Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(12) | 53-65

Article title

Korzyści i koszty funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w opiniach mieszkańców terenu przygranicznego

Content

Title variants

EN
Benefits and costs functioning of the agreement on border traffic with Russia in the opinions of the inhabitants of borderland area

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odnośnie do wpływu funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją na zmiany zachodzące w wybranym mieście leżącym w pasie pogranicza polsko-rosyjskiego w percepcji jego mieszkańców. W ramach badań przeprowadzono 463 wywiady kwestionariuszowe z dobranymi celowo mieszkańcami miasta przygranicznego oraz dwa wywiady fokusowe z przedstawicielami władz miasta i służb mundurowych oraz z lokalnymi przedsiębiorcami. W artykule postawiono tezę, że mały ruch graniczny generuje korzyści związane z rozwojem gospodarczym miasta przygranicznego, ale jednocześnie przyczynia się do zjawisk negatywnych związanych z przemytem towarów.
EN
The paper presents results of research on the effect of the agreement on local border traffic with Russia to changes in the selected town, lying in the Polish-Russian borderland, in the perception of its inhabitants. As a part of the study there were conducted 463 questionnaire interviews with deliberately chosen residents of border town, and two focus group interviews with representatives of local authorities, uniformed services and with local entrepreneurs. The thesis of the article states that local border traffic generates benefits of cross-border economic development of the town, but also contributes to the negative phenomena related to the smuggling of goods.

Year

Issue

Pages

53-65

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

References

 • Dudzińska K., Dyner A.M. 2013, Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską – wyzwania, szanse, zagrożenia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Policy Paper 2013, nr 29, s. 1–6.
 • Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie 2014, Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2013 r.,Warszawa–Rzeszów, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/ badanieobrotu-towarow-i-uslug-na-zewnetrznej-granicy-unii-europejskiej-na-terenie-polski-w-ivkwartale-2013-roku,10,1.pdf.
 • Informacja o turystach rosyjskich w Gdańsku w okresie 2012–2013 r., http://www.gdansk4u.pl/tury_ci_rosyjscy_w_Gda_sku_w_latach_2012_2013.pdf.
 • Kawczyńska-Butrym Z. 2003, Handel na pograniczu z Obwodem Kaliningradzkim. Wartość czy zagrożenie – opinie młodzieży, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, interpretacje, t. I, red. M. Zielińska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, s. 341–355.
 • Kurzępa J. 2007, Socjopatologia pogranicza. Zmiany w życiu społeczności zachodniego pogranicza, studium socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Łukowski W. 2009, Subinstytucjonalizacja lokalnej przestrzeni społecznej: o przejściu granicznym między Polską a obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i mechanizmach jego wykorzystywania, w: Odmiany życia społecznego współczesnej Polski. Instytucje – Polityka – Kultura, red. Z. Galor, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, s. 242–259.
 • Służba Celna 2014. Raport roczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2015, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/8659362/raport_sc_2015_PL.pdf.
 • Staszyńska K. 2003, Wpływ szarej strefy na terenach pogranicznych na zachowania konsumenckie Polaków, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, interpretacje, t. I, red. M. Zielińska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, s. 357–365.
 • Studzińska D. 2014, Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim, „Przegląd Geograficzny”, nr 4, s. 525–539.
 • Studzińska D., Nowicka K. 2014, Mały ruch graniczny z perspektywy władz lokalnych i mieszkańców. Przykład granicy polsko-rosyjskiej, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 54, s. 275–288.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego z dnia 14 grudnia 2011, Dz.U. 2012, poz. 814.
 • Wenerski Ł., Kaźmierkiewicz P. 2013, Krajobraz pogranicza. Perspektywy i doświadczenia funkcjonowania małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Zabielska I., Zielińska-Szczepkowska J. 2013, Koszty–korzyści wejścia w życie umowy o małym ruchu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim FR – wyniki badań ankietowych, Olsztyn, http://eurobalt.org.pl/40-strona,badania.html.
 • Żukowski A. 2013, Mały ruch graniczny między Polską a Rosją – wstępne konkluzje, w: Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, red. W. Kotowicz, W.T. Modzelewski, A Żukowski, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 55–63.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c422554f-8260-4916-9aab-3c74e581c42a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.