Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 2 | 161-173

Article title

Zagraniczna ekspansja kapitałowa polskich przedsiębiorstw

Content

Title variants

EN
Foreign capital expansion of Polish companies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ekspansja kapitałowa polskich przedsiębiorstw jest zjawiskiem relatywnie nowym. Polska gospodarka, postrzegana dotychczas przede wszystkim jako atrakcyjna lokalizacja dla napływu BIZ, w ostatnich latach stała się także eksporterem kapitału. Celem artykułu jest prezentacja problematyki związanej z podejmowaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie przedsiębiorstwa. Artykuł podzielony został na trzy części. Omówiono kolejno: główne determinanty procesu internacjonalizacji w świetle koncepcji teoretycznych, tendencje sprzyjające ekspansji kapitałowej polskich przedsiębiorstw oraz stan polskich inwestycji zagranicznych – ich wartość, dynamikę i strukturę branżową oraz geograficzną. Wykorzystanie w opracowaniu dane statystyczne pochodzą z NBP. Główne wnioski z pracy zawarto w zakończeniu.

Year

Volume

2

Issue

2

Pages

161-173

Physical description

Contributors

 • Dr, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, adres do korespondencji: Katedra MSG, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

References

 • 1. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R. (2007), Poland and Its Investment Development Path, “Eastern European Economics”, vol.45, no.2.
 • 2. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R. (2009), Poland’s Investment Development Path: in search of a synthesis, “International Journal of Economic Policy in Emerging Economies”, Vol. 2, no. 2.
 • 3. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html.
 • 4. Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska na tle świata, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • 5. Kłysik-Uryszek A. (2010), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu; teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • 6. Kłysik-Uryszek A. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw działających w Polsce – wstępne wyniki badań, „Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego” nr 31, Gdańsk, nr 31.
 • 7. Misala J. (1990), Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • 8. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (1999), Third Edition, OECD.
 • 9. Oziewicz E. (1998), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wyd. UG, Gdańsk.
 • 10. Pertu R., Walewski M. (2012), Polski Czempion; Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych, PwC, Wrocław-Warszawa, www.polskiczempion.pl .
 • 11. Umiński S. (red) (2009), Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm z województwa pomorskiego, PBS DGA, Wyd. UG, Gdańsk.
 • 12. Witkowska J., (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wyd. UŁ, Łódź.
 • 13. Wysokińska Z. (2008), Catching–Up Strategy: New Member States of the European Union in the European Internal Market for High–Tech and Environmental Products in the Context of the Renewed Lisbon Strategy, “Global Economy Journal”, Volume 8, Issue 3.
 • 14. Zorska A. (1998), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3e76521-301b-49cf-8ed0-636369d88ed9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.