Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17 | 175-189

Article title

Archiwum Stowarzyszenia Solidarité France-Pologne w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Archive Association Solidarité France-Pologne in the Polish Library in Paris
DE
Das Archiv Association Solidarité France-Pologne in der Polnischen Bibliothek in Paris

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W 2012 r. Stowarzyszenie Solidarité France-Pologne przekazało swoje archiwum do Biblioteki Polskiej w Paryżu. Jest ono świadectwem działalności Stowarzyszenia, które zostało założone w 1980 roku. Głównym jego zadaniem była pomoc w nawiązywaniu kontaktów polsko-francuskich, a następnie pomoc polskiemu społeczeństwu w czasie stanu wojennego. Po 1989 r. czynnie uczestniczyło w animowaniu inicjatyw pozarządowych. Zbiory dzielą się na dwie chronologiczne serie, te z kolei na podserie, które obejmują określone pola działalności Stowarzyszenia. Znajduje się tam dokumentacja różnego typu, zarówno aktowa, jak i audiowizualna oraz materiały ulotne. Materiały porządkowano, układając na początku każdej serii dokumenty związane z zarządzaniem Stowarzyszeniem, następnie korespondencję, później dokumentację podzieloną według poszczególnych pól działalności, na końcu zaś umieszczając broszury i prasę. Archiwalia mogą uzupełnić bieżące badania na temat zachodniej pomocy dla „Solidarności” oraz stać się przyczynkiem nowych – dotyczących budowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego i roli, jaką odegrały, w tym francuskie instytucje.
EN
In 2012 the Association Solidarité France-Pologne passed its archive to the Polish Library in Paris. It is the evidence of the activity of the Association set up in 1980. Its main task was to facilitate Polish-French contacts and to help the Polish society during the martial law. After 1989 the Association was actively involved in promoting non-governmental initiatives. The collection is divided into two chronological series, which are further subdivided into sub-series embracing strictly defined fields of the Association’s activity. The collection includes documents of various types, both files and audiovisual materials. The materials were sorted out in the way that at the beginning of each series there appeared documents connected with the management of the Association, followed by correspondence, documents divided according to various fields of activity, leaflets and press. The archival documents may complement the current research on the aid offered to “Solidarity” by Western Europe and may become a contribution to new research concerning the appearance of civil society in Poland and the role of French institutions in it.
DE
Der Verband Solidarité France-Pologne übergab 2012 seinen Archivbestand an die Polnische Bibliothek in Paris. Er bestätigt den Tätigkeitsbereichdes 1980 gegründeten Verbands. Seine Hauptaufgabe war nämlich die Hilfe bei der polnisch-französischen Kontaktaufnahme und danach die Unterstützung der polnischen Bevölkerung während des Kriegsrechts. Nach 1989 beteiligte er sich aktiv an den Nichtregierungsinitiativen. Die Bestände werden in zwei Reihen chronologisch geordnet, diese zerfallen dann in untere Reihen, die bestimmte Tätigkeitsfelder des Verbands umfassen. Darin findet man verschiedene Dokumente, sowohl Akten als auch audiovisuelle Materialien und Flugschriften. Die Materialien wurden bearbeitet, am Anfang jeder Reihe berücksichtigte man die Dokumente bezüglich der Verbandsverwaltung, ferner den Briefwechsel, die Dokumentation, geordnet nach den einzelnen Tätigkeitsfeldern, am Ende dagegen die Broschüren und die Presse. Die Archivalien können die laufenden Untersuchungen über die Hilfe der westlichen Staaten für die Gewerkschaft „Solidarność“ ergänzen und dazu Anlass geben, neue Untersuchungen zur Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft in Polen und der Rolle der französischen Institutionen in diesem Prozess anzustellen.

