Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(48) | 165-190

Article title

Klątwa, śmierć i dziewczyna. O finansowaniu sztuki performaty wnej ze środków publicznych

Content

Title variants

EN
The Curse, Death and the Maiden. On public financing of performative arts

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Tekst ten dotyczy refleksji nad potrzebą rozróżnienia funkcji ustalenia granic dopusz-czalności twórczości i wypowiedzi artystycznej oraz mecenatu i organizacji życia kultu-ralnego finansowanego ze środków publicznych. Omawia wybrane regulacje dotyczące wpływu władz publicznych działających jak organizatorzy życia kulturalnego na twór-czość artystyczną w zakresie sztuk performatywnej i wskazuje jej deficyty oraz potrze-bę stosowania i przejrzystego wyznaczania kryteriów merytorycznych oraz dotyczących granic wolności artystycznej w finansowaniu i organizacji życia artystycznego.
EN
This text concerns the reflection on the need to distinguish the function of determining the limits of artistic creativity and expression, and the patronage and organization of cul-tural life financed from public funds. He discusses Polish regulations concerning the influence of public authorities as organizers of cultural life on artistic creation in the field of performing arts and indicates the deficits and the need for clearer indication and ap-plication of substantive criteria in decisions about financing and managing artistic life, regarding limits of artistic expression.

Year

Issue

Pages

165-190

Physical description

Dates

published
2019-04-30

Contributors

 • Polska Akademia Nauk w Warszawie

References

 • Bieczyński M.M., Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, Warszawa 2011.
 • Górski M., Test prawideł kanonu artystycznego – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Wersalu z 18.02.2016, 15/02687, Orelsan, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, z. 3.
 • Kamiński I., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji praw człowieka, Warszawa 2010.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Prawo do kultury, Warszawa 2018.
 • Polymenopoulou E., Does one swallow make a spring? Artistic and literary freedom at the European Court of Human Rights, „Human Rights Law Review” 2016, t. 16, nr 3.
 • Rushton, M. Public Funding of Controversial Art, „Journal of Cultural Economics” 2000, vol. 24, no 4.
 • Sobczak J., Wolność ekspresji artystycznej. Regulacje europejskie a rozwiązania polskiego systemu prawnego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2016, t.58, z. 2.
 • Sobczak J., Wolność ekspresji artystycznej. Standardy europejskie i rzeczywistość polska, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, red. J. Jaskiernia, Toruń 2010.
 • Stano-Strzałkowska S., Gruszka E., Raport Finansowanie kultury ze środków publicznych przykłady krajów europejskich), Warszawa 2017,
 • Suchowian J., Problemy finansowania instytucji kultury w Polsce na przykładzie teatru im. St.I. Witkiewicza w Zakopanem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 640, Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia 2011, nr 38.
 • Sunstein C., „It’s government money”: funding speech, education and reproduction, [w:] C. Sunstein, The Partial Constitution, Harvard University Press 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-1212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3c2ad04-8ca7-4c52-9ab7-53109749b7ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.