Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(3) | 140-154

Article title

Rola kobiet przy porwaniach rodzicielskich w świetle wyników badań aktowych. Sprawczynie czy pokrzywdzone przestępstwem?

Content

Title variants

EN
THE ROLE OF WOMEN IN PARENTAL CHILD ABDUCTIONS IN THE LIGHT OF THE EXAMINATION OF RECORDS. PERPETRATORS OR VICTIMS OF AN OFFENCE?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
We wszystkich państwach świata kobiety znacznie rzadziej popełniają przestępstwa. Niniejsze opracowanie ma na celu weryfikację tego twierdzenia na gruncie przestępstwa porwania rodzicielskiego, czyli takiego porwania dziecka, którego dokonuje jego matka bądź ojciec. Artykuł przedstawia informacje o tym czy kobiety w kontekście porwań rodzicielskich są częściej osobami pokrzywdzonymi czy raczej sprawczyniami tego typu czynu zabronionego, jak również prezentuje wybrane sytuacje faktyczne opisane na podstawie poddanych badaniu aktowemu spraw karnych o przestępstwo określone w art. 211 kodeksu karnego.
EN
In all countries all over the world the world, women are less likely to commit crime than men. The following study aims at verifying this assertion on the grounds of the criminal offense of child abduction, which is understood as the abduction of a child by his mother or father. The article provides information on whether women, in the context of parental abductions, are more likely to be victims rather than perpetrators of this type of offense. It discusses selected factual situations described on the basis of criminal cases referred to in Art. 211 of the Criminal Code.

Year

Issue

Pages

140-154

Physical description

Dates

published
2017-12-21

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Drapała Katarzyna, Buczkowski Konrad, Porwania rodzicielskie. Analiza umorzeń i odmów wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k., Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2013.
 • Grześkowiak Alicja, Wiak Krzysztof (red.), Prawo karne, Warszawa: C.H. Beck 2015, ISBN: 978-83-255-6129-1.
 • Błachut Janina, Szewczyk Maria, Wójcikiewicz Józef (red), Nauka wobec przestępczości, Księga ku czci Prof. T. Hanauska, Kraków: Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych 2001, ISBN: 83-87425-60-5.
 • Kołakowska – Przełomiec Helena, Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w projekcie kodeksu karnego, Przegląd Prawa Karnego 1995, nr 12.
 • Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r., Dz.U. 1995 nr 108 poz.
 • Marek Andrzej, Konarska-Wrzosek Violetta, Prawo karne, Warszawa: C.H. Beck 2016, ISBN: 978-83-255-8349-1.
 • Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red. M. Bojarski, Warszawa : Wolters Kluwer 2015, ISBN: 978-83-264-9449-9.
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia, sprawa o sygn. II K 1281/09.
 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe, sprawa o sygn. II K 412/08.
 • Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, sprawa o sygn. XV K 159/10.
 • Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, sprawa o sygn. II K 199/14.
 • Stefański Ryszard Andrzej, Prawo karne materialne część szczególna, Warszawa: Difin 2009, ISBN: 978-83-7641-088-3.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. z 2016 r. poz. 1137

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c40c63d3-ad86-496e-8dbd-0754cc27d4f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.