Year

Volume

17

Pages

175-189

Physical description

Dates

published
2017-11-21

Contributors

 • Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań

References

 • [Heruday-Kiełczewska, Magdalena]. 2013. Inventaire des Archives de l’Association Solidarité France Pologne 1980–2004. Inventarz Archiwum Stowarzyszenia Solidarité France Pologne 1980–2004. Paris: Association Solidarité France Pologne: Société Historique et Littéraire Polonaise.
 • Archiwum Stowarzyszenia Solidarité France Pologne. akc. 7567. Towarzystwo Historyczno-Literackie, Biblioteka Polska w Paryżu, Francja.
 • Archiwum Stowarzyszenia Solidarité France Pologne. akc. 7599. Towarzystwo Historyczno-Literackie, Biblioteka Polska w Paryżu, Francja.
 • Archiwum Stowarzyszenia Solidarité France Pologne. akc. 7610. Towarzystwo Historyczno-Literackie, Biblioteka Polska w Paryżu, Francja.
 • Archiwum Stowarzyszenia Solidarité France Pologne. akc. 7624. Towarzystwo Historyczno-Literackie, Biblioteka Polska w Paryżu, Francja.
 • Archiwum Stowarzyszenia Solidarité France Pologne. akc. 7692. Towarzystwo Historyczno-Literackie, Biblioteka Polska w Paryżu, Francja.
 • Blumsztajn, Seweryn. 1985. Je rentre au pays. Paris: Calmann-Lévy. Blumsztajn, Seweryn.
 • Blumsztajn, Seweryn. 1988. Une Pologne hors censure. Paris: Association solidarité France-Pologne.
 • Błażejowska, Justyna. 2010. „»Chciałem mieć w ręku broń« – zadrukowane kartki papieru. Pisma pozacenzuralne 1980–1989/1990”. W NSZZ Solidarność 1980–1989. t. 2, Ruch społeczny, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, 189–247. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
 • przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • Boulte, Patrick, Karol Sachs i Krystyna Vinaver. 2008. De Solidarność à l’entrée de la Pologne dans l’Union éuropéenne. Un engagement citoyen. Paris: Association solidarité France-Pologne.
 • Christine de Joux, Éven Pascal, Lacousse Magali et al., rédigé. 2008. Les archives privées. Manuel pratique et juridique. 2008. Paris: la Documentation française.
 • Friszke, Andrzej. 2010. Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Frybes, Marcin. 1990. Une experience de dialogue Est-Ouest. L’egnagement de la CFDT en faveur du mouvement Solidarnosc. Paris: CFDT.
 • Frybes, Marcin. 2005. Merci pour votre solidarité! Warszawa: Instytut im. Adama Mickiewicza – Lech Majewski Studio.
 • Frybes, Marcin. 2010. „Społeczne reakcje Zachodu na fenomen »Solidarności « i rola emigracyjnych struktur związku 1980–1989”. W NSZZ Solidarność 1980–1989. t. 2, Ruch społeczny, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, 505–574. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • Heruday-Kiełczewska, Magdalena. 2012. Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981–styczeń 1981. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • Jarocki, Robert. 2003. Genetyk i historia. Opowieść o Piotrze Słonimskim. Warszawa: Rosner&Wspólnicy.
 • Kula, Marcin. 1995. Niespodziewani przyjaciele, czyli rzecz o zwykłej ludzkiej solidarności. Warszawa: Wydaw. TRIO.
 • Kunicki-Goldfinger, Marek. 2006. Społeczny Komitet Nauki. W Solidarność podziemna 1981–1989, red. Andrzej Friszke, 549–619. Warszawa: ISP PAN.
 • Kunicki-Goldfinger, Marek. 2013. Stowarzyszenie Solidarité France-Pologne. W Świat wobec Solidarności, red. Paweł Jaworski i Łukasz Kamiński, 307–334. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, cop.
 • Kuta, Cecylia. 2010. „Niezależny ruch wydawniczy 1980–1989”. W NSZZ Solidarność 1980–1989, 2: Ruch społeczny, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, 249–314. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • Ost, David. 2014. Solidarność a polityka antypolityki. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.
 • Ponty, Janine. 2011. „La France, destination privilégiée des migrations venues des territoires de la Pologne au XIXᵉ et XXᵉ siècles”. W Polonia. Des Polonais en France de 1830 à nos jours, sous le dir. Janine Ponty, 7–9. Paris: Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration.
 • Ruzikowski, Tadeusz. 2010. Kultura niezależna, [w:] NSZZ Solidarność 1980–1989, t. 2: Ruch społeczny, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, 315–385. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c42a3595-8777-45ec-aabc-217e4960f210
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.