Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 45 | 1(14) 100 Years Social Policy in Poland | 20-24

Article title

POPULATION POLICY: BETWEEN SHAPING DEMOGRAPHIC PROCESSES AND REACTING TO THEM

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper is aimed at presentation of how Polish population policy was affected by socio-political context in the last 100 years and how is implemented in the 21st century. The paper starts with presentation of what is the importance of demographic data for good state governance. Later sections are dealing with history of population censuses, changes in perception of the most important demographic issues over the studied period and a role played by the Governmental Council for Population Policy. The last section is focused on the most important elements of the population policy implemented in the last 20 years.

Year

Volume

45

Pages

20-24

Physical description

Contributors

 • University of Warsaw
 • University of Lodz

References

 • Boni M., Editor (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe [Developmental challenges], Chancellery of the Prime Minister, Warsaw.
 • Ciesielski S., Editor (1999), Przesiedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944–1947 [Resettlement of the Polish population from the Eastern Borderlands to Poland 1944–1947], Neriton Publishing House, Warsaw.
 • Duszczyk M. and Lesińska M. (2016), “Upolitycznienie procesów demograficznych — próba podejścia teoretycznego” [The politicization of demographic processes: An attempt at a theoretical approach], Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje [Issues of social policy: Studiem and discussion], issue 3(34).
 • Gawryszewski A. (1997), Przestrzenna ruchliwość ludności Polski. Bibliografia (lata 1896–1990) [Spatial mobility of the Polish population: A bibliography (1896–1990)], Institute of Geography and Spatial Organization of the Wroclaw Academy of Sciences, page 5 and further, http://rcin.org.pl (January 26, 2018).
 • Hrynkiewicz J. (2010), Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego [Social issues in the works of Ludwik Krzywicki], University of Warsaw, Warsaw.
 • “Informacja o wielkości i kierunków emigracji z Polski w latach 2004–2016” [Information on the volume and directions of migration from Poland in the years 2004–2016] (2017), GUS, http://stat.gov.pl/obszary–tematyczne/ludnosc/migracje–zagraniczne–ludnosci/informacja–o–rozmiarach–i–kier unkach–emigracji–z–polski–w–latach–20042016,2,10.html (February 13, 2018).
 • “Krajowa Polityka Miejska 2023” [National Urban Policy 2023] (2015), Ministra of Development, Warsaw, https://www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20–10–2015.pdf (February 13, 2018).
 • Kruszyński K. (2015), “Reprezentanci władz lokalnych wobec bezrobocia i biedy oraz sposobów ich przezwyciężania (na przykładzie gmin województwa łódzkiego) — raport z badań” [Representatives of local authorities on unemployment and poverty and ways of overcoming them (using the boroughs of the Łódź Voivodeship as an example): Research report], Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje [Problems of Social Policy: Studies and discussion], issue 3 (30).
 • Latuch M. (1993), “Migracje zewnętrzne ludności” [External migration of the population], in Rozwój demografii polskiej 1918–1993 [Development of Polish demography 1918–1993], scientific conference materials], Polish Demographic Society, GUS, Warsaw.
 • Leszczyki S., Editor (1970), Narodowy Atlas Polski [National Atlas of Poland], Ossolinski National Publishing House, Wroclaw.
 • Łodziński S. (2010), “Obieżysasi, ‘wyrwidęby’ i ‘pańskie dziady’: Ludwik Krzywicki jako badacz migracji” [Vagabonds, “drifters,” and “the lord’s beggars”: Ludwik Krzywicki as a migration scholar], in J. Hrynkiewicz (Editor), Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim [A visionary and a realist: Sketches about Ludwik Krzywicki], University of Warsaw Publishing House, Warsaw.
 • Niemyska M. (1938), Wychodźcy po powrocie do kraju. Reemigranci w woj. białostockim w świetle ankiety w 1934 roku [Emigrants after returning home: Remigrants in the Białystok Voivodeship in light of a 1934 survey], Institute of Social Economy, Warsaw.
 • “Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020” [Depopulation prevention plan for Łódź Province 2020] (2015), Marshal’s Office of the Łódź Voivodeship, Łódź.
 • “Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r.” [Special Demographic Zone Program for the Opolskie Voivodeship up to 2020] (2013; 2014), Opole, http://www.ois.rops–opole.pl/index.php?id=46 (February 13, 2018).
 • Rakowski J. (1939), “Polityka inwestycyjna i planowanie inwestycji” [Investment policy and investment planning], Polska Gospodarcza [Economics Poland] weekly, Warsaw.
 • Rauziński R. and Szczygielski K. (2014), “Związki polityki ludnościowej z polityką społeczną na przykładzie koncepcji Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim [Links between population Policy and social policy using the concept of a Special Demographic Zone in the Opolskie Voivodeship as an example], Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje [Problems of Social Policy: Studies and discussion], issue 27(4).
 • “Rekomendacje Rządowej Rady Ludnościowej w zakresie polityki ludnościowej Polski” [Recommendations of the Government Population Council in the field of population policy in Poland] (2014), Warsaw, bip.stat.gov.pl (November 23, 2017).
 • Stpiczyński T. (1993), “Spisy powszechne, statystyka ruchu naturalnego i migracja ludności w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego” [Censuses, natural movement statistics, and population migration in Central Statistical Office surveys], in Rozwój demografii polskiej 1918–1993 [Development of Polish demography 1918–1993], research conference materials, PTD–GUS, Warsaw.
 • “Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” [Strategy for responsible development] (2017), Ministry of Development, Warsaw.
 • Szczepaniak–Sienniak J. (2015), Polityka rodzinna państwa we współczesnej Polsce [Family policy of the state in contemporary Poland], Społeczeństwo i Ekonomia [Society and Economy], issue 2(4).
 • Szulc S. (1938), “Polityka ludnościowa” [Population policy], in W. Grabski and E. J. Reyman (Editors), Encyklopedia Nauk Politycznych [Encyklopedia of political science], “Biblioteka Polska” [Polish Library] Social Institute and Publishing House, vol. III, Warsaw.
 • Thomas W. I. and Znaniecki F. (1976), Chłop polski w Europie i Ameryce [The Polish peasant in Europe and America], volumes 1–5, Warsaw.
 • “Założenia polityki ludnościowej. Projekt” [Assumptions of population policy: Draft] (2013), Government Population Council, Warsaw, http://bip.stat.gov.pl/organizacja–statystyki–publicznej/rzadowa–rada–ludnosciowa/dokumenty–rzadowej–rady–ludnosciowej (February 13, 2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3bb3eb2-35fc-4e15-8bef-81e719ca9aea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.