Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 2 (79) | 61-67

Article title

Znaczenie mindfulness w miejscu pracy - możliwości pobudzania uważności pracowników

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Poszukując nowych rozwiązań problemów społecznych i ekonomicznych, naukowcy i praktycy biznesu coraz częściej kierują swoja uwagę w stronę rzadko eksplorowanych wcześniej obszarów. Zwracają się oni w kierunku idei podejmowanych przez inne dziedziny wiedzy, w tym psychologię, psychoterapię czy kognitywistykę. Takim obszarem jest uważność i próby jej wykorzystania w zarządzaniu. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie jednej z nowszych idei, jaką jest mindfulness - czyli uważność oraz eksploracja jej roli w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu i możliwości wykorzystania. Zastosowaną metodą badawczą w niniejszym artykule jest metoda analizy literatury, a wnioskowanie ma charakter dedukcyjny. Podstawową konkluzję stanowi stwierdzenie, iż zarządzanie przez uważność wpływa na praktykę zarządzania ludźmi, zwłaszcza w procesie selekcji czy szkoleń personelu. Może stanowić również istotny moderator zachowań pracowników w organizacji w kontekście kształtowania miejsca pracy, profilaktyki stresu zawodowego czy osiągania równowagi, co w konsekwencji przekłada się na wydajność i produktywność całej organizacji. Zarządzanie przez uważność może stać się również odpowiedzią na niektóre współczesne wyzwania stojące przed organizacjami oraz okazać się atrakcyjnym narzędziem zarządzania. Przede wszystkim uważność jest pewnego rodzaju dźwignią, wpływająca na wiele organizacyjnych zmiennych, która ułatwiać będzie zarządzanie systemem społecznym w organizacji.

