Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(26) | 165-177

Article title

Historia ochrony prawnych interesów Skarbu Państwa w Polsce

Content

Title variants

EN
The history of the State Treasury legal interests’ Protection in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jedną z instytucji demokratycznego państwa Polskiego jest Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Jej zadaniem jest ochrona praw i interesów Państwa przed sądami i trybunałami krajowymi i międzynarodowymi. Taka instytucja w formie szczątkowej funkcjonowała już w okresie tzw. Pierwszej Rzeczypospolitej, kiedy to funkcjonował instygator, zadaniem którego była ochrona skarbca publicznego, w tym królewskiego. Pierwszym jednak organem sensu stricte procesowym była Prokuratoria Królestwa Polskiego, utworzona na podstawie prawa carskiego w 1816 r. Jej ustrój wzorowany był na rozwiązaniach austriackich i w tym kształcie Prokuratoria Królestwa Polskiego przetrwała do 1915 roku. Kolejnym okresem funkcjonowania Prokuratorii był czas między dwiema wojnami światowymi w XX wieku. W 1919 r. powołano do życia Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Po drugiej wojnie światowej kontynuowano istnienie Prokuratorii aż do 1951 roku. Po zmianie ustroju w 1989 r. powrócono do idei przywrócenia Prokuratorii w Polsce. Podejmowane próby przywrócenia nie przynosiły jednak spodziewanego efektu. Względy polityczne i ambicjonalne różnych ugrupowań politycznych nie sprzyjały rzeczywistej realizacji zamiarów. Dopiero w 2005 r. została uchwalona ustawa, na podstawie której od 15 marca 2006 r. zaczął funkcjonować urząd pod nazwą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
EN
Poland has its own contribute to the development of European parliamentarism and constitutionalism. Th e State Treasury Sollicitor’s offi ce is one the institutions in a democratic country, whose mission is representation of Poland before the national and international courts and tribunals. However, the fi rst litigation body was Th e Sollicitors’ Offi ce of the Polish Kingdom, established under the Tsarist law in 1816. Its political system followed the Austrian solutions. Th e scope of competences of that Sollicitor’s Offi ce was based on the competence model of similar institution from the times of ancient Rome – advocatus fi sci. Th e Sollicitor’s Offi ce of the Republic of Poland was established in 1919 which was subordinated to the Ministry of Treasury. Aft er the II World War existence of the Sollicitors Offi ce was continued until 1951. Aft er 1989, the idea of restoring Sollitors’ Offi ce came back. In 2005, the bill was passed on base of which Th e State Treasury Solicitors Offi ce began to function from the 15th March 2006.

Year

Issue

Pages

165-177

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

References

 • Brzęk W. (2006). Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – historia i stan dzisiejszy, Journal of Modern Science, nr 1/2/, s. 31–44. ISSN 1734–2031.
 • Brzęk W. (2006). Kilka uwag o naturze standardu w administracji publicznej, Journal of Modern Science, nr 1/1/, s. 43–50. ISSN 1734–2031.
 • Davies N., (1991). Boże igrzysko. Historia Polski, t. 1, Kraków. ISBN 83-7006-023-4.
 • Dobkowski J. (2006). Z problematyki kontroli społecznej administracji, Journal of Modern Science, nr 1/2/, s. 85–95. ISSN 1734-2031.
 • Garliński W. (2008). Tradycja i postęp w instytucji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Teka Kom. Praw. – OL PAN, s. 54–70. ISSN 1899-7694.
 • Izdebski H. (1995). Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa. ISBN 83-7110-056-6.
 • Krajewski P.: Sitek B, Krajewski P. (ed.) (2003). Rzymskie prawo publiczne, Olsztyn. ISBN 83-7299-345-9.
 • Łęski M. Wójcicka M. (2014). Neutralność polityczna urzędników, Journal of Modern Science, nr 3/22/, s. 459–473. ISSN 1734-2031.
 • Mażewski L. (2013). O ciągłości między Księstwem Warszawskimi Królestwem Polskim (1807–1830), [w:]: L. Mażewski (ed.), System polityczny, prawo, konstytucja i ustrój Królestwa Polskiego 1815–1830, Radzymin. ISBN 978-83-60748-42-8.
 • Norman D. (2007). Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 2007. ISBN 978-83-240-1424-8.
 • Czapliński W. (1983). Zarys dziejów Polski do roku 1864, Kraków. ISBN 83-7006-057-9.
 • Ruiz A. A. (2006),. El advocatus fisci en Derecho Romano, Madrid. ISBN- 10: 84-9772-921-8.
 • Skrzydło W., Orłowski W. (2007). Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, [w:] W. Skrzydło, Ustroje państw współczesnych, Lublin. ISBN 978-83-227-2747-8.
 • Tkaczuk M. (2003). Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, t. 1, Rozprawa doktorska nieopublikowana, Szczecin.
 • Wąsowicz M. (1979). Prokuratoria Generalna Królestwa Polskiego w latach 1816–1866/1867, CPH, t. XXXI, z. 2. ISSN 0070-2471.
 • Witkowski W., Kosikowski C. (red.), (2010). System prawa finansowego: t. 1 – Teoria i nauka prawa finansowego, Warszawa. ISBN 978-83-264-0279-1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c429add3-a7a7-46bf-a70f-d15a1891ada3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.