Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(35) | 67-73

Article title

Intensification or extensification of Polish agriculture? – in searching of directions of changes. A case study: the North-Eestern region of Poland

Content

Title variants

PL
Intensyfikacja czy ekstensyfikacja polskiego rolnictwa? – w poszukiwaniu kierunków zmian. Studium przypadku: region północno-zachodni

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper presents results of research referring to the evaluation of agriculture in relation to its tendency to intensifi cation or extensifi cation. The study was conducted at the commune level of the North-Western Region of Poland. During the investigation, the following groups of indicators were used: capital outlays, market-oriented production, agricultural land management, agrarian patterns, eco-natural conditions and socio-demographic conditions. As a result, four various types of farming have been distinguished.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące oceny rolnictwa w zakresie jego intensyfi kacji lub ekstensyfi kacji. Badania zostały przeprowadzone na poziomie gmin w regionie północno-zachodnim. Podczas badań wykorzystano wskaźniki i cechy diagnostyczne dotyczące: nakładów inwestycyjnych, towarowości rolnictwa, zarządzania gruntami rolnymi, struktury agrarnej, uwarunkowań naturalnych i potencjału społeczno-demografi cznego. W efekcie wyróżniono cztery różne typy rolnictwa.

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

References

 • Bank Danych Lokalnych. Retrieved April 11, 2014, from http://www.stat.gov.pl/bdl.
 • European Model of Agriculture – Challenges Ahead, 2006.A Background Paper for the Meeting of Ministers of Agriculture in Oulu. Retrieved April 11, 2014, from http://www.agriregionieuropa.univpm.it/materiale/background_paper.pdf.
 • Floriańczyk, Z, Buks, J. (2013). Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian. J. Agribus. Rural Dev., 4(30), 37-46.
 • GUS (2013). Rocznik Demografi czny 2013. Warszawa: GUS.
 • Retrieved April 11, 2014, from www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demografi czny_2013.pdf.
 • Kołodziejczak, A. (2010). Modele rolnictwa, a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim. Poznań: Wyd. Nauk. UAM.
 • Kowalczyk, S., Sobiecki, R. (2011). Europejski model rolnictwa– uwarunkowania ewolucji. Rocz. Nauk Roln., 98(3),9-20.
 • Markuszewska, I. (2013). Changes of agricultural landscape pattern – non-natural driving forces analyzing based on the North-Western Region of Poland. Quaest. Geogr.,32(1), 5-14.
 • OECD (2001). Multifunctionality: towards an analytical framework. Report. Retrieved http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/40782727.pdf.
 • Pinto-Correia, T., Breman, B. (2008). Understanding marginalisation in the periphery of Europe: a multidimensional process. W: F. Brouwer, T. Rheenen, A. M. Elgersma, S. Dhllion (eds.), Sustainable Land Management: Strategies to Cope with the Marginalization of Agriculture (p. 11-40).Edward Elgar Publ.
 • Skubiak, B. (2013). Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2(28), 215-224.
 • Stola, W., Szczęsny, R. (2004). Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa. W: I. Fierla (red.), Geografi a gospodarcza Polski. Warszawa: PWE.
 • Wilkin, J. (2008). Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Roln. 3, 18-28.
 • Woch, F., Wierzbicki, K., Eymontt, A., Dzikowska-Ilkowska,A., Syp, A., Kopiński, J., Pietrucha, C., Nierubcka, M., Miklewski, A., Masloch, P. (2011). Efektywność gospodarcza i ekonomiczna scalania gruntów w Polsce. Monografie i Rozprawy Naukowe 32. Puławy: IUNiG-PIB.
 • Woś, A., Zegar, J. S. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: IERiGŻ.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3e94670-7553-4567-892c-cc8862f8857d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.