Journal

Year

Issue

Pages

61-67

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Akinola, M. (2010). Measuring the pulse of an organization: Integrating physiological measures into the organizational scholar's toolbox. Research in Organizational Behavior, 30, 203-223. Pobrane z: https://www.icos.umich.edu/sites/default/files/lecturereadinglists/Akinola%20-Measuring%20the%20Pulse-RIOB.pdf.
 • Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "BERNARDINUM".
 • Apanowicz, J. (2005). Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie i habilitacyjne. Warszawa: Difin.
 • Barnes, S., Brown, K.W., Krusemark, E., Campbell, W.K., Rogge, R.D. (2007). The Role of Mindfulness in Romantic Relationship Satisfaction and Responses to Relationship Stress. Journal of Marital and Family Therapy, 33(4), 482-500. DOI: /10.1111/j.1752-0606.2007.00033.x.
 • Bas, S. (2015). Neuroekonomia a mózg konsumenta. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 249-257. DOI: 10.18276/wpe.2015.11-23.
 • Błaszczak, A. (2018). MBSR jako metoda wspierająca proces radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym u pielęgniarek. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J-Pedagogia-Psychologia, 30(4), 245-258. DOI: 10.17951/j.2017.30.4.245.
 • Brown, K.W., Ryan, R.M., Creswell, J.D. (2007). Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects. Psychological Inquiry, 18(4), 211-237. DOI: org/10.1080/10478400701598298.
 • Cacioppe, R.L. (2017). Integral mindflow: A process of mindfulness-in-flow to enhance individual and organization learning. The Learning Organization, 24(2), 408-417. DOI: 10.1108/TLO-06-2017-0063.
 • Cisek, S. (2010). Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku. Przegląd Biblioteczny, t. 78 z. 3, s. 273-284.
 • Collier, W.G., Shi, X. (2017). Relationship between Belief in Determinism/Free Will and Mindfulness: Experiment I. Journall of Organizational Psychology, 17(3), 85-92.
 • Corcoran, K.M., Farb, N., Anderson, A., Segal, Z.V. (2010). Mindfulness and emotion regulation: Outcomes and possible mediating mechanisms. W: A.M Kring, D.M. Sloan (red.), Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnositc approach to etiology and treatment (s. 339-355). New York: Guilford Press.
 • Creswell, J.D., Lindsay, E.K., Villalba, D.K., Chin, B. (2019). Mindfulness Training and Physical Health: Mechanisms and Outcomes. Psychosomatic medicine, 81(3), 224-232. DOI: 10.1097/PSY.0000000000000675.
 • Cullen, M. (2011). Mindfulness-Based Interventions: An Emerging Phenomenon, Mindfulness, 2(3), 186-193. DOI: 10.1007/s12671-011-0058-1.
 • Curtis, A.M., Dennis, A.R., McNamara, K.O. (2017). From monologue to dialogue: performative objects to promote collective mindfulness in computer-mediated team discussions. MIS Quarterly, 41(2), 559-581. DOI: 10.25300/MISQ/2017/41.2.10.
 • Czakon, W. (2013). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (s. 47-67). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 • Dane, E. (2011). Paying attention to mindfulness and its effects on task performance in the workplace. Journal of Management, 37(4), 997-1018. DOI: 10.1177/0149206310367948.
 • Davis, D.M., Hayes, J.A. (2011). What Are the Benefits of Mindfulness? A Practice Review of Psychotherapy-Related Research. Psychotherapy, 48(2), 198-208. DOI: 10.1037/a0022062.
 • Giluk, T.L. (2009). Mindfulness, Big Five personality, and affect: A meta-analysis, Personality and Individual Differences, 47(8), 805-811. DOI: 10.1016/j.paid.2009.06.026
 • Gajda, D. (2017). Talent management in the context of mindful organizing and organizational mindfulness. Journal of Positive Management, 8(3), 42-57. DOI: 10.12775/JPM.2017.124.
 • Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.
 • Good, D.J., Lyddy, Ch. J., Bono, J.E., Duffy, M.K., Baer, R.A., Brewer, J.A.,... Lazar, S.W. (2016). Contemplating Mindfulness at Work: An Integrative Review. Journal of Management, 42(1), 114-142. DOI: 10.1177/0149206315617003.
 • Glomb, T.M., Duffy, M.K., Bono, J.E., Yang, T. (2011). Mindfulness at work. W: A. Joshi, H. Liao, J. Martocchio (red.), Research in Personnel and Human Resources Management (s. 115-157). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. DOI: 10.1108/S0742-7301(2011)0000030005.
 • Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits. A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 57(1), 35-43. DOI: 10.1016/S0022-3999(03)00573-7.
 • Gunasekara, A., Zheng, C.S.M. (2019). Examining the effect of different facets of mindfulness on work engagement. Employee Relations, 41(1), 193-208. DOI: 10.1108/ER-09-2017-0220.
