Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(40) | 305-313

Article title

Environmental responsibility of small and medium-sized enterprises and its significance for the implementation of the CSR concept

Content

Title variants

PL
Środowiskowa odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw i jej znaczenie dla realizacji koncepcji csr

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article attempts to assess the importance of the environmental dimension of the concept of corporate social responsibility (Social Corporate Responsibility - CSR) in small and medium-sized enterprises. The first part describes the essence of corporate social responsibility. The second part is the basic pillar of CSR, which is an ecological area. The third part presents the environmental efforts undertaken by small and medium-sized enterprises in the field of CSR. The analysis was based on the literature available and data obtained from empirical research conducted by the writer. The results show that companies, however in different extent undertake ecological activities willingly. Furthermore, those activities benefit not only in terms of the environmental dimension of CSR, but also in other areas of the organization.
PL
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia wymiaru ekologicznego koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) w małych i średnich przedsiębiorstwach. W części pierwszej opisano istotę społecznej odpowiedzialności biznesu. W części drugiej przedstawiono obszar ekologiczny jako podstawowy filar CSR. Natomiast w części trzeciej opisano proekologiczne działania podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie CSR. Analizę przeprowadzono w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz dane uzyskane z przeprowadzonych własnych badań empirycznych. Wyniki badań wskazują, że przedsiębiorstwa chętnie, choć w różnym zakresie, podejmują działania proekologiczne. Ponadto działania te przynoszą korzyści nie tylko w kontekście wymiaru ekologicznego CSR, ale również w pozostałych obszarach funkcjonowania organizacji.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Amalric, F., Hauser, J. (2006). Economic drivers of corporate social responsibility activities, Journal of Corporate Citizenship 2006, vol. 20, 27-38.
 • Aras, G., Crowther, D. (2009). Corporate sustainability reporting: a study in disingenuity ?, Journal of Business Ethics 87 (1), 279-288.
 • Borys, T., Bartniczak, B., Ptak, M. (red.). (2015). Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Castka, P. Ch., Bamber, J., Bamber, D.J., Sharp, J.M. (2004). Integrating corporate social responsibility (CSR) into ISO management systems – in search of a feasible CSR management system framework, The TQM Magazine, EGPL 2004, vol. 16, no. 3, 216.
 • Chodyński, A. (2011). Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Krakowskie Towarzystwo edukacyjne sp. z o.o., Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • COM(2011) 681. (2011). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 • Dahlsrud, A., (2008), How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. Retrieved July 21st 2015 from: www.interscience.wiley.com, 1-11.
 • Global Reporting Initiative (2013), Retrieved September 21th July 2015 from: https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx
 • Górna, J., (2015), Społecznie odpowiedzialna organizacja w nadzorowaniu niezgodności na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 378, 116-132.
 • ISO 26000:2010, Guidance on Social Rresponsibility, International Organization for Standardization, Genewa.
 • Iwiński, T., (2005), Globalne zagrożenia Retrieved July 14th July 2015 from: http://www.iwinski.pl/publikacja/globalne-zagrozenia
 • Kakabadse, N. K., Rozuel, C. (2006). Meaning of corporate social responsibility in a local French hospital: a case study, Society and Business Review, EGLP 2006.
 • McWilliams, A., Siegel, D., Wright, P.M. (2006). Introduction – corporate social responsibility: strategic implications, Journal of Management Studies, 2006, no. 1, 1-18.
 • Mortazavi, H., Pirmouradi, N., Nejad, S.A. (2013). Corporate social responsibility. Journal of Behavioral sciences in Asia(4), 63-77, Retrieved July 23th June 2014 from: http://www.joursa.com/majaleh/405.pdf
 • Ofori D. F., Hinson R. E. (2007). Corporate social responsibility perspectives of leading firms in Ghana, Corporate Governance, EGPL.
 • Paprotna, I. (2011). Podręcznik Jak wdrożyć społeczną Odpowiedzialność Biznesu w firmie, Wydawca LEVEL Sp. z o.o. w Katowicach oraz Związek Zawodowy KONTRA Komisja Krajowa, Katowice.
 • PARP. (2011). Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, MillwardBrown SMG/ KRC, PwC dla PARP, Warszawa, Retrieved July 12th August 2015 from: http://badania.parp.gov.pl. /files/74/75/77/13079.pdf
 • Piecuch, T. (2010). Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, w: Matejun M. (red.). Wyzwania i perspektywy zarzadzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • PN-EN ISO 14001: 2005, Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Rahman, S. (2011). Evaluation of Definitions: Ten Dimensions of Corporate Social Responsibility, World Review of Business Research, vol. 1, no.1.
 • Rok, B. (2013). Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
 • Silberhorn, D., Warren, R. C. (2007). Defining corporate social responsibility, a view from big companies in Germany and the UK, Europen Business Review.
 • Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego rozwoju, CSR: Meeting Changing Expectations, (1999), Retrieved July 14th July 2015 from: www. wbcsd.org
 • Sygnały EEA. (2014). Jakość naszego życia a środowisko. Budowanie zasobooszczędnej i zrównoważonej gospodarki w Europie, Kopenhaga.
 • Teneta-Skwiercz, D. (2013). Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Uddin, M., Hassan, M., Tarique, K. (2008). Three dimensional aspects of corporate social responsibility, Journal of Business and Economics, 3(1), 199-212.
 • Wierżyński, W. (2011). CSR – utopia czy trwała zmiana w biznesie?, Retrieved July 23th June 2015 from: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=51546EA9992B4ED58D60A75C0B7E34D6
 • World Business Council for Sustainable Development – WBCSD 1999, Retrieved July 14th July 2014 from: http://www.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx
 • Wytyczne OECD dla przedsiebiorstw Wielonarodowych, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, (2011) Retrieved July 11th September 2015 from: http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=18475
 • Zapłata, S., Kaźmierczak, M. (2011). Ryzyko, ciągłość działania, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Zasady Global Compact, The 10 principles of the UN Global Compact, (1999), Retrieved 7th July 2015 from: http://ungc.org.pl
 • Zasady Okrągłego Stołu z Caux, (1994), The Caux Round Table, Retrieved 23th June 2015 from: www.cauxroundtable.org/view_file.cfm?fileid=78

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4339016-266c-4e87-94d8-827c495654e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.