Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 11 | 3 | 217-225

Article title

Distributive trade's significance in national economy

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Znaczenie handlu hurtowego i detalicznego dla gospodarki narodowej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The paper analyzes a significance of distributive trade in contemporary national economies of select European countries (10) from the point of view of employment, gross value-added creation, supply chain establishment, and international expansion. A cause for the paper is a dissatisfactory level of economic development of certain transitional countries on one side and the high distributive trade shares (especially in the number of employees and in the GDP) on the other side. Methods: Distributive trade's significance for a country is analyzed entirely and segmental. The data collected by Eurostat and Deloitte are analyzed and depicted graphically via usual statistical methods (relative numbers, indices and shares, tabulation and graphical depictions). Results: The results of the research conducted should confirm a thesis on distributive trade's significance based on its shares in the economic structure; however, as an integrator in the value-creating chains, distributive trade has different significance for certain national economies, for the large-sized companies and groups (especially the retailing ones) are also expanded internationally, along with their supply chains. Conclusions: Distributive trade does not have an equal significance for the economic development in all countries. Equally, all the divisions within distributive trade do not have equal significance for the overall country's economy, as well as for a launch of its economic development. Nevertheless, it should be necessary to analyze concentration and internationalization in detail for the sake of an evaluation of distributive trade's significance as an integrator in value-creating chains. In that respect, some transitional countries observed do lag behind.
PL
Wstęp: W pracy zaprezentowana analizę handlu hurtowego i detalicznego we współczesnych gospodarkach narodowych wybranych krajów europejskich (10) z punktu widzenia zatrudnienia, tworzenie wartości dodanej brutto, tworzenia łańcucha dostaw oraz międzynarodowej ekspansji. Powodem rozpoczęcia prac był z jednej strony niezadowalający poziom rozwoju ekonomicznego niektórych państw, będących w okresie transformacji, z drugiej zaś strony duży udział tego handlu w gospodarce (szczególnie pod względem liczby zatrudnionych osób oraz udziału w tworzeniu PKB). Metody: Przeanalizowano znaczenie handlu detalicznego i hurtowego dla kraju w ujęciu całkowitym i częściowym. Dane pozyskane z Eurostat I Deloitte'a zostały poddane analizie statystycznej I zaprezentowane graficznie (wartości względne, wskaźniki i udziały, wykresy). Wyniki: Otrzymane wyniki pracy powinny potwierdzać tezę o istotności omawianego handlu w oparciu na udział w strukturze ekonomicznej, jednak jak integrator w łańcuchach tworzących wartość, handel ten ma różne znaczenie w różnych krajach oraz w zależności od wielkości przedsiębiorstw lub ich grup (szczególnie w przypadku handlu detalicznego), ze względu na ich zasięg międzynarodowy. Wnioski: Poddany analizie handel ma różne znaczenie dla rozwoju ekonomicznego w poszczególnych krajach. Poszczególne rodzaje handlu mają różne znaczenie w różnych krajach dla gospodarki narodowej jak również dla rozwoju gospodarczego. Niemniej jednak należałoby przeanalizować koncentrację i internacjonalizację handlu detalicznego w celu określenie bezpieczeństwo rozwoju znaczenia badanego handlu, jako integratora łańcuchów tworzących wartość dodaną. Pod tym względem pominięto niektóre kraje będące w okresie transformacji.

Journal

Year

Volume

11

Issue

3

Pages

217-225

Physical description

Contributors

  • Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Osijek, Croatia
  • Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Osijek, Croatia
author
  • Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Osijek, Croatia

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3ae7ba7-e029-4cf5-84c5-5c7be54fd2a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.