Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 (1) | 212-224

Article title

Pracownicy ochrony osób i mienia w systemie bezpieczeństwa publicznego w Polsce

Content

Title variants

EN
Security personnel professionals in the system of public order in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
This paper presents the characteristics of community care workers, their working conditions and the currently applicable regulations concerning the protection of employees and property in Poland. Services which are presented in the article by performing their assignments influence to some extent public safety. The political transformation that took place in the 1990s led to the privatization of a number of areas in the sphere of security and public order in Poland. The author presents the responsibilities and privileges of qualified security personnel professionals who are bodyguards in Poland and the method by which they acquire their professional qualifications.

Year

Issue

Pages

212-224

Physical description

Contributors

References

 • Button M., Private Policing, Willan Publishing, (UK) 1990, s. 106-114.
 • Czarny P., Sarnecki P., Kompetencje organów władzy publicznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] J. Widacki, J. Czapska (red.), Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo, Wydawnictwo KUL, Lublin 1998.
 • Gozdór G., Prywatyzacja bezpieczeństwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Hałubek-Święta E., Raport „Sto zawodów przyszłości”, opracowanie na podstawie Międzynarodowego Zespołu Prognozowania Popytu na Pracę.
 • Hanausek T., Komentarz do ustawy o ochronie osób i mienia, Toruń 1998.
 • Hebda P., Madejski J., Zawód z pasją, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2004.
 • Hinds S., Private policy and policing – does private enterprise have a role in delivering the output of public safety and security, www. aic.gov.au/publications/procedering /23/Hinds.
 • Johnston L., The Rebirth of Private Policing, London 1992.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Kotłowska-Rudnik J., Firmy ochraniarskie i detektywistyczne, „Gazeta Prawna”, nr 33, maj 1997.
 • Pikulski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego. Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu, materiały poseminaryjne, red. J. Fiebig, M. Róg, A. Tyburska, Szczytno 2002.
 • Pokruszyński W., Straszewski K., Terlikowski T., System bezpieczeństwa publicznego Polski, AON, Warszawa 1996.
 • Protokół Komisji Spraw Wewnętrznych nr 87 z dnia 23.05.2013 roku, zapis posiedzenia dotyczący informacji Ministra Spraw Wewnętrznych o agencjach ochrony w systemie bezpieczeństwa państwa.
 • Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce za lata 2001-2011, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 roku w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów, DzU 1998, nr 144, poz. 933.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, DzU 2013, poz. 1681.
 • Szerzej K., Wojtaszczyk A., Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Liber, Warszawa 2000.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, DzU 2013, poz. 829.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej, DzU 1999, nr 101, poz. 1178.
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, DzU 2009, nr 62 poz. 504.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, DzU 2005, nr 145, poz. 12

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c412b552-744e-469d-8f3a-6c2b1639a0ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.