Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 3(27) | 265-278

Article title

Sustainable Development in Rural Poland from the Perspective of Environmental Economics

Content

Title variants

PL
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Polsce z perspektywy ekonomii środowiska

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The author discusses issues of sustainable development in rural areas in Poland from the perspective of environmental economics. It is argued that the growths in the entropy of matter and energy which can be observed in urban areas is also increasing in rural areas. Expressions of this process are growing disorder in space management. Sustainable development indicators show development is rather unsustainable, while policy for sustainable development has not been very successful.
PL
Autor omawia kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich w Polsce z perspektywy ekonomii środowiska. Stwierdzono, że rosnąca entropia materii i energii, którą można zaobserwować na obszarach zurbanizowanych, pojawia się także na terenach wiejskich. Wyrazem tego procesu jest powiększający się nieporządek w gospodarowaniu przestrzenią. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju dowodzą, że rozwój ma raczej niezrównoważony charakter, a dotychczasowa polityka na rzecz zrównoważonego rozwoju nie jest zbyt efektywna.

Year

Volume

13

Issue

Pages

265-278

Physical description

Dates

online
2013-09

Contributors

 • Warsaw Agricultural University, Poland

References

 • Bernhardt, K. (2006). Got milk? Got risk! Lecture during the International Week in CAH Dronten.
 • Borys, T. (1999) (ed.). Wskaźniki ekorozwoju. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Borys, T. (2004). Problem wymierności ładu przestrzennego. In: Łaguna, T. (ed.). Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej: 37-44. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Borys, T. (2005). (ed.). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa-Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Czaja, S. (2001). Zarys koncepcji entropijnie zrównoważonego rozwoju. In: Piontek, F. (ed.). Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie: 157-166. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Dobrzański, G. (2002) (ed.). Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Dobrzyńska, N.; Jobda, M.; Klisowska, A.; Liro, A.; Szemplińska, M. (2004). Przewodnik po Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym. Warszawa: Agencja Reklamowo – Wydawnicza „Skigraf”.
 • Duer, I.; Fotyma, M.; Madej, A. (1999). Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej. Puławy: IUNG.
 • EU directive 91/271/EWG of 21.05.1991 on municipal sewage treatment
 • GUS (1997). Ubóstwo w świetle badań budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: GUS.
 • GUS (2003). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003. Warszawa: GUS.
 • GUS (2005). Warunki życia ludności. Warszawa: GUS.
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (2005). www.ipiss.com.pl.
 • Janikowski, R. (1998). W kierunku zrównoważonej konsumpcji. In: Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju: 67-72. II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Referaty. Rajgród: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Kuciński, K. (1997). Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Warszawa: PWN.
 • Manteuffel Szoege, H. (2002). Elementy ekonomiki gospodarowania wodą w rolnictwie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Manteuffel Szoege, H.; Sobolewska, A. (2001). Ecological Agriculture in Poland and its Impact on the Environment. Tidskrift Kungl, Skogs – och Lantbruksakademiens 6: 77-85.
 • Manteuffel Szoege, H.; Sobolewska, A. (2003). Wpływ modernizacji gospodarki odchodami zwierzęcymi na zmiany emisji azotu do wód powierzchniowych i podziemnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Inżynieria Środowiska 16: 234-241.
 • Manteuffel Szoege, H.; Sobolewska, A.; Manteuffel Szoege, W. (2004). Skłonność do zapłaty za ograniczenie przydrożnych zanieczyszczeń krajobrazu. In: Łaguna, T. (ed.). Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej: 318-324. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2004). Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. www.minrol.gov.pl.
 • Mouchet, Ch.; Darrot, C. (2004). Characterization and Potential of Innovation of Family-like Farming Systems : the Polish case. Problemy Rolnictwa Światowego XII: 210-217.
 • Niemirycz, E.; Bogacka, T.; Taylor, R. (1996). Udział Polski w dopływie zanieczyszczeń do morza bałtyckiego. Wiadomości IMiGW XIX (XL) 3: 63-84.
 • Piontek, F. (2001) (ed.). Ekonomia a rozwój zrównoważony. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Poskrobko, B. (1998) (ed.). Sterowanie ekorozwojem. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Rogowski, R.J. (2002). Projekt Ochrony Środowiska na Terenach Wiejskich. Przysiek: Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
 • Sapek, A.; Sapek, B.; Pietrzak, S. (2002). Obieg i bilans azotu w rolnictwie polskim. Nawozy i nawożenie 1: 100-121.
 • Sasinowski, H. (2000) (ed.). Ekorozwój w polityce regionalnej. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Śleszyński, J. (1998). Agregatowe wskaźniki trwałego rozwoju. In: Poskrobko, B. (ed.). Sterowanie ekorozwojem. Vol. I. Teoretyczne aspekty ekorozwoju: pp. 207-224. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Śleszyński, J. (2002). Syntetyczne wskaźniki trwałego rozwoju Polski. In: Dobrzański, G. (ed.). Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju: 15-33. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Sobolewska, A. (2002). Ekonomiczne efekty wprowadzenia wybranych instrumentów polityki ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Warszawa: doctoral thesis in Agricultural Economics Faculty of Warsaw Agricultural University.
 • Sobolewska, A. (2002). Wpływ programu rolno-środowiskowego na dochody i organizację produkcji w modelowych gospodarstwach rolnych na Wyżynie Lubelskiej. In: Dobrzański, G. (ed.). Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju. Rozprawy naukowe 94: 167-181. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami. Monitor Polski 11: 365-537, 2003.
 • Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym, Dziennik Ustaw, No 38, item 452, 2001.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dziennik Ustaw, No 62, item 628, 2001.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Act on spatial planning and utilisation) (Dziennik Ustaw 2003, No 80, item 717).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2005, No 163, item 1364).
 • Wasiak, A.; Lewociuk, P. (2005). Indeks trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW) (Index of sustainable economic development) województwa białostockiego i podlaskiego. In: Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem: 306-314. CZRiZŚ, Białystok: Politechnika Białostocka.
 • Wasilewski, M. (1998). Koszty produkcji w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską 1. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Wolfram, K. (2005). Region ochronny – teoria i praktyka na przykładzie obszaru Zielone Płuca Polski. Presentation at the CSDEM conference. Białystok: Politechnika Białostocka.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-8319

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3c270c2-c98e-4929-9f35-bc46b4eaace4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.