Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14/1 | 239-252

Article title

Prawo pracodawców do lokautu

Content

Title variants

EN
Right of employers to lockout

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł opisuje zagadnienie lokautu w polskim ustawodawstwie. Objaśnia na czym lokaut polega, przedstawia typologię lokautów, wskazuje podstawy prawne lokautu w prawie polskim oraz omawia odmiany lokautów.
EN
The article elaborates the issue of lockout in Polish legislation. The article explains what lockout is, presents the standarisation of lockouts, indicates legal grounds of lockout in the Polish law and discusses a variety of lockouts.

Year

Volume

Pages

239-252

Physical description

Contributors

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

References

 • Baran K.W., Inne niż strajk akcje protestacyjne w systemie polskiego prawa pracy, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010.
 • Baran K.W. (red.), System prawa pracy, t. 5: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2014.
 • Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002.
 • Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Kraków 2007.
 • Hajn Z., Pracodawca i organizacja pracodawców jako podmioty zbiorowego prawa pracy (wybrane problemy), [w:] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń 2000.
 • Hajn Z., Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013.
 • Kałuszka J., Szymański P., Związki, strajki, negocjacje, Warszawa 1982.
 • Masewicz W., Zatarg zbiorowy pracy, Bydgoszcz 1994.
 • Nawrot O., Wprowadzenie do logiki dla prawników, Kraków 2007.
 • Pyć D. (red.), Kodeks morski. Komentarz, LEX 2012 (wyd. el.).
 • Walczak K., Zbiorowe prawo pracy. Aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego, Warszawa 2004.
 • Wróbel A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • J. Żołyński, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism, Warszawa 2012.
 • Baran K.W., Konstytucyjne aspekty wolności związkowych, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6.
 • Bosak M., Spór zbiorowy, „Monitor Prawa Pracy” 2013, nr 8.
 • Cudowski B., Pozastrajkowe środki prowadzenia sporów zbiorowych, „Monitor Prawa Pracy” 2009, nr 4.
 • Korus P., Strajk nielegalny, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1998.
 • Lata H., Lokaut jako ultima ratio pracodawców wobec nielegalnego strajku, „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2002, nr 15.
 • Lewandowski H., Spory zbiorowe pracy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1998.
 • Marek A., Spory zbiorowe. Część I. Obowiązujące etapy i procedury, „Służba Pracownicza” 2009, nr 2.
 • Marek A., Spory zbiorowe. Część II. Prawo do strajku, „Służba Pracownicza” 2009, nr 3.
 • Romanowski M., Wiluś-Anotniuk A., Haiduk P., Kryteria legalności strajku – spory zbiorowe w XXI wieku, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 12.
 • Serafin K., Lokaut a zasada neutralności państwa w niemieckim systemie prawnym, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2007.
 • Seroka W., Możliwość ratyfikowania przez Polskę art. 6 par. 4 ZEKS dotyczącego prawa do akcji zbiorowej, „Monitor Prawa Pracy” 2008, nr 9.
 • Świątkowski A.M., Lokaut (studium stosunków przemysłowych), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1996.
 • Świątkowski A.M., Swoboda podejmowania akcji zbiorowych a prawa obywatelskie, ekonomiczne i socjalne regulowane prawem pracy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1995.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3ae7f18-db05-4750-aca1-baf277e115a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.