Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 66 | 2 | 149-171

Article title

On the Philosophical-Logical Views of Ludwik Borkowski

Content

Title variants

PL
O poglądach filozoficzno-logicznych Ludwika Borkowskiego

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Dzięki zdobytej wiedzy filozoficznej Ludwik Borkowski widział problemy formalne w szer­szym kontekście. Był w uprawianiu logiki kontynuatorem tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej. Podejmował problemy podstawowe dla szeroko pojętej logiki oraz mające doniosłe konsek­wen­cje filozoficzne, np. logiki nieklasyczne, teoria prawdy, metoda założeniowa, teoria konsekwen­cji, teoria definicji. Dbał o intuicyjną interpretację swych wyników logicznych, a samą logikę traktował jako naukę autonomiczną, która ma pełnić funkcję służebną wobec innych nauk. Choć nie pisał typowych dzieł filozoficzno-logicznych, dociekanie filozoficznych źródeł, inspiracji i kon­sekwencji wyników logiki towarzyszyło mu przez cały czas twórczej aktywności.
EN
Ludwik Borkowski’s vast knowledge of philosophy allowed him to put his logical studies in a philosophical context. As a logician, he continued the tradition of the Lvov-Warsaw school. He dealt with the basic issues of the widely understood logic as well as with those having strong philosophical implications (e.g. non-classical logics, the theory of truth, natural deduction, the theory of consequence). He also worked on the theory of definition and the intuitive interpre­tation of logical results. For Borkowski, logic was an autonomous science whose function is supposed to be ancillary towards the other sciences. Although he did not write any typical philo­sophical-logical works, investigating philosophical sources, inspirations and the implications of logi­cal results was something he did throughout the whole period of his creative activity.

