Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 (365) | 115-127

Article title

Innowacje w sektorze usług – motywy, bariery oraz wsparcie działalności innowacyjnej

Content

Title variants

EN
Innovations in the Service Sector – Motives, Barriers, and Support for Innovative Activity
RU
Инновации в секторе услуг – мотивы, барьеры и поддержка для инновационной деятельности

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem rozważań jest poznanie motywów działań innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych, identyfikacja barier innowacyjności oraz poznanie opinii menadżerów odnośnie do wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych. Artykuł przygotowano na podstawie wyników badania innowacji w sektorze usług, przeprowadzonego na potrzeby Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w III kwartale 2015 roku. Badaniem objęto 326 menadżerów z firm usługowych, zróżnicowanych pod względem wielkości i rodzaju oferowanych usług. Badanie miało zasięg ogólnopolski. W wyniku analiz stwierdzono, że głównymi motywami działań innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych są uzyskanie wyższych obrotów, poprawa jakości usług i pozyskanie nowych klientów. Menadżerowie firm usługowych są przekonani, że koszty wprowadzania innowacji są zbyt wysokie w sytuacji ograniczonych własnych środków przedsiębiorstw i trudności pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Niekorzystna jest ocena wsparcia dla działań innowacyjnych ze strony różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Średniej wielkości i duże przedsiębiorstwa usługowe lepiej sobie radzą niż mikroi małe firmy w pozyskiwaniu pomocy finansowej oraz częściej korzystają z oferty firm konsultingowych i jednostek naukowych. Wyniki analiz potwierdzają potrzebę zacieśniania współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw usługowych w zakresie działań innowacyjnych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the article is to get acquainted with the motives for service enterprises’ innovative activities, to identify the barriers for innovativeness, and to learn the managers’ opinions on support provided for innovative activities carried out by service enterprises. The article was prepared on findings of the survey of innovations in the service sector carried out for the purposes of the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur in the Polish language) in the third quarter of 2015. The survey comprised 326 managers from service firms diversified in terms of size and type of the services being offered. The survey was nation-wide in its scope. In result of analyses, there was ascertained that the main motives for service enterprises’ innovative activities were gaining higher sales, improvement of service quality, and winning new customers. Service firms’ managers are convinced that costs of introduction of innovations are too high in the situation of limited own assets of enterprises and difficulties with obtaining external funds. Unfavourable is assessment of the support for innovative measures at the part of various institutions, organisations, and associations. Medium-sized and large service enterprises cope better than micro and small businesses with obtaining financial aid and they more often use the assistance of consulting companies and research units. The analyses’ findings confirm the need to strengthen cooperation between research units and service enterprises as regards innovative activities. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – узнать мотивы инновационных действий предприятий сферы услуг, выявить барьеры для инновационности, а также узнать мнения менеджеров насчет поддержки для инновационной деятельности обслуживающих предприятий. Статья подготовлена на основе результатов изучения инноваций в секторе услуг, проведенного для нужд Института исследований рынка, потребления и деловых циклов в III квартале 2015 г. Изучение охватило собой 326 менеджеров из фирм сферы услуг, дифференцированных по величине и виду предлагаемых услуг. Изучение охватило всю страну. В результате анализов выявили, что основными мотивами инновационных действий обслуживающих предприятий являются: реализация более высоких продаж, повышение качества услуг и получение новых клиентов. Менеджеры фирм сферы услуг убеждены, что издержки ввода инноваций слишком высоки в ситуации ограниченных собственных средств предприятий и трудностей в получении внешних финансовых источников. Неблагоприятна оценка поддержки инновационных действий со стороны разных учреждений, организаций и обществ. Предприятия средней величины и крупные в сфере услуг лучше справляются, нежели микро- и малые фирмы, с получением финансовой помощи и они чаще пользуются предложениями консалтинговых фирм и научных единиц. Результаты анализов подтверждают потребность в укреплении сотрудничества исследовательских единиц и предприятий сферы услуг по инновационным действиям. Статья имеет исследовательский харак- тер.

Year

Issue

Pages

115-127

Physical description

Contributors

 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur − Warszawa

References

 • Charucka O. (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w sektorze usług, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 37(3).
 • Czarnota A. (2015), Przewaga konkurencyjna jako efekt wdrażania innowacji, http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/images/wydawnictwo/zeszyty/03/dok_12.pdf [dostęp: 08.04.2015].
 • Czechowicz T. (2015), Przedsiębiorcy są innowacyjni, http://www.portalspozywczy.pl/119459.html [dostęp: 22.09.2015].
 • Drucker P.F. (2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2001), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014 (2015), GUS, Warszawa.
 • Gallouj F. (2002), Innovation in services and the attendant old and new myths, “Journal of Socio-Economics”, No. 31.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing. PWE, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 • Hamel G., Prahalad C.K (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • Kay J. (1986), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Knap-Stefaniuk A. (2016), Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?strona=biul_innowac&nr=7&p [dostęp: 08.04.2016].
 • Matejuk J. (2005), Zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Zarządzanie Zmianami”, nr 2.
 • Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J. (2015), Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki rozwoju, http://www.instytut.info/IVkonf/referaty/Niedzielski.pdf [dostęp: 04.12.2015].
 • Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2005), 3rd edition, OECD and Eurostat.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Prezes PARP (2015), Innowacje przekładają się na wyniki i sprzedaż, http://www.portalspozywczy.pl/ 119145.html [dostęp: 15.09.2015].
 • Rozwijamy się dla biznesu (2015), „Forum” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 15/16.
 • Szulczyńska U. (2015), Opinie menedżerów na temat barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 866, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 39.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Szuba M. (2006), Międzynarodowa konkurencyjność MSP w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2.
 • Whitfield P. R. (1979), Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa.
 • World Health Organisation (2015), Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: Clean air, health and wealth, http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/2015/04ehp-mid-term-review/publications/economic- cost-of-the-health-impact--of-air-pollution-in-europe [dostęp: 04.03.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3ae3fa0-3e29-4fbd-bbf3-796e90a02789
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.