Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 65-84

Article title

Więź człowieka ze środowiskiem naturalnym. Rekonstrukcja i interpretacja dorobku naukowego Bogdana Suchodolskiego

Authors

Content

Title variants

EN
The human bond with the environment. Reconstruction and interpretation of the scientific output of Bogdan Suchodolski

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Korzystając z dziedzictwa pedagoga i filozofa – Bogdana Suchodolskiego, w artykule Autorka podjęła próbę udzielenia odpowiedzi na kilka pytań badawczych: jak Suchodolski postrzega przyrodę, technikę oraz jakie znaczenie w zakresie ochrony przyrody przypisuje edukacji?; co stanowi, w jego przekonaniu, zasadnicze przyczyny degradacji środowiska naturalnego oraz przeszkody w realizacji zadań związanych z edukacją ekologiczną?; jak, w myśl jego poglądów, dokonać rewitalizacji wśród współczesnych ludzi postaw moralnych wobec przyrody, takich jak postawy: sympatii, przyjaźni, miłości? W celu udzielenia odpowiedzi na te pytania skorzystała z metod hermeneutycznych – interpretacji zawartości merytorycznej dzieł naukowca – co umożliwiło poznanie jego poglądów dotyczących: powiązania między naukami przyrodniczymi i pedagogiką, oraz między stanem środowiska naturalnego a jakością ludzkiego życia. Godny uwagi okazał się również wgląd w antynomię między techniką prometejską a techniką służebną. Skuteczność działań edukacyjnych miała, w opinii pedagoga, tworzyć szanse na powszechne zainteresowanie ideą ochrony środowiska, a także na jej ekspansję.
EN
The article aims at providing answers to several research questions, using the works of Bogdan Suchodolski, a teacher and philosopher: how does Suchodolski perceive the nature, technology and what significance as regards environmental protection does he attribute to education? What, according to Suchodolski, are the primary causes for the degradation of the natural environment? What hinders ecological education most? How to revive among the present-day society such moral attitudes towards the nature as liking, friendship or love? A comprehensive hermeneutical interpretation of Bogdan Suchodolski’s works revealed his views on the relationship between the natural sciences and pedagogics, and on the connection between the state of the natural environment and the quality of the human life. It also proved useful to analyze the antithesis between the Promethean technology and the service technology. As Suchodolski saw it, the role of education was to enable and enhance the common interest in the protection our environment.

Year

Issue

1

Pages

65-84

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Cichosz M., Leppert R. (red.) (2011). Współczesne środowiska wychowawcze – stan obecny i kierunki przemian. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
 • Ditfurth H. (1976). Dzieci wszechświata. Przeł. A.D. Tauszyńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Grondin J. (2007). Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej. Przeł. L. Łysień. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2011). Rekonstrukcja logiki transgresji historycznej w obszarze edukacji. W: tejże (red.), Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Łomny Z. (1998). Profesora Bogdana Suchodolskiego idee edukacji alternatywnej i humanistycznej oraz naprawy świata. W: A. Stopińska-Pająk (red.), Bogdan Suchodolski. Pedagog, humanista, uczony. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Milerski B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
 • Okoń W. (2000). Wizerunki sławnych pedagogów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Stępień A.B. (2001). Wstęp do filozofii. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Suchodolski B. (1927). Kochaj życie – bądź dzielny! Rozmowa o wartości życia. Warszawa: Księgarnia Polska Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej.
 • Suchodolski B. (1928). Przebudowa podstaw nauk humanistycznych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Suchodolski B. (1947a). Wychowanie dla przyszłości. Warszawa: Książnica Polska.
 • Suchodolski B. (1947b). Wychowanie moralno-społeczne. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Suchodolski B. (1966). Przedmowa. W: tegoż (red.), Nauki przyrodnicze i społeczne współpracujące z pedagogiką. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Suchodolski B. (1970). Edukacja narodu 1918–1968. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Suchodolski B. (1972). Labirynty współczesności. Niewola i wolność człowieka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Suchodolski B. (1974). Kim jest człowiek. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Suchodolski B. (1980). Dzieje kultury polskiej. Warszawa: Polska Agencja Wydawnicza „Interpress”.
 • Suchodolski B. (1982). Kształt życia. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Suchodolski B. (1987). Wychowanie i strategia życia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Suchodolski B., Wojnar I. (1990). Kierunki i treści ogólnego kształcenia człowieka. Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Tyszczyk A., Fiały E., Zajączkowski R. (red.) (2003). Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Wojnar I. (1998). Bogdan Suchodolski. W: W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda (red.), Słownik pedagogów polskich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wojnar I. (2007). Suchodolski Bogdan. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Wojnar I. (2016). Bogdan Suchodolski 1903–1992. W: W. Baraniewski, W. Tygielski, A.K. Wróblewski (red.), Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945. S–Ż. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wojnar I., Kubin J. (red.) (2004). Bogdan Suchodolski. W stulecie urodzin – trwałość inspiracji. Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
 • Żywczok A. (2011). Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Żywczok A. (red.) (2014). Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c436a0a8-02bc-4068-ac45-0f99cb0b7010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.