Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 13 | 3 | 159-168

Article title

Ocena stabilności wyników klasyfikacji województw Polski pod względem poziomu życia ludności

Content

Title variants

EN
Evaluation of the results stability of the Polish voivodships’ classification

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono ocenę stabilności klasyfikacji województw Polski pod względem poziomu życia w latach 2002-2009. Dobór cech diagnostycznych został przeprowadzony w sposób dynamiczny, dzięki czemu otrzymany zestaw cech końcowych jest aktualny nie tylko w okresie badanym, ale także w przyszłości. Do klasyfikacji województw zastosowano metodę Warda oraz sprawdzono dopasowanie dendrogramów do macierzy odległości D za pomocą współczynnika korelacji kofenetycznej, wskaźnika całościowego dopasowania i miary STRESS. Wykorzystując wskaźniki podobieństwa wyników klasyfikacji stwierdzono, że klasyfikacje charakteryzują się dość dobrą stabilnością w czasie.
EN
The work presents evaluation of the results stability of the Polish regions’ classification in terms of a living standard. The research covered the period 2002-2009. Selection of diagnostic features was carried out in a dynamic way, so that the final set of features is valid not only in the period considered, but also in the future. For the regions’ classification Ward’s method was used and the fit of dendrograms distance to matrix D was checked by using the cophenetic correlation coefficient, the indicator of the overall fit and the STRESS measure. Using the similarity indices of the classification results, it was found that the classifications have a fairly good stability in time.

Year

Volume

13

Issue

3

Pages

159-168

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

  • Katedra Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

References

  • Balicki A. (2009) Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społecznoekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, str. 283-291.
  • Gordon A. D. (1999) Classification, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.
  • Machowska-Szewczyk M., Sompolska-Rzechuła A. (2012), Dynamiczny dobór cech w taksonomicznej analizie obiektów, Wiadomości Statystyczne, nr 9, str. 34-49.
  • Malina A. (2004) Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  • Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społecznogospodarczych, PWE, Warszawa.
  • Zeliaś A. (red) (2004) Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
  • Ward J. H. (1963) Hierarchical grouping to optimize an objective function, Journal of the American Statistical Association 58.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c41e7d3e-ef66-4493-8a35-c908a75819e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.