Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4(22) | 30-41

Article title

Administracja publiczna jako katalizator rozwoju w gospodarce regionalnej

Authors

Content

Title variants

EN
Public Administration as a Catalyst for Cluster Development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Klastry postrzegane są jako siła napędowa każdej gospodarki. Dlatego też stymulowanie ich rozwoju stało się istotnym elementem polityki w krajach Unii Europejskiej. Problemem szczególnie istotnym jest wybór właściwego modelu polityki ich wspierania oraz dobór odpowiednich instrumentów. Również w Polsce, od kilku lat, klastry stały się obiektem szczególnego zainteresowania władz publicznych różnego szczebla. Celowość angażowania się administracji publicznej w rozwój inicjatyw klastrowych jest bezsporna. Powinna ona polegać głównie na stymulowaniu środowisk biznesowych do podejmowania różnorodnych form współpracy i kreowaniu odpowiednich instrumentów wsparcia. W polityce regionalnej jest to rola stricte jakościowa. Jednakże, mimo nadania temu problemowi wysokiej rangi, polska polityka napotyka w tym zakresie na wiele czynników ograniczających. Cele niniejszego artykułu mają dwojaki charakter: poznawczy oraz praktyczny − bazujący na przeprowadzonych badaniach empirycznych. Cele poznawcze to przedstawienie założeń polityki wspierania rozwoju klastrów oraz jej modeli, uwarunkowań, a także programów i instrumentów polityki regionalnej. Cele praktyczne koncentrują się na roli i zadaniach, jakie stoją przed władzami publicznymi w odniesieniu do procesu rozwoju klastrów. W badaniach empirycznych autor wykorzystał materiały pochodzące ze źródeł pierwotnych, stosując różnorodne techniki badawcze. Większość kluczowych wniosków może zostać odniesiona nie tylko do badanego regionu, lecz także do innych regionów kraju.
EN
Clusters are perceived as accelerator of progress and competitiveness. Thus, the stimulation of their development has become a significant element of EU countries' policy. The selection of proper instruments that support cluster development poses a peculiarly significant problem. In Poland for a couple of years clusters have become the object of special interest of public authorities of different levels as well. Validity of public administration getting engaged in cluster initiatives' development is undisputed. Principally it should consist in the stimulation of business environment to take up various forms of cooperation and creation of proper support instruments. In regional policy it plays a strictly qualitative role. However, although this problem has been given a high rank, Polish policy faces numerous restrictions here. The goals set in the article are of both cognitive and practical − based on empirical studies − nature. Illustrating assumptions, models and prerequisites of the policy of cluster development support as well as depicting programs and instruments of regional policy represent the cognitive goals. Practical purposes focus on roles and tasks of public authorities in relation to the process of cluster development. To conduct empirical studies, the author used primary sources employing diverse investigational techniques. The majority of crucial findings can be applied to the examined region as well as to the other regions of the country.

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Benchmarking klastrów w Polsce − 2010. Raport z badania (2010). Warszawa: PARP.
 • Boekholt P., Thuriaux B. (2009). Public Policies to Facilitate Clusters: Background, Rationale and Policy Practices in International Perspective, OECD.
 • Bojar E. (2007). "Clusters − the concept and types. Examples of clusters in Poland", w: E. Bojar, Z. Olesiński (red.), The Emergence and Development of Clusters in Poland. Warszawa: Difin.
 • Cygler J. (2009). Kooperencja przedsiębiorstw; czynniki sektorowe i korporacyjne. Warszawa: Oficyna SGH.
 • Kaźmierski J. (2009). Logistyka a rozwój regionu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kaźmierski J. (2010a). "Clusters as a symptom of developing functions of logistics in region", Scientific Journal − Service Management, t. VI.
 • Kaźmierski J. (2010b). "Prokonkurencyjna polityka regionalna a rozwój klastrów logistycznych". Logistyka, nr 4.
 • Kaźmierski J. (2011). "Generatory innowacji", Eurologistics, nr 3.
 • Kierunki rozwoju klastrów w Polsce (2010). Materiały informacyjne Ministerstwa Gospodarki. Warszawa.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) (2010). Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Krajowy Program Reform Europa 2020 (2011). Warszawa, kwiecień.
 • Lachiewicz S. (2008). "Organizacje sieciowe we współczesnej gospodarce", w: S. Lachiewicz (red. naukowa), Komunikacja sieciowa w organizacjach sieciowych. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Menzel M.P., Fornahl D. (2009). "Cluster life cycles-dimensions and rationales of cluster evolution", Industrial and Corporate Change, 1.19, nr 1.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J. (2009). Klastry na świecie. Studia przypadków. Warszawa: "Difin".
 • Pander W., Stawicki M. (2010). Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, Prace Naukowe, nr 47, Warszawa: SGGW, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu.
 • Porter M.E. (2003). "Funkcjonowanie gospodarki regionów (The Economic Performance of Regions)", Badania RegicMalne, t. 37, nr 6−7.
 • Raines P. (2006). "The cluster approach and the dynamics of regional policy-making", Regional and Industry Policy Research, nr 47.
 • Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (2009). Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Stimson R.J., Stough R.R., Roberts R.H. (2006). Regional Economic Development. Analysis and Planning Strategy. Berlin: Springer.
 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (projekt) (2011). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3d7f9cf-1ac6-488d-b26d-350dcdd189a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.