Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 50 | 155-167

Article title

Wychowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do życia w rodzinie – perspektywa katechetyczna

Authors

Content

Title variants

EN
Educating secondary school teenagers to family life – a catechetical perspective
DE
Erziehung der Heranwachsenden in den nachgymnasialen Schulen für das Familienleben – katechetische Perspektive

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
We współczesnej katechetyce coraz częściej zwraca się uwagę na problematykę wychowania młodzieży do życia w rodzinie. Odwołując się do katechetycznych dokumentów Kościoła, badacze określają cele, zadania i treści tego wychowania. Jednocześnie zwracają uwagę na nowe wyzwania w zakresie wychowania młodzieży do życia w rodzinie. Wiążą je wprost z ukazywaniem katolickiej koncepcji małżeństwa i rodziny oraz z formacją postaw prorodzinnych. Słusznie zwracają uwagę na potrzebę korelacji z edukacją szkolną, w której ma miejsce realizacja zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Korelacja ta polega głównie na uzupełnianiu treści oraz na podejmowaniu polemiki z zagadnieniami, które są sprzeczne z katolicką koncepcją małżeństwa i rodziny. Analizy podjęte w niniejszym artykule bazują głównie na wytycznych zawartych w najnowszych dokumentach katechetycznych i w prawie oświatowym. Mają one na celu poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega istota wychowania katechizowanej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do życia w rodzinie? czym różni się to wychowanie od przygotowania do małżeństwa? dlaczego obecnie w katechezie należy mówić o wychowaniu, a nie o przygotowaniu do życia w rodzinie? jakie są założenia programowe katechezy w zakresie wychowania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do życia w rodzinie? Na czym polega realizacja tych założeń? Poszukiwanie odpowiedzi na wyżej wymienione pytania wymaga krótkiego wprowadzenia w problematykę dotyczącą realizacji wychowania do życia w rodzinie w edukacji szkolnej. Dopiero w tym kontekście zostaną podjęte kwestie szczegółowe.
EN
In contemporary catechetics more and more attention is paid to the issue of educating teenagers to family life. Referring to catechetical documents of the Church researchers determine tasks, aims and contents of this education. At the same time, they underline new challenges as far as educating teenagers to family life is concerned. They directly connect them with showing the Catholic concept of marriage and family and with forming family attitudes. They also rightly emphasise the need of correlation with school education where the education to family life takes place. This correlation mainly consists in completing the contents and discussing issues that are at variance with the Catholic conception of marriage and family. The analyses conducted in this article rely on guidelines included in recent catechetical documents and educational law. They aim at seeking answers to the following questions: What is the essence of educating teenagers from secondary schools to family life? What is the difference between this educating and preparation for marriage? Why nowadays one ought to discuss eduacating during religion lessons and not preparation for family life? What are the curricular assumptions of catechesis as far as educating secondary school teenagers to family life? What is this assumption data about? Searching for answers to the above-mentioned questions requires a short introduction to problems concerning accomplishment of educating to family life in the school education. Only in this context detailed issues are taken into account.
DE
In der heutigen Katechetik wird erhöht die Aufmerksamkeit auf die Problematik der Erziehung der Jugendlichen für das Leben in der Familie gelenkt. Anhand der katechetischen Dokumente der Kirche benennen die Forscher Ziele, Aufgaben und Inhalte dieser Erziehung. Gleichzeitig wird auf neue Herausforderungen im Bereich dieser Erziehung verwiesen. Sie hängen direkt mit dem Aufzeigen der katholischen Sicht der Ehe und Familie sowie mit der Formung der profamiliären Haltungen zusammen. Es wird richtig auf die Korrelation mit der schulischen Bildung verwiesen, da die genannte Erziehung gerade in der Schule stattfindet. Diese Korrelation besteht vor allem in der Ergänzung der Inhalte, aber auch in der Polemik mit Konzepten, die der katholischen Sicht der Ehe und Familie widersprechen. Die durchgeführten Untersuchungen gründen auf Richtlinien, die in den neuesten katechetischen Dokumenten der Kirche sowie im Bildungsrecht enthalten sind. Sie verfolgen das Ziel, Antworten auf folgende Fragen zu finden: Worin besteht das Wesen der Erziehung der nachgymnasialen Heranwachsenden für das leben in der Familie? Warum sollte man heute eher über eine Erziehung, denn über eine Vorbereitung zum Familienleben sprechen? Wie sind die programmatischen Voraussetzungen im Bereich der Erziehung der nachgymnasialen Jugend für das Leben in der Familie? Wie sollen sie realisiert werden? Die Suche nach Antworten auf die genannten Fragen verlangt nach einer kurzen Einführung in die Problematik der Erziehung für das Familienleben in der gesamten schulischen Bildung. Erst in diesem Kontext werden die Einzelfragen erörtert.

Year

Issue

50

Pages

155-167

Physical description

Contributors

author
  • Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4397cc9-e0ae-451e-9c27-057c1ba21b71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.