Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | rb.ujw.pl

Article title

Educational policy towards children of immigrants in Poland

Content

Title variants

PL
Polityka oświatowa wobec dzieci imigrantów w Polsce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article discusses the problem of Polish educational policy to foreign students in the context of special educational needs. Th is issue has a particular importance for the increasing number of migration fl ows in the world. Among those who have decided to leave their homeland are both economic migrants, who want to fi nd a well-paid job in order to improve their economic status and standard of living of their families, as well as refugees who want to fi nd a safe place to live. Education of migrants’ children in Poland is not only an educational but above all social problem. Th us, it is assumed that the theoretical framework of this issue will be the concept of social development environment by Uri Bronfenbrenner (1979). Furthermore, there is also an attempt to present the possibilities and limitations of the implementation of educational policy towards foreign students on the basis of the opinions of headmasters, teachers and pedagogues from the schools in which are children of immigrants.
PL
W opracowaniu podjęto problem polskiej polityki oświatowej wobec uczniów cudzoziemskich w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia wobec wzrastającej liczby przepływów migracyjnych na świecie. Wśród osób decydujących się na opuszczenie swojej ojczyzny znajdują się zarówno migranci ekonomiczni, pragnący za granicą znaleźć dobrze płatną pracę, dzięki której podniosą standard życia swoich rodzin, jak również uchodźcy, którzy opuszczają swój kraj w poszukiwaniu bezpieczeństwa i schronienia. Kształcenie dzieci imigrantów w Polsce to nie tylko problem oświatowy, ale przede wszystkim społeczny. Dlatego przyjęto, że teoretyczne ramy omawianego zagadnienia stanowić będzie koncepcja społecznego środowiska rozwoju według Uriego Bronfenbrennera. Ponadto podjęto próbę ukazania możliwości i ograniczeń dotyczących realizacji polityki oświatowej wobec uczniów obcokrajowców na podstawie opinii dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół, w których uczą się dzieci imigrantów.

Year

Issue

10

Pages

rb.ujw.pl

Physical description

Contributors

  • University of Zielona Gora (Poland)
author
  • Jan Wyzykowski University (Poland)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c436fa23-1416-4c83-a8c8-38af659b705b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.