Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 5 (358) | 252-261

Article title

Źródła informacji marketingowej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa handlowe – wyniki badania

Authors

Content

Title variants

EN
Sources of Marketing Information Used by Commercial Enterprises – Research Findings
RU
Источники маркетинговой информации, используемые торговыми предприятиями. Результаты изучения

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Artykuł ma charakter badawczy. Celem publikacji jest ukazanie znaczenia różnych źródeł pozyskiwania informacji marketingowej przez przedsiębiorstwa handlowe różnej wielkości, prowadzące działalność na polskim rynku. Bazę informacyjną formułowanych tez stanowią wyniki badań własnych przeprowadzonych przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w 2013 roku nt. zakresu i uwarunkowań wykorzystania marketingu przez przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstw tak dużych, jak i małych ważność poszczególnych źródeł informacji jest taka sama. Zdecydowanie dominuje własne doświadczenie i intuicja, a najmniejsze znaczenie mają badania zlecane wyspecjalizowanym agencjom.Zróżnicowanie znaczenia wykorzystywania źródeł informacji w przekroju typów przedsiębiorstw jest niewielkie. Przedsiębiorstwa duże częściej wykorzystują gotowe informacje pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych i własne badania marketingowe. Przedsiębiorstwa małe częściej wykorzystują własne dane ewidencyjne.
EN
The article is of the research nature. An aim of the publication is to present the importance of various sources of acquisition of marketing information by commercial enterprises of various sizes carrying out activities in the Polish market. The information base of the formulated theses is findings of own surveys carried out by the Chair of Marketing of the Krakow University of Economics in 2013 on the scope and determinants of the use of marketing by enterprises. For enterprises, both large and small, importance of individual sources of information is the same. There clearly prevail own experience and intuition, while of minor importance is research commission to specialised agencies. Differentiation of the importance of use of sources of information by type of enterprises is low. Large enterprises more often use ready information originating from various external sources and their own marketing research. Small enterprises more often use their own records.
RU
Статья имеет исследовательский характер. Цель публикации – показать значение разных источников получения маркетинговой информации торговыми предприятиями разной величины, осуществляющими деятельность на польском рынке. Информационную базу формулируемых тезисов представляют результаты собственных исследований, проведенных Кафедрой маркетинга Экономического университета в Кракове в 2013 г. по диапазону и обуслов- ленностям использования маркетинга предприятиями. Для предприятий, как крупных, так и малых, важность отдельных источников информации такая же. Решительно преобладают собственный опыт и интуиция, самое же ничтожное значение имеют исследования, заказываемые у специализированных агентств. Дифференциация значения использования источников информации в разрезе типов предприятий является небольшой. Крупные предприятия чаще используют готовую информацию, поступающую из разных внешних источников, и собственные маркетинговые исследования. Малые предприятия чаще используют собственные данные учета.

Year

Issue

Pages

252-261

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

  • Kapera K., Kuziak M., Niestrój R. (2014), Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału, (w:) Niestrój R., Hadrian P. (red.) Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Kaczmarczyk S. (2002), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
  • Rawski M.(2012) Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, (w:) Czubała A. (red.) Podstawy marketingu, PWE, Warszawa.
  • Sojkin B.(2009), Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3c01eb5-e955-467e-bc8c-499c64277836
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.