Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 11 | 2(40) | 131-150

Article title

Budowanie partnerstwa w relacji rodzic – nauczyciel z odwołaniem do tradycyjnych i współczesnych form pracy

Content

Title variants

EN
Building Partnerships in Parent – Teacher Relations on the Basis of Traditional and Modern Forms of Cooperation

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Two environments where the process of upbringing and education takes place are crucial for the correct development of a child. The family and the school should be mutually complementary and should strive for the accomplishment of jointly determined objectives. Their relations have a positive impact on the multilateral development of a child, with better learning results and proper functioning in social relations. Good cooperation between the school environment and the family contributes to a decreased risk of educational problems and creates an atmosphere of mutual trust and understanding. It is also beneficial for adults, i.e. teachers and parents who, whilst building partner relations, are becoming more open towards themselves and the child’s needs. In this article, the authors attempt to provide an answer to the question about the partnership of school and parents, the factors influencing good relations between the school and the family home. They also discuss traditional forms of cooperation that are used in educational practice, indicating their positive aspects for building the meeting space. Forms of cooperation between teachers and parents also include the ones that rely on modern tools of information and communication technology. In this respect, special attention was paid to the use of Internet tools. On the basis of analysed literature on the subject, the significance of interaction was shown, along with the need of undertaking extensive activities in the area of improvement of relations between teachers and parents. The text of the article indicates factors that are conducive to an increase in the efficiency of the entire educational process and shows that they are beneficial for all of the entities taking part in it.
PL
Dla prawidłowego rozwoju dziecka kluczowe są dwa środowiska, w których przebiega proces wychowania i edukacji. Rodzina i szkoła powinny się wzajemnie uzupełniać i realizować założone wspólnie cele. Ich relacje dodatnio wpływają na wielostronny rozwój dziecka, osiąganie lepszych wyników w nauce oraz prawidłowe funkcjonowanie w relacjach społecznych. Dobra współpraca pomiędzy środowiskiem szkolnym i rodzinnym przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powstania problemów wychowawczych, kreowania atmosfery wzajemnego zaufania i zrozumienia. Jest ona również korzystna dla osób dorosłych: nauczycieli i rodziców, którzy budując relacje partnerskie, stają się bardziej otwarci na siebie i potrzeby dziecka. W artykule autorki starają się udzielić odpowiedzi na pytanie, czym jest partnerstwo szkoły i rodziców oraz jakie czynniki wpływają na dobre relacje szkoła – dom. Omawiają również, jakie tradycyjne formy współpracy są wykorzystywane w praktyce edukacyjnej, wskazując ich pozytywne aspekty dla budowania przestrzeni spotkania. Wśród form współdziałania pomiędzy nauczycielami a rodzicami zostały uwzględnione także te, które bazują na współczesnych narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych. W tym zakresie zwrócono szczególną uwagę na wykorzystanie narzędzi internetowych. Na podstawie analizowanej literatury przedmiotu ukazano znaczenie współdziałania i potrzebę podjęcia szerokich działań w zakresie poprawy relacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami. W tekście artykułu wskazano czynniki, które sprzyjają podniesieniu efektywności całego procesu edukacyjnego, ukazano, że są one korzystne dla wszystkich podmiotów biorących w nim udział.

Contributors

References

 • Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1995.
 • Banasiak M., Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Beresford E., Rola władz lokalnych we wspieraniu współpracy rodziców i szkoły, [in:] Ku partnerstwu szkoła – rodzice, ed. J. Kropiwnicki, Wyd. Nauczycielskie Sp. z.o.o, Jelenia Góra 1999.
 • Bobula S., Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co?, ‹http://www.npseo.pl/data/various/files/bobula.pdf› (access: 15.11.2015).
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, ed. T. Pilch, GWP, Warszawa 1999.
 • Gaweł-Luty E., Optymalizacja współdziałania nauczycieli klas początkowych z rodzicami uczniów, WSP w Słupsku, Słupsk 1992.
 • ‹http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/08/zalacznik.pdf› (access: 15.11.2015).
 • Karwowska-Struczyk M., Rodzice w przedszkolu – balast czy koło ratunkowe?, [in:] Środowiskowe i językowe konteksty edukacji dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole, ed. E. Jaszczyszyn, J. Górnikiewicz, Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP), Warszawa 2013.
 • Kołodziejczyk J., Partycypacja uczniów i rodziców w zarządzaniu szkołą, [in:] Ewaluacja w Nadzorze pedagogicznym. Refleksje, ed. G. Mazurkiewicz, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Kołodziejczyk J., Cieślak H., Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych w odniesieniu do wymagania „Rodzice są partnerami szkoły”, [in:] Ewaluacja w Nadzorze pedagogicznym. Refleksje, ed. G. Mazurkiewicz, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1975.
 • Kożuch B., O współdziałaniu. Dlaczego trzeba i warto współdziałać, ‹http://www.isp.uj.edu.pl/documents/2103800/58f23e0d-4f68-413f-b947-9f86f31691da› (access: 30.11.2015).
 • Łobocki M, ABC wychowania, Wyd. UMCS, Lublin 1999.
 • Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Impuls, Kraków 2007.
 • Łukasik J.M., Jagielski K., Solecki R., Nauczyciel. Wychowawca. Pedagog. Szkolne wyzwania, Jedność, Kielce 2013.
 • Mały słownik języka polskiego, ed. E. Sobol, PWN, Warszawa 1993.
 • Maszke A.W., Współpraca i partnerstwo rodziców i nauczycieli, [in:] Edukacja w dialogu i reformie, ed. A. Karpińska, Trans Humana, Białystok 2002.
 • Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2007.
 • Nowosad I., Szymański M., Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra – Kraków 2004.
 • Oelszlaeger-Kosturek B., Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1987.
 • Okuniewska J., Zarządzanie awatorową klasą, Super Belfrzy, ‹http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/zarzadzanie-awatarowa-klasa/› (access: 27.11.2015).
 • Parlak M., Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym, [in:] Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej, ed. E. Zyzik, Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce 2009.
 • Płocińska M., Rylke H., Czas współpracy i czas zmian, Warszawa 2002.
 • Przez współpracę do sukcesu, ed. A. Sobolewski, ZWP MPiPS, Warszawa 2007.
 • Segiet W., Rodzice – nauczyciele, Wyd. Książka i Wiedza, Poznań 1999.
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, ‹http://www.slownik-online.pl/kopalinski› (access: 30.11.2015).
 • Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, ed. A. Markowski, R. Pawelec, Wilga, Warszawa 2001.
 • Zyzik E., Współpraca szkoły z rodzicami dzieci w młodszym wieku szkolnym, [in:] Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, ed. I. Adamek, Z. Zbróg, Wyd. LIBRON, Kraków 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3f6f3ab-0370-4686-b808-2125ac97e97c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.