Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2/2016 (22), cz.2 | 23-47

Article title

Sektor rolno-spożywczy jako priorytet w strategiach inteligentnych specjalizacji państw Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Agri-Food Industry as Priority in Smart Specialization Strategies in EU Member States

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule dokonano analizy strategii inteligentnych specjalizacji państw Unii Europejskiej (UE28) oraz ich specjalizacji naukowej i technologicznej pod kątem sektora rolno-spożywczego. Zidentyfikowano 24 państwa, które określiły sektor rolno-spożywczy w strategiach inteligentnych specjalizacji jako obszary priorytetowe (na poziomie krajowym lub regionalnym) oraz dokonano analizy specjalizacji naukowych i technologicznych tych państw w zakresie sektora rolno-spożywczego na podstawie analizy bibliometrycznej artykułów naukowych oraz zgłoszeń patentowych, a także danych dotyczących finansowania i zatrudnienia w sektorze badawczo-rozwojowym. Na podstawie ww. analizy wyodrębniono trzy grupy państw (liderzy skali, liderzy specjalizacji i państwa budujące skalę lub specjalizację) oraz główne wyzwania związane z ich strategiami inteligentnych specjalizacji w kontekście sektora rolno-spożywczego. Omówiono także najważniejsze ograniczenia związane z przyjętą metodą analizy i zaproponowano kierunki dalszych badań w tym zakresie.
EN
The article presents the analysis of the smart specialization strategy in the EU Member States (EU28) and their research and innovation specializations from the perspective of agri-food industry. 24 countries were identified that indicated agri-food industry in the smart specialization strategies (at the national or regional level). Then research and technological potential and specialization of these countries in agri-food industry were analyzed. On that basis three groups of countries (leaders of scale, leaders of specialization and countries building scale or specialization) and the main challenges associated with their smart specialization strategies in the context of agri-food industry were identified. The article also discusses the limitations of the adopted method of analysis and proposes directions for further research in this area.

Year

Pages

23-47

Physical description

Dates

published
2016-12-12

Contributors

author
 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

References

 • Cavicchi, A. i Ciampi Stancova, K. (2016). Food and gastronomy as elements of regional innovation strategies. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, http://dx.doi.org/10.2791/284013.
 • Colledge, L. i Verlinde, R. (2014). Scival Metric Guidebook. Elsevier Research Intelligence.
 • Foray, D., Goddard, J., Goenaga, X., Landabaso, M., McCann, P., Morgan, K., Nauwelaers C. i Ortega-Argiles, R. (2012). Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialsiation (RIS3). Luxemburg: Publications Office of the European Union, http://dx.doi.org/10.2776/65746.
 • Foray, D. i Goenaga, X. (2013). The Goals of Smart Specialisation. S3 Policy Brief Series, 1.
 • Czaplicka-Kolarz, K., Bondaruk, J., Trząski, L., Siodłak, Ł., Uszok, E., Wiesner, M., Gieroszka, A.,
 • Skalny, A., Markowska, M., Zawartka, P., Sibiga, P. i Krawczyk, W. (2013). Potencjał naukowo-technologiczny inteligentnej specjalizacji województwa śląskiego. Katowice: Główny Instytut Górnictwa. Pozyskano z: http://npf.gig.eu/images/pliki/partnerzy/rezultaty/Zad.1/Podzadanie%201h_REZULTAT%207/GIG/Raport_rezultat%207%20GIG_29.08.2014_korekta%20zespół.pdf.
 • Kardas, M. (2016). Określanie priorytetów w polityce naukowej i technologicznej a strategia inteligentnej specjalizacji. Katowice: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 272/2016, s. 68–77.
 • Klincewicz, K. (2008). Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Klincewicz, K., Żemigała, M. i Mijal, M. (2012). Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Marszakowa-Szajkiewicz, I. (2009). Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.
 • OECD (2006). Podręcznik Frascati. Warszawa: MNiSW. Pozyskano z: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/08935db1c9f7adf15c087d07720a984f.pdf.
 • OECD (2013). Innovation-driven Growth Regions: The Role of Smart Specialsiation. Paryż: OECD Publishing.
 • OECD (2015a). The Innovation Imperative. Contributing to productivity, growth and well-being. Paryż: OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264239814-en.
 • OECD (2015b). Analysing Policies to Improve Agricultural Productivity Growth, Sustainability. Draft Framework. Paryż: OECD Publishing.
 • Olechnikcka, A. i Płoszaj, A. (2008). Polska nauka w sieci? Przestrzeń nauki i innowacyjności. Warszawa.
 • Nazarko, J., Ejdys, J., Gudanowska, A., Leończuk, D., Olszewska, A., Magruk, A., Kuźmicz, K., Jakuszewicz, J., Wasiluk, A. i Wasiluk, A. (2013).
 • Mapa głównych powiązań między nauką, gospodarką i technologiami w kontekście inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego. Białystok: Politechnika Białostocka. Pozyskano z: http://npf.gig.eu/images/pliki/partnerzy/rezultaty/Zad.1/PodzadaniePodzadanie%201g_REZULTAT%206/PB/Rezultat_6PB_RAPORT_28_11_2013.pdf
 • Rogut, A. i Piasecki, B. (2013). Mapa głównych powiązań między nauką, gospodarką i technologiami w kontekście inteligentnej specjalizacji województwa łódzkiego. Łódź: Społeczna Akademia Nauk. Pozyskano z: http://npf.gig.eu/images/pliki/partnerzy/rezultaty/Zad.1/Podzadanie%201g_REZULTAT%206/SAN/Rezultat_6SAN_1g_mapa%20powiązań_SAN.pdf
 • Sorvik, J., Kleibrink, A. (2015). Mapping Innovation Priorities and Specialsiation Patterns in Europe. S3 Working Paper Series n 08/2015. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies.
 • Van de Velde, E., Debergh, P., Rammer, Ch., Schliessler, P., Gehrke, B., Wassmann, P., de Heide, M., Butter, M., Wydra, S., Som, O. i Weidner, N. (2015). Key Enabling Technologies. Methodology Report. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/kets-tools/sites/default/files/about/ final_report_kets_observatory_en.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1733-9758

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c42955e1-d19a-4520-aae1-5a5b8e00ced3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.