Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3 (55) | 53-71

Article title

Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w dobie cyfryzacji

Content

Title variants

EN
Challenges for Intellectual Property Rights in the Age of Digitization

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
XXI w. niewątpliwie należy do prawa własności intelektualnej. W zasadzie każdy obszar życia społecznego ale także prywatnego jednostki w jakimś zakresie zależny jest od re-gulacji prawnych z tego zakresu. Z jednej strony nastąpił niesamowity rozwój technolo-giczny, dzięki któremu dokonała się bezprecedensowa poprawa w takich obszarach, jak zdrowie, dobrobyt gospodarczy i ogólna jakość życia, z drugiej strony technologie już na zawsze zmieniły społeczeństwa, nie tylko zachodnie. W związku z tym, prawo wła-sności intelektualnej stoi przed ogromnym wyzwaniami od początku naszego stulecia. Może ono pogłębić rozdźwięk między biednymi i bogatymi utrudniając dostęp do nowo-czesnych rozwiązań, może też pomóc w niwelowaniu barier (dostęp do leków, do wiedzy, do dóbr materialnych). Kwestie prawne pojawiają się w każdej dziedzinie, którą człowiek rozwija dzięki swojej kreatywności – już wkrótce ustawodawcy będę musieli się zmierzyć z pytaniami dotyczącymi m.in. efektywnej ochrony oprogramowania, big data, sperso-nalizowanej medycyny, pojazdów autonomicznych, gier wideo i sztucznej inteligencji, itd. Pojawia się jednak pytanie, czy działania ustawodawców spełniają oczekiwania spo-łeczeństwa i czy są oni wrażliwy na potrzeby zmieniającego się świata.
EN
The 21st century undoubtedly belongs to intellectual property law. In principle, each area of social life, but also private individuals to some extent, depend on legal regulations in this field. On the one hand, amazing technological development has taken place, thanks to which unprecedented improvements have been made in areas such as health, economic well-being and overall quality of life, on the other, technologies have forever changed societies, not just Western ones. Therefore, intellectual property law has faced huge challenges since the begin-ning of our century. It can deepen the gap between the poor and the rich by hindering access to modern solutions, it can also help overcome barriers (access to medicines, knowledge, and material goods). Legal issues arise in every field that humanity develops through its creativi-ty - soon, legislators will have to face questions regarding, among others effective protection of software, big data, personalized medicine, autonomous vehicles, video games and artifi-cial intelligence, etc. However, the question arises whether the actions of legislators will meet the expectations of society and whether they are sensitive to the needs of a changing world.

