Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 109(165) | 139-155

Article title

The disclosure of events after the reporting period. The example of listed companies from selected European countries

Content

Title variants

PL
Ujawnienia informacji o zdarzeniach po dacie bilansu na przykładzie spółek giełdowych z wybranych krajów europejskich

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Purpose: The aim of this article is to present a practical study of disclosures of events after the reporting period in the financial reports of listed companies from selected European countries. The paper presents the results of empirical research based on the source material in the form of financial statements for the year 2018 of listed companies included on the following stock exchange indices: DAX, PSI-20, OMX25, BUX, WIG20, which comprise companies listed on the stock exchanges in Germany, Portugal, Denmark, Hungary and Poland. Methodology/approach: The research sample includes 110 companies. Content analysis of full versions of individual financial statements was performed. Findings: The results show that listed companies comply with the International Financial Reporting Standards regarding the disclo-sure of events after the reporting period. The occurrence of such events in the business practice of com-panies listed on the Warsaw Stock Exchange is much more frequent than in other European countries. The results of the study also present the diversity of events disclosed by respective companies included in the sample after the reporting period. Originality/value: The research allowed us to compare the scope of financial reporting disclosures of events after the reporting period in companies listed on the Warsaw Stock Exchange and in other European companies. Comparisons of this kind have not yet been carried out in international empirical research, which makes this article all the more valuable.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie praktycznego studium ujawnień informacji o zdarzeniach po dacie bilansu, dokonywanych w sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych wybranych krajów europejskich. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych opartych na materiale źródłowym w posta-ci sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2018 przez spółki giełdowe wchodzące w skład indek-sów giełdowych: DAX, PSI-20, OMX25, BUX, WIG20, na które składają się spółki notowane na gieł-dach w Niemczech, Portugalii, Danii, na Węgrzech i w Polsce. Metodyka/podejście: Próba badawcza obejmowała 110 spółek. Wykorzystano metodę analizy treści pełnych wersji jednostkowych sprawozdań finansowych. Wyniki: Z otrzymanych rezultatów wynika, że spółki giełdowe wypełniają wymogi Mię-dzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w zakresie ujawniania zdarzeń po dacie bi-lansu. Występowanie takich zdarzeń w praktyce gospodarczej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest dużo częstsze niż w przypadku innych krajów europejskich. Wyniki badań pokazują także różnorodność zdarzeń po dacie bilansu, które są ujawniane przez poszczególne spółki przyjęte do próby badawczej. Oryginalność/wartość: Przeprowadzone badania umożliwiają porównanie zakresu dokonywanych w sprawozdawczości finansowej ujawnień dotyczących zdarzeń po dacie bilansu w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i innych krajach europejskich. Tego rodzaju porównania nie były do tej pory dokonywane w międzynarodowych badaniach empirycz-nych, co czyni artykuł bardziej wartościowym.

Contributors

  • Cracow University of Economics, Collegium of Eco-nomics, Finance and Law, Financial Accounting
  • Cracow University of Economics, Collegium of Eco-nomics, Finance and Law, Financial Accounting Department

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3c1eb19-fa20-4070-98eb-6d2c68eb7c23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.