Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10 | 15-28

Article title

Wybrane problemy metodologiczne dotyczące badań bezpieczeństwa

Authors

Title variants

EN
Selected methodological issues related to research on security

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podejmując rozważania nad bezpieczeństwem, trzeba na wstępie możliwie dokładnie określić znaczenie tego słowa oraz dokonać jego konkretyzacji. Albowiem słowo „bezpieczeństwo” używane bez określenia jego znaczenia jest tylko pojęciowym tworem, który nie ma desygnatu istniejącego w materialnym świecie. A do konkretyzacji tego słowa konieczne jest wskazanie, kogo lub czego ma ono dotyczyć. Bezpieczeństwo dowolnego obiektu — w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli podmiotowym lub przedmiotowym będące przedmiotem badań — wynika z takiego jego aktualnego stanu istniejącego w danym miejscu i czasie, w którym nie dostrzegamy żadnych dla niego zagrożeń. Jest to oczywiście stan idealny, ponieważ nigdy nie możemy być pewni, czy wszystkie zagrożenia spośród istniejących zostały przez nas dostrzeżone oraz czy nie pojawiły się nowe. W artykule tym wskazuję także na to, że możliwości postrzegania zagrożeń są uwarunkowane podmiotowo, przedmiotowo i sytuacyjnie.
EN
Undertaking security considerations, it is necessary — at first — to define the meaning of the word as precisely as possible, and to make it concrete. The term safety when used without any defining of its meaning represents only a conceptual formation, which has no referent existing in the material world. For the substantialisation of this word it is necessary to indicate to whom or to what it is related. The security of any thing — in the broad sense, that is, subjective or objective — results from its present state in a given place and time, in which we do not perceive any threats to it. The above illustrates, of course, an ideal situation, because we can never be sure that all of the potential hazards have been spotted by us and that no new ones have emerged. In the article I also point out that our ability of perceiving threats are conditional by a given subject, object and situation.

Year

Volume

10

Pages

15-28

Physical description

Contributors

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c424417c-066b-4254-a6eb-28b4f88c9717
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.