Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15/1 | 281-288

Article title

Przyjmowanie aktów autonomicznego prawa pracy w świetle art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Aspekt teoretyczno-praktyczny

Content

Title variants

EN
Adopting autonomous labour law acts in the light of art. 30 section 5 of the act on trade unions. Theoretical and practical aspect

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Ustawa o związkach zawodowych, w przypadku zamiaru wprowadzenia przez pracodawcę wewnątrzzakładowego aktu prawnego, nakłada obowiązek uzgodnienia jego treści z zakładowymi organizacjami związkowymi. Nie wszystkie zakładowe organizacje związkowe funkcjonujące u pracodawcy posiadają jednak w tym zakresie równe prawa. Przepisy ustawy o związkach zawodowych nadają uprzywilejowane uprawnienia związkom zawodowym posiadającym status związków reprezentatywnych. Jeżeli więc u pracodawcy działają co najmniej dwa związki posiadające status związków reprezentatywnych, organizacje te mogą wyłączyć z procesu negocjacji związki zawodowe nieposiadające tego statusu. W takich okolicznościach pracodawca przy tworzeniu zakładowego aktu prawnego pomija w negocjacjach związki nieposiadające statusu reprezentatywnego. W przypadku jednolitego, negatywnego w stosunku do propozycji pracodawcy, stanowiska związków zawodowych, pracodawca nie jest upoważniony do jednostronnego wprowadzenia danego aktu w życie. Jeżeli stanowiska są odrębne, winien jest jednak ponowić proces negocjacyjny z organizacjami związkowymi.
EN
The Act on Trade Union imposes on an employer a general obligation to agree with the establishment trade union organisations on the contents of an in-house legal act which is intended to be implemented by the employer. However not all the establishment trade union organisations operating at the employer exercise the equal rights with this regard since the provisions of the Act on Trade Union give privileged treatment to the representative trade unions. If there are at least two representative trade unions operating at the employer they may exclude non – representative trade unions from the negotiations. In such circumstances the employer ignores the non – representative trade unions in forming an establishment legal act. In case of trade unions’ joint and negative position towards the employer’s proposal the employer is not authorised to unilateral implementation of the respective act. If their positions are di}erent the employer should repeat the negotiations with the trade union organisations.

Year

Volume

Pages

281-288

Physical description

References

  • Florek L., Rozwiązanie układu zbiorowego pracy a tzw. klauzula wieczności, [w:] Aktualne problemy reprezentacji pracowniczej w zbiorowych stosunkach pracy, red. J. Wratny, Warszawa 2014.
  • Florek L. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. F. Florek, Warszawa 2009.
  • Gładoch M., Status niereprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej w kontekście prawa koalicji, PiZS 2012, nr 1, s. 16.
  • Latos-Miłkowska M., Reprezentatywność w  zbiorowych i  indywidualnych stosunkach pracy, [w:] Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, red. L. Florek, Warszawa 2007.
  • Nowik P., Negocjacje zbiorowe prowadzone przez reprezentację związkową i pracodawcę – wybrane aspekty teoretyczno-prawne, [w:] Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, red. Z. Hajn, Warszawa 2012.
  • Pliszkiewicz M., Seweryński M., Problemy reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy, PiP 1995, z. 9
  • Świątkowski A., Reprezentacja związkowa interesów zbiorowości pracowników, [w:] System prawa pracy, t. 5: Zbiorowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2014.
  • Żołyński J., Strajk i  inne akcje protestacyjne w  praktyce przedsiębiorstw, [w:] Aktualne problemy reprezentacji pracowniczej w zbiorowych stosunkach pracy, red. J. Wratny, Warszawa 2014.
  • Żołyński J., Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz, Warszawa 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4252dff-92c5-436a-9583-a8478d403480
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.