Year

Volume

66

Issue

2

Pages

149-171

Physical description

Dates

published
2018-06

Contributors

 • ydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Ajdukiewicz, Kazimierz. 1958. “Le problème du fondement des propositions analytiques.” Stu­dia Logica 8: 259–272 (Polish translation: “Problem uzasadniania zdań analitycznych.” In Kazimierz Ajdukiewicz. Język i poznanie. Vol. 2. Warszawa: PWN, 308–321).
 • Biłat, Andrzej, and Urszula Żegleń. 1994. “Ludwik Stefan Borkowski: w poszukiwaniu prawdy w logice.” Ruch Filozoficzny 51: 111–124.
 • Borkowski, Ludwik, and Jerzy Słupecki. 1963. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Warszawa: PWN.
 • Borkowski, Ludwik. 1964. “Uwagi o okresie warunkowym oraz implikacji materialnej i ścisłej.” In Tadeusz Kotarbiński, ed. Rozprawy logiczne, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazi­­mierza Ajdukiewicza, 11–12. Warszawa: PWN.
 • Borkowski, Ludwik. 1966. “Deductive Foundation and Analytic Propositions.” Studia Logica 19: 59-74 (Polish translation — see Borkowski 1990e).
 • Borkowski, Ludwik. 1968. ”Kilka uwag o pojęciu definicji.” Studia Logica 23 (1968): 59–70.
 • Borkowski, Ludwik. 1970. Logika formalna. Warszawa: PWN.
 • Borkowski, Ludwik. 1972. Elementy logiki formalnej. Warszawa: PWN.
 • Borkowski, Ludwik. 1980. “Pewna wersja definicji klasycznego pojęcia prawdy.” Roczniki Filozoficzne 28 (1980), No. 1: 119–131.
 • Borkowski, Ludwik. 1981. “O twierdzeniu Gödla.” Filozofia [a journal of the Circle of Philosophy Students at the Catholic University of Lublin] 7: 5–10.
 • Borkowski, Ludwik. 1984. “Autobiogram: Ludwik Stefan Borkowski.” Ruch Filozoficzny 41: 78–82.
 • Borkowski, Ludwik. 1987. “Dowód równoważności dwóch sformułowań klasycznej definicji praw­dy.” Roczniki Filozoficzne, 35, fasc. 1: 87–99.
 • Borkowski, Ludwik. 1990a. “Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 469–475. Lublin: TN KUL.
 • Borkowski, Ludwik. 1990b. “O matrycowych regułach rachunku zdań.” In Ludwik
 • Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 303–312. Lublin: TN KUL.
 • Borkowski, Ludwik. 1990c. “O pewnym systemie logicznym opartym na regułach i jego zastosowaniu przy nauczaniu logiki matematycznej.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 174–183. Lublin: TN KUL.
 • Borkowski, Ludwik. 1990d. “O terminach modalnych.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 138–173. Lublin: TN KUL.
 • Borkowski, Ludwik. 1990e. “Uzasadnianie dedukcyjne a zdania analityczne.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 346–362. TN KUL, Lublin 1990.
 • Borkowski, Ludwik. 1990f. “W sprawie intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 426–433. Lublin: TN KUL.
 • Borkowski, Ludwik. 1991. Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości. Lublin: TN KUL.
 • Borkowski, Ludwik. 1993. “O definicji prawdy za pomocą pojęcia stanu rzeczy opisywanego przez zdanie.” Roczniki Filozoficzne 41, fasc. 1: 23–25.
 • Borkowski, Ludwik. 1995. Pisma o prawdzie i stanach rzeczy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Buczek, Anna, i Stanisław Kiczuk. 1984. “Bibliografia prac Ludwika Borkowskiego 1951-1985.” Roczniki Filozoficzne 32, fasc. 1: 19–29.
 • Janeczek, Stanisław. 2008. “Wydział Filozofii.” In Grzegorz Kramarek and Eugeniusz Ziemann. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia, 89–106. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Jaśkowski, Stanisław. 1965. Rev.: Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości by J. Słupecki, L. Borkowski. Studia Logica 16: 117–118.
 • Kamiński, Stanisław. 1984. “Ludwik Borkowski jako kontynuator logiczno-metodologicznych prac szkoły lwowsko-warszawskiej.” Roczniki Filozoficzne 32, fasc. 1: 7–17.
 • Kiczuk, Stanisław. 1996. “Spór o stosowalność logiki formalnej do filozofii w szkole lubelskiej.” Roczniki Filozoficzne 44, fasc. 1: 5–18.
 • Krąpiec, Mieczysław Albert. 1962 [19943]. Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin: TN KUL [RW KUL].
 • Lechniak, Marek. 1996. “O próbach intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej J. Łukasiewicza.” Roczniki Filozoficzne 44, fasc. 1: 161–176.
 • Lechniak, Marek. 1999. Interpretacje wartości matryc logik wielowartościowych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Mostowski, Andrzej. 1969. “Ocena całokształtu dorobku naukowego doc. dr Ludwika Borkow­skiego.” Archive of the John Paul II Catholic University of Lublin.
 • Nieznański, Edward. 1972. (Review:) Logika formalna by Ludwik Borkowski. Warszawa 1970. Studia Philosophiae Christianae 8, No. 1: 246–253.
 • Pasenkiewicz, Kazimierz. 1969. “Ocena dorobku naukowego doc. dr Ludwika Borkowskiego.” Archive of the John Paul II Catholic University of Lublin.
 • Pogorzelski, Witold. 1979. “Ocena dorobku naukowego prof. dr hab. Ludwika Borkowskiego.” Archive of the John Paul II Catholic University of Lublin.
 • Słupecki, Jerzy, and Ludwik Borkowski. 1984. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Warszawa: PWN.
 • Słupecki, Jerzy, Grzegorz Bryll, and Tadeusz Prucnal. 1967. “Some Remarks on Three-valued Logic.” Studia Logica 21: 45–66.
 • Słupecki, Jerzy. 1964. “Próba intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza.” In Tadeusz Kotarbiński, ed. Rozprawy logiczne. Księga pamiątkowa ku czci Kazimierza Ajdukiewicza, 185–191. Warszawa: PWN.
 • Świętorzecka, Kordula. 1994. “Wspomnienie o Profesorze Ludwiku Borkowskim (1914-1993).” Studia Philosophiae Christianae 30, No. 1: 183–191.
 • Tkaczyk, Marcin. 2007. “Założeniowe systemy normalnych logik modalnych.” Roczniki Filozoficzne 55, No. 1: 219–228.
 • Woleński, Jan. 1985. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: PWN.
 • Woleński, Jan. 2007. Epistemologia. Warszawa: PWN.
 • Wolniewicz, Bogusław. 2016. “Mój obraz szkoły lwowsko-warszawskiej.” In Anna Brożek i An­na Chybińska, eds. Fenomen szkoły lwowsko-warszawskiej, 13–19. Lublin: Wydawnictwo Academicon.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3ba5da4-b24c-4cec-a544-e8e17a8f55c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.