. On the following pages of the text I will discuss the individual statistical data published as a part of the annual reports of the Prison Service, which will allow for indicating both working and non-working mechanisms responsible for the reintegration of the prisoners.
Year
Volume
30
Issue
1
Pages
131-152
Physical description
Contributors
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
  • Dawidziuk Ewa: Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, Warszawa: Wolters Kluwer 2013.
  • Kuć Małgorzata: Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007.
  • Migdał Jerzy, Skrobotowicz Grzegorz: Możliwość realizacji Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. w zakresie reintegracyjnego modelu wykonywania kary pozbawienia wolności a przeludnienie polskich jednostek penitencjarnych, Rocznik Nauk Prawnych 24 (2014), nr 1, s. 109-120.
  • Nowicki Marek A.: Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa: Wolters Kluwer 2013.
  • Pawłowska Natalia: Prawo podmiotowe więźniów do powierzchni mieszkalnej, Państwo i Prawo 6 (2007), s. 76-89.
  • Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty prawne, red. A. Kwieciński, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2013.
  • Stańdo-Kawecka Barbara: Prawa osób pozbawionych wolności w świetle orzeczeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa: Program Unii Europejskiej Phare/Tacis Demokracja 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c3ac0933-4dca-4449-b7f3-09088950ead3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.