Year

Issue

Pages

53-71

Physical description

Dates

published
2020-06-30

Contributors

 • University of Silesia in Katowice

References

 • Allam Z., Privatization And Privacy In The Digital City, [w:] Cities and the Digital Revolution: Aligning Technology and Humanity, Palgrave Macmillan 2019.
 • Atkenson A., Kehoe P.J., The Transition to a New Economy After the Second Industrial Revolution, „NBER Working Paper”, No. 8676, grudzień 2001.
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2019.
 • Biederman D. [i in.], Law and business of the entertainment industries, Westford 2011.
 • Bloem J., van Doorn M., Duivestein S., Excoffier D., Maas R., van Ommeren E., The Fourth Industrial Revolution Things to Tighten the Link Between it and ot, https://www.sogeti. com/globalassets/global/special/sogeti-things3en.pdf.
 • Bottis M., Bouchagiar G., Personal_Data_v_Big_Data_in_the_EU_Control_Lost_Discrimination_ Found, „Open Journal of Philosophy” 2018, nr 8.
 • Ciepłuch M., Muzyka generowana przez programy komputerowe (computer-generated music) jako przedmiot prawnoautorskiej ochrony w doktrynie i prawie polskim oraz doktrynie i prawie krajów anglosaskich, „Acta Iuris Stetinensis” 2016, nr 15.
 • Crafts N.F. R., The First Industrial Revolution: A Guided Tour for Growth Economists, „The American Economic Review” 1996, vol. 86, No. 2.
 • Deere Birkbeck C., Making Global Trade Governance Work for Development: Perspectives and Priorities from Developing Countries, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2195456.
 • Fuchs Ch, Hofkirchner W., Schafranek M., Raffl C., Sandoval M., Bichler R., Theoretical Foundations of the Web: Cognition, Communication, and Co-Operation. Towards an Understanding of Web 1.0, 2.0, 3.0, „Future Internet” 2010, nr 2(1).
 • Furmanek W., Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej (industrie 4.0), „Dydaktyka Informatyki” 2018, nr 13.
 • Gliściński K., Znamienne objawy umoralnienia prawa polskiego, https://prawokultury. pl/media/entry/attach/Znamienne_objawy_umoralnienia_prawa_polskiego.pdf.
 • Gnesi S., Matteucci I., Moiso C., Mori P., Petrocchi M., Vescovi M., My Data, Your Data, Our Data: Managing Privacy Preferences in Multiple Subjects Personal Data, „Annual Privacy Forum APF” 2014.
 • Greenwood J., The Third Industrial Revolution: Technology, Productivity, and Income Inequality, Washingotn 1997.
 • Gruchoła M., Web 3.0 w społeczeństwie transgresyjnym: internet wykluczania?, „Społeczeństwo i Rodzina” 2015, nr 42, z. 1.
 • Grzybczyk K., Twórczość internautów w świetle regulacji prawa autorskiego na przykładzie fanfiction, Warszawa 2015.
 • Hart R.J., Copyright and computer generated works, „Aslib Proceedings” 1988, vol. 40, nr 6.
 • Ishmaev G., The Ethical Limits of Blockchain-Enabled Markets for Private IoT Data, „Philosophy & Technology” 2019, nr 6, https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-019-00361-y.
 • Juda M., Przywileje drukarskie w Polsce, Lublin 1992.
 • Juściński P.P., Prawo autorskie w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2019, z. 143.
 • Lemley M., IP in a world without scarcity, [w:] 3D Printing and Beyond Intellectual Property and Regulation, red. D. Mendis, M. Lemley, M. Rimmer, https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781786434043/9781786434043.00007.xml.
 • Levy P., Collective Intelligence: Mankind`s Emerging World in Cyberspace, Cambridge 1997.
 • Markiewicz R., Sztuczna inteligencja i własność intelektualna, [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2018.
 • Miąsik D., Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, Warszawa 2012.
 • Myszczyszyn J., Wpływ maszyny parowej na rozwój gospodarczy świata w XIX i XX w., „Kultura i Historia” 2009, nr 16.
 • Mokyr J., The second industrial revolution, 1870–1914, „Storia dell’economia Mondiale” 1998.
 • Moskalenko K., The right of publicity in the USA, the EU, and Ukraine, https://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S2351667415000104.
 • Niżankowska A.M., Prawo do integralności utworu, Warszawa 2007.
 • Rifkin J., Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak lateralny model władzy inspiruje całe pokolenie i zmienia oblicze świata, Warszawa 2012.
 • Sacha G., Sztuczna inteligencja a prawo autorskie, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2019, nr 47.
 • Samuelson P., Privacy As Intellectual Property?, „Stanford Law Review” 2000, vol. 52, Iss. 5.
 • Skubisz R., Pierwszeństwo do uzyskania patentu, Warszawa 1982.
 • Skulimowski M., Analizator Internetu semantycznego, „Studia Informatica” 2011, vol. 32.
 • Schwab K., The Fourth Industrial Revolution. What It Means and How to Respond, „Foreign Affairs”, 12.12.2015, https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution.
 • Trakman L., Walters R., Zeller B., Is Privacy and Personal Data Set to Become the New Intellectual Property?, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2019, vol. 50, Iss. 8.
 • Tworóg J., Mieczkowski P., Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G, Warszawa 2019.
 • du Vall M., Super inteligentne społeczeństwo skoncentrowane na ludziach, czyli o idei społeczeństwa 5.0 słów kilka, „Państwo i Społeczeństwo” 2019, nr 2.
 • Yampolskiy R.V., Spellchecker M.S., Artificial Intelligence Safety and Cybersecurity: a Timeline of AI Failures, https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1610/1610.07997.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-1212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c432fb43-58ec-449e-9e1c-413ed64db109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.