Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 59 | 189-198

Article title

Dzieło otwarte w wersji 2.0 czyli transformacja czytelnika

Content

Title variants

EN
The Open Work in the 2.0 Version, That Is the Transformation of the Reader

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor artykułu przedstawia to, w jaki sposób forma istnienia dzieła literackiego wpływa na jego interpretację. Koncepcja dzieła otwartego scharakteryzowana przez Umberto Eco zestawiona z nowymi formami literatury ukazuje przekształcenia, jakie zachodzą w percepcji, lekturze i interpretacji tekstu. Wykorzystując metodę porównawczą do analizy poszczególnych elementów teorii dzieła otwartego w odniesieniu do cyfrowej rzeczywistości, wskazano istotne zmiany zachowań czytelniczych, jakie pojawiają się w konfrontacji koncepcji Eco z nową formą czytelnictwa 2.0. Ma to na celu zobrazowanie, jak zmienia się oblicze samego czytelnika.
EN
The author of the article presents how the manner of existence of a literary work affects the way of interpreting it. The concept of the open work characterized by Umberto Eco juxtaposed with new forms of literature shows transformations that happen in perception, reading and interpretation of a text. Using a comparative approach to the analysis of particular elements of the theory of the open work in relation to digital reality, there are indicated significant changes in reading behaviours which emerge in the confrontation of Eco’s concept with the new form of reading 2.0. The aim is to illustrate how the character of the very reader changes.

Year

Volume

59

Pages

189-198

Physical description

Dates

published
2018-07-18

Contributors

 • Wydział Nauk Społecznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

References

 • Adamiec M., Dzieło literackie w sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Wyd. UG, Gdańsk 2004.
 • Białkowski Ł., „Sztuka w procesie” jako typ dzieła otwartego, „Estetyka i Krytyka” 2006, nr 2 (11), s. 93–106.
 • Drożdż A., Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, wyd. 2, Biblioteka Analiz, Warszawa 2009.
 • Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. L. Eustachiewicz, J. Gałuszka, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, K. Żaboklicki, wyd. 3, Wyd. W. A. B., Warszawa 2008.
 • Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Wyd. PWN, Warszawa 2011.
 • Ingarden R., O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. M. Turowicz, Wyd. PWN, Warszawa 1988.
 • Marecki P., Liternet, [w:] Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Wyd. Rabid, Kraków 2002, s. 5–21.
 • Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1984.
 • Sartre J.-P., Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, wyb. A. Tatarkiewicz, tłum. J. Lalewicz, Wyd. PWN, Warszawa 1968.
 • Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, tłum. A. Sawisz, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3d43d62-434d-475a-80c3-4d06228121d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.