Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 214 | 228-241

Article title

Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw średniej techniki w latach 2009-2012

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of innovation support organizations on stimulating innovation activity of medium technology industry between 2009-2012

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy jest próba określenia wpływu instytucji wsparcia biznesu na działalność innowacyjną przedsiębiorstw średniej techniki funkcjonujących w regionie łódzkim, zachodniopomorskim i w Wielkopolsce w latach 2009-2012. W pracy założono, że aktywność innowacyjna analizowanej grupy przedsiębiorstw powinna rosnąć na skutek kooperacji z instytucjami otoczenia biznesu. Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych należących do sektora średniej i wysokiej techniki, charakteryzuje innowacje na poziomie firmy i uwzględnia dyfuzję do po¬ziomu „nowość dla firmy”.
EN
The aim of this study is to determine the impact of innovation support organiza¬tions on stimulating innovation activity of medium technology sector in 3 Polish regions be¬tween 2009-2012. The secondary objectives are: (1) the determination of knowledge transfer mechanisms in the process of cooperation (2) the determination of forms of innovation pro¬ject financing. The paper assumes that the innovative activity of the enterprises should in¬crease as a result of cooperation with innovation support organizations.

Year

Volume

214

Pages

228-241

Physical description

Contributors

References

 • Arvidsson N., Mannervik U., The innovation platform. Enabling balance between growth and renewal, Vinnova, Stockholm 2009.
 • Bąkowski A., Centra Technologii, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 • Dwojacki P., Hlousek J., Zarządzanie innowacjami, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Gdańsk 2008.
 • Edquist Ch., Rees G., Lorenz M., Vincent-Lancrin S., Cities and Regions in the Learning Economy, Center for Educational Research and Innovation (CERI), OECD 2001.
 • Fischer M.M., Innovation, knowledge creation and systems of innovation, „Annual Re¬gional Science” 2001, No. 35.
 • Głodek P., Fundusz kapitału zalążkowego, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 • Grudzewski W.M., Hajduk I., Przemiany w technice i technologii u progu XX wieku, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffer, S. Sudoł, Komi¬tet Nauk Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK, Toruń 1999.
 • Hatzichronoglou T., Revision of the high-technology sector and product classification, OECD, Paris 1996.
 • Janasz W., Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, War¬szawa 2009.
 • Janasz W., Nadolna-Kozioł K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 • Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation, [w:] The positive Sum Strategy, Harnessing Technology for Economic Growth, ed. R. Landau, N. Rosenberg, Na¬tional Academy Press, Washington 1986.
 • Koprowska-Skalska E., Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze, [w:] Ośrodki innowacji i przedsię-biorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 • Kotra J., Inkubatory przedsiębiorczości, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 • Lituński K., Fundusze kapitału zalążkowego, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 • Maddala G.S., Ekonometria, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Mażewska M., Preinkubatory, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 • Mażewska M., Tórz A., Parki technologiczne, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 • Mika M., Fundusze Poręczeń Kredytowych, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 • Nauka i technika w Polsce w 2003 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2004.
 • Norman R., Ramirez R., From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy, „Harvard Business Review”, July/August 1993.
 • Popielczak E., Sieci aniołów biznesu, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, New York and London 1990.
 • Rogut A., Modele sektorowego systemu innowacji. Raport ze studiów literaturowych, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2007.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
 • Świadek A., Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemy¬słowych w Polsce, WNUS, Szczecin 2008.
 • Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
 • Świadek A., Szopik-Depczyńska K., Dostawcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu in¬nowacyjności polskich regionów, Zeszty Naukowe SGH nr 31, Kolegium Gospo¬darki Światowej, Warszawa 2011.
 • Tórz A., Inkubatory technologiczne, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dn. 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U z 2002 r., nr 41, poz. 363, nr 141, art. 2, p. 15, poz. 1177 oraz Dz.U z 2003 r., nr 159, poz. 1537.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 • Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
 • Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, red. M. Lipiec-Zajchowska, C.H. Beck, Warszawa 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3fffc4f-4af2-48d4-9b9b-211990562297
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.