Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12(2)/2018 | 81-95

Article title

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKAZYWANIA BRAKU WINY W NIEZGŁOSZENIU WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ODPOWIADAJĄCEGO NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 299 KSH

Content

Title variants

EN
PRACTICAL ASPECTS OF PROOFING OF LACK OF GUILT IN CASE OF NOT NOTIFYING PETITION IN INSOLVENCY BY THE MEMBER OF BOARD STANDING ON THE BASE OF ARTICLE 299 OF COM-MERCIAL COMPANIES CODE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zgodnie z kodeksem spółek handlowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzenie spraw spółki powierzone jest zarządowi. Wykonywanie tej funkcji ozna-cza określone uprawnienia oraz przewidziane w przepisach prawa obowiązki. Problemem analizowanym w artykule jest kwestia wykazywania przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością braku winy w niezgło-szeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w sytuacji kiedy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, tj. z przepisu art. 299 ksh. W artykule zostają przedstawione najczęściej spotykane, w trakcie postępowań sądowych, sposoby obrony członków zarządu. Zostanie podjęta również próba oceny ich skuteczności. Większość z analizowanych w artykule sposobów obrony nie przynosi członkom zarządu oczekiwanego rezultatu w postaci oddalenia powództwa.
EN
Board is in charge of running business in limited company according to commercial companies code. The function of the board are the privilege but also obligation according to law. The problem analyzed in the article is proofing of lack of guilt in case of not notifying petition in insolvency by the member of board standing on the base of article 299 of commercial companies code, when the enforcement of liabilities occurred impossible. In the article the most popular ways of defense are presented. Author also try to verify efficacy of them. Most of analyzed ways of defense of board members are not successful and do not result in dismissing an action.

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Bąba M., Swoista odpowiedzialność z art. 299 ksh, PiP 2009, z. 9.
 • Karolak A., Tryb dochodzenia roszczeń przeciwko członkom zarządu odpowiedzialnym za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 KSH, MOP 2004, Nr 4.
 • Kinzer E. Rezygnacja członka zarządu sp. z o.o. ze sprawowanej funkcji – glosa – III CZP 89/15, MOP 2017, Nr 9.
 • Kłoda M., Powoływanie i odwoływanie członków organu spółki z o.o. przez wspólnika albo osobę trzecią, MOP 2000, Nr 6.
 • Mikosik P., Ciężar dowodu w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu spółki z o.o., MPH 2016, Nr 1.
 • Niegierewicz M., Letolc P., Właściwy adresat oświadczenia członka zarządu o rezy-gnacji z funkcji, MPH 2016, Nr 3.
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki a umowny podział za-dań, MPH 2014, Nr 3.
 • OSNC 2009, Nr 2, poz.29.
 • Pabis R., Uprawnienie do reprezentowania spółki kapitałowej – glosa – III PK 50/04, MOPR 2005, Nr 8.
 • Radwan-Rohrenschef M., Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółek kapitałowych, MOP 1999, Nr 6.
 • Stefaniecki R., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych, MPH 2017, Nr 2.
 • Uchwała SN z dnia 31.03.2016 roku III CZP 89/15.
 • Uchwała SN z dnia 27 maja 1993 r., III CZP 61/93 (OSNC 1994, nr 1, poz. 7).
 • Uchwała SN Izba Cywilna z dnia 7.12.2006 r., III CZP 118/06.
 • Wyrok SA w Białymstoku 3.04.2015 r. I ACa 886/14.
 • Wyrok SA w Gdańsku z dnia 31.07.2016 r. III AUa 2181/12.
 • Wyrok SA w łodzi 27.01.2012 r. I ACa 462/11, SN z dnia 9.12.2010 r. III CSK 46/10, lex nr 970080.
 • Wyrok SA w Łodzi z dnia 29.01.2014 r., I ACa 972/13 lex nr 143382.
 • Wyrok Sadu Apelacyjnego w Łodz z dnia 29.01.2013 r. i 1ACa 1370/13, lex nr 1433805.
 • Wyrok SN 14.02.2006, II CSK 14/05.
 • Wyrok SN 19.06.2009 r. VCSK 459/08 lex 532151.
 • Wyrok SN 19.12.2007 r. V CSK 315/07 lex nr 381109.
 • Wyrok SN 22.06.2005, III CK 678/04, niepubl.
 • Wyrok SN 22.06.2010 r. w sprawie CPN 95/09.
 • Wyrok SN 23.05.2013 r. , IV CSK 660/12, lex nr 1363725.
 • Wyrok SN 29.11.2012 r. II CSK 181/12 lex 1294476.
 • Wyrok SN 8.12.2006 r., V CSK 319/06.
 • Wyrok SN 9.06.2009 r. , V CSK 460/08, niepubl.
 • Wyrok SN w z dnia 7.12.2006 r. III CZP 118/06.
 • Wyrok SN z 26.01.2012, IPK 78/11 OSNP 2013/1-2/4.
 • Wyrok SN z dnia 12.10.2011 r. sygn. akt II CSK 29/11.
 • Wyrok SN z dnia 17.05.2016 r., sygn. akt II UK 246/15, postanowienie SN z dnia 18.12.2008 r., III CZP 112/08, wyrok SA w Białymstoku IAca 233/16.
 • Wyrok SN z dnia 17.06.2011 r. IICSK 571/10.
 • Wyrok SN z dnia 21 września 2005 r., V CK 129/05 ("Monitor Prawniczy" 2005, nr 20, s. 972).
 • Wyrok SN z dnia 26.06.2003 r., V CKN 416/01, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 129.
 • Wyrok SN z dnia 26.08.2009 r., OSNC –ZD 2010/2/57.
 • Wyrok SN z dnia 28 listopada 2003 r., IV CK 219/02.
 • Wyrok SN z dnia 6 czerwca 1997 r., III CKN 65/97 (OSNC 1997, nr 11, poz. 181).
 • Wyroki Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1999 r., II CKN 608/98, OSNC 2000, nr 4, poz. 67 i z dnia 16 maja 2002 r., IV CKN 933/00) i z dnia 13.12.2006 r. II CsK 300/06 Glosa 2007 Nr 4 poz. 10.
 • Zdun-Załęska K., Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 KSH w orzecznictwie Sądu Najwyższego, MOP 2014, nr 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3fa34e0-c476-482a-8a39-f6ece5a62b6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.