Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | Volume 1 | Issue 1 December 2016 | 17-29

Article title

Niemiecka polityka socjalna a kryzys migracyjny

Content

Title variants

EN
Relationship between German social policy and migration crisis

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Motywacja: Europejski kryzys migracyjny jest obecnie jednym z głównych problemów społeczno-politycznych Europy. Wojny domowe, które rozpoczęły się w Syrii i Libii w 2011 roku, spowodowały napływ imigrantów do Europy. Sytuacja ta nasiliła się szczególnie w 2015 roku, zmuszając rządy państw europejskich do stworzenia warunków bytowych dla przybywających uchodźców. Docelowo bardzo duża część imigrantów dotarła aż do Republiki Federalnej Niemiec. Chęć ukazania jednej z przyczyn obrania akurat takiego kierunku migracji była głównym motywem wyboru tematu niniejszego artykułu. Cel: Celem artykułu jest analiza związków między niemiecką polityką socjalną a powstaniem kryzysu migracyjnego w tym państwie. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą oceny mierników ilościowych. Analizie zostały poddane dane Eurostat oraz Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec dotyczące wniosków o azyl oraz przepływów migracyjnych, jak również ustawy Deutscher Bundestagu dotyczące świadczeń socjalnych dla uchodźców. Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała zależności między polityką socjalną prowadzoną przez rząd niemiecki a napływem imigrantów do tego państwa. Wysokie świadczenia socjalne dla uchodźców stanowiły jeden z głównych czynników przyciągających migrantów.
EN
Motivation: The European migration crisis is currently one of Europe’s major socio-political problems. The civil wars, which began in Syria and Libya in 2011, caused an influx of migrants to Europe. This situation intensified especially in 2015, forcing European governments to create living conditions for arriving refugees. Ultimately, a very large part of immigrants arrived to the Federal Republic of Germany. The main motivation for choosing the subject of this article was to show one of the reasons for selecting exactly this direction of migration. Aim: The aim of the article was to analyse the relationship between German social policy and the emergence of a migration crisis in that country. The study was conducted using an evaluation of quantitative measures. The analysis was based on the Eurostat and the German Federal Statistical Office data on applications for asylum and migration flows, as well as the law of the Deutscher Bundestag concerning social benefits for refugees. Results: The analysis showed the relationship between the German government’s social policy and the influx of immigrants to that country. Substantial social benefits for refugees were one of the main factors attracting migrants.

Journal

Year

Volume

Pages

17-29

Physical description

Dates

online
2016-12-31

Contributors

 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Amnesty International. (2016). Raport roczny Amnesty International 2015/2016. Pobrane 06.03.2017 z https://amnesty.org.pl.
 • Asylbewerberleistungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022).
 • Bannas, G. (2015). Merkel: „Wir schaffen das”. Pobrane 12.05.2017 z http://www.faz.net.
 • Dojczland.info (2017). Pobrane 12.03.2017 z https://dojczland.info.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (Dz.Urz. UE L 180 z 29.6.2013).
 • Encyklopedia PWN. (2017). Pobrane 04.03.2017 z http://encyklopedia.pwn.pl.
 • Europejski pakt o imigracji i azylu z dnia 24 września 2008 roku (nieopublikowany w Dz.Urz.).
 • Eurostat. (2017). Pobrane 11.03.2017 z http://ec.europa.eu.
 • Gmaj, K. (2012). Wprowadzenie w zagadnienia migracji i integracji. W: A. Chmielecka (red.), Od migracji do integracji. Vademecum. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 • Hildebrandt, T. i Ulrich, B. (2015). Im Auge des Orkans. Pobrane 10.03.2017 z http://www.welt.de.
 • IOM. (2017). Key Migration terms. Pobrane 09.03.2017 z http://www.iom.int.
 • Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku (Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515).
 • Koszel, B. (2016). Unia Europejska, Niemcy i problem uchodźców (2014–2016). Rocznik Integracji Europejskiej, 10.
 • Mazur, S.K. (2015). Kryzys na granicach Europy i jego wpływ na strukturę Unii Europejskiej w latach 2011–2015. W: S.K. Mazur (red.), Unia Europejska a migracje: szanse i wyzwania. Rzeszów: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct.
 • Nikitorowicz, J. (2010). Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Potyrała, A. (2015). W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015. Przegląd Politologiczny, 4. doi:10.14746/pp.2015.20.4.3.
 • Sasnal, P. (red.). (2015). Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej — implikacje dla Polski. Warszawa: PISM.
 • Skandynawia Info. (2017). Pobrane 15.05.2017 z http://skandynawiainfo.pl.
 • Skóra, M. (2015). Republika Federalna Niemiec a kwestia imigrancka. Biuletyn Niemiecki, 59. Pobrane 10.03.2017 z http://fwpn.org.pl.
 • Statistisches Bundesamt Deutschland. (2017). Pobrane 14.03.2017 z https://www.destatis.de.
 • Strachota, K. (2015). Bliski wschód w cieniu Państwa Islamskiego. Warszawa: OSW.
 • Szubart, K. (2015). RFN wobec kryzysu migracyjnego. Biuletyn Opinie FAE, 14. Pobrane 12.03.2017 z http://fae.pl.
 • TV2. (2015). Pobrane 16.05.2017 z http://nyheder.tv2.dk.
 • Wilk, W. (2016). Wojna w Syrii i kryzys humanitarny. Warszawa: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
 • World Bank. (2017). Pobrane 11.03.2017 http://data.worldbank.org.
 • wSensie.pl. (2016). Pobrane 16.05.2017 z http://www.wsensie.pl.
 • Zeit. (2016). Knapp zwei Millionen Zuwanderer in 2015. Pobrane 13.03.2017 z http://www.zeit.de.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c42c0211-9e45-4b7e-b79b-b9cabeb50535
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.