Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 (373) | 65-76

Article title

Klienci wobec funkcjonowania placówek gastronomicznych – perspektywa europejska

Content

Title variants

EN
Clients’ Opinions on the Functioning of Catering Establishments. The European Perspective
RU
Клиенты перед лицом функционирования заведений общественного питания – европейская перспектива

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem artykułu jest identyfikacja rynku usług gastronomicznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w Finlandii, Francji, Niemczech, Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Celem jest także prezentacja wyników międzynarodowych badań bezpośrednich dotyczących oceny placówek gastronomicznych w tych krajach. Badania przeprowadzono w 2014 roku techniką ankiety rozdawanej na próbie 1742 konsumentów z 7 krajów Europy. Wyniki analizy porównawczej funkcjonowania placówek usługowych wskazują na pozytywne opinie konsumentów na temat funkcjonowania placówek gastronomicznych. Najwyżej funkcjonowanie placówek usługowych oceniają mieszkańcy Rumunii, a najniżej Słowacji. Najwyższe oceny dotyczą lokalizacji placówek i godzin ich funkcjonowania, a najniższe poziomu cen i obsługi klienta. Wyniki badań mogą służyć poprawie funkcjonowania placówek gastronomicznych w badanych krajach Europy. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The aim of the article is to identify the catering services market in Europe, with focus on the characteristics of the catering branch in Finland, France, Germany, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia. The aim is also to present the results of international direct surveys concerning the assessment of catering establishments in these countries. The study was conducted using a survey of 1742 consumers from 7 European countries. The results of a comparative analysis of the functioning of catering services confirm positive opinions of consumers. The highest ratings for catering services are given by inhabitants of Romania, while the lowest – in Slovakia. The highest rated are location and opening hours, and the lowest rated – price and customer service. The research results may serve to improve the functioning of catering establishments in the selected European countries. The article is of the research nature.
RU
Цель статьи – выявить рынок услуг общепита в Европе, с особым учетом характеристик функционирования предприятий, предоставляющих услуги общепита в Венгрии, Германии, Польше, Румынии, Словакии, Финляндии и Франции. Очередная цель – представить результаты международных опросов, насающихся оценки заведений общепита в этих странах. Изучение провели в 2014 г. по методу анкеты на выборке 1742 потребителей из 7 стран Европы. Результаты сопоставительного анализа функционирования заведений общественного питания указывают положительные мнения потребителей о функционировании заведений общепита. Лучше всего функционирование заведений общепита оценивают жители Румынии, хуже всего же – Словакии. Самые высокие оценки касаются размещения заведений и часов их работы, самый же низкий уровень оценок – цен и обслуживания клиентов. Результаты изучения могут служить улучшению функционирования заведений общепита в обследуемых странах Европы. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

65-76

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Bergh Van J., Behrer M. (2012), Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y, Edgard, Warszawa.
 • Czarnecka-Skubina E. (2008), Jakość usługi gastronomicznej w aspekcie żywieniowym, technologicznym i higienicznym, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 1(46).
 • Dąbrowska, A., Gutkowska, K., Janoś-Kresło, M., Ozimek, I. (2010). Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje, Difin, Warszawa.
 • Jaciow M., Wolny R., Stolecka-Makowska A. (2013), E-consumer in Europe. Comparative analysis of behaviours, Helion, Gliwice.
 • Jaciow M., Kolny B., Maciejewski G., Mikołajczyk, Wolny R. (2015), Services in Europe – diagnosis and development perspectives, UE, Katowice.
 • Kolny B. (2013), Rynek usług zagospodarowujących czas wolny – diagnoza i perspektywy rozwoju, UE, Katowice.
 • Legowicz (1968), Historia Starożytna Grecji i Rzymu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pilska M., Jeżewska-Zychowicz M. (2004), Psychologia żywienia, SGGW, Warszawa.
 • Sala J. (2004), Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa.
 • Williams K.C., Page R.A. (2011), Marketing to the Generations, “Journal of Behavioral Studies in Business”, No. 4.
 • Eurostat (online data code: sbs_na_1a_se_r2) [dostęp: 30.04.2017].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3bf8ea1-0ef3-4e01-ac18-b7ac2a18f71e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.