 • Hülsheger, U.R., Alberts, H.J., Feinholdt, A., Lang, J.W. (2013). Benefits of mindfulness at work: the role of mindfulness in emotion regulation, emotional exhaustion, and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 98(2), 310-325. DOI: 10.1037/a0031313.
 • Instytut Uważności i Psychoterapii (b.d). Mindfulness (Uważność). Pobrane 12.07.2019 z: http://www.iuip.eu/mindfulness.
 • Jankowski, T., Holas, P. (2009). Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii. Studia Psychologiczne, 47(4), 59-79.
 • Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future. Clinical Psychology Sciencce and Practice, 10(2), 144-156, DOI: 10.1093/clipsy.bpg016.
 • Kerr, C.E., Sacchet, M.D., Lazar, S.W., Moore, C.I., Jones, S.R. (2013). Mindfulness starts with the body: somatosensory attention and top-down modulation of cortical alpha rhythms in mindfulness meditation. Frontiers in Human Neuroscience, 3, 7-12, DOI: 10.3389/fnhum.2013.00012.
 • Keevers, L., Treleaven, L. (2011). Organizing practices of reflection: A practice-based study. Management Learning, 42(5), 505-520. DOI: 10.1177/1350507610391592.
 • Krishnakumar, S., Robinson, M.D. (2015). Maintaining an even keel: An affect-mediated model of mindfulness and hostile work behavior. Emotion, 15(5), 579-589. DOI: 10.1037/emo0000060.
 • Langer, E. J. (1989). Mindfulness. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Langer, E.J. (2014). Rozwaga w epoce złożoności. Harvard Business Review Poland, 136, 48-55.
 • Levinthal, D., Rerup, C. (2006), Crossing an Apparent Chasm: Bridging Mindful and Less-mindful Perspectives on Organizational Learning, Organization Science, 17, 502-513.
 • Machnowska, A. (2012). Uważność w pracy. Pobrane z: http://www.businessandbeauty.pl/uwaznosc-w-pracy/?quick_view=1/ 1.10.2017
 • Marlatt, G.A., Kristeller, J.L. (1999). Mindfulness and meditation. W: W.R. Miller (red.), Integrating spirituality into treatment: Resources for practitioners, (s. 67-84). Washington DC: American Psychological Association. http://dx.doi.org/10.1037/10327-004.
 • Michel, A., Bosch, Ch., Rexroth, M. (2014). Mindfulness as a cognitive-emotional segmentation strategy: An intervention promoting work-life balance. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 87(4), 733-754. https://doi.org/10.1111/joop.12072.
 • Milliman, R.E. (1986). The Influence of Background Music on the Behavior of Restaurant Patrons. Journal of Consumer Research, 13(2), 286-289. https://doi.org/10.1086/209068.
 • Mindfulnessinside (b.d.), Mindfulness w biznesie - SAP. Pobrane 12.07.2019 z: http://mindfulnessinside.pl/mindfulness-w-pracy-sap
 • Mindfulnessinside (b.d.), Mindfulness w IKEA - case study. Pobrane 12.07.2019 z: http://mindfulnessinside.pl/mindfulness-case-study-ikea-w-pracy
 • Mindfulness/WSM (b.d.), Pobrane 12.07.2019 z: http://mindfulness.wsm.warszawa.pl
 • Olano, H.A., Kachan, D., Tannenbaum, S.L., Mehta, A., Annane, D., Lee, D.J. (2015). Engagement in mindfulness practices by U.S. adults: Sociodemographic barriers. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 21(2), 100-102. DOI: 10.1089/acm.2014.0269.
 • Piórkowska, K. (2016). Behavioural Strategy: the Context of Mindfulness. Przegląd Organizacji, 4, 60-67.
 • Pradeep, A.K. (2011). Mózg na zakupach. Gliwice: Helion.
 • Radoń, S. (2017). Kognitywistyczny paradygmat ekspercki w kontekście neurologicznych badań nad uważnością oraz w świetle teorii sieci i grafów. Pobrane z: https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw_Radon/publication/
 • Ray, J.L., Baker, L.T., Plowman, D.A. (2011). Organizational mindfulness in business schools. Academy of Management Learning and Education, 10(12), 188-203. https://doi.org/10.5465/amle.10.2.zqr188.
 • Rerup, C. (2005). Learning from Past Experience: Footnotes on Mindfulness and Habitual Entrepreneurship, Scandinavian Journal of Management, 21(4), 451-472.
 • Rodrigues, M.F., Nardi A.E., Levitan M. (2017). Mindfulness in modd and anxiety disorders: a review of the literature. Trends Psychiatry and Psychotherapy, 39(3), 207-215. DOI: 10.1590/2237-6089-2016-0051.
 • Schaufenbuel, K. (2014). Bringing Mindfulness to the Workplace. Pobrane z: https://csi.boisestate.edu/ipbn/files/2018/01/unc-white-paper-bringing-mindfulness-to-the-workplace_final.pdf
 • Schemer, C., Matthes, J., Wirth, W., Textor, S. (2008). Does "Passing the Courvoisier" Always Pay off? Positive and Negative Evaluative Conditioning Effects of Brand Placements in Rap Videos. Psychology & Marketing, 25(10), 923-943. DOI: 10.1002/mar.20246.
 • Siegel, D.J. (2007). The mindful brain: Reflection and attunement in the cultivation of well-being. New York: W.W. Norton&Company.
 • Shapiro, S.L, Wang, M.C., Peltason, E.H. (2015). What is mindfulness, and why should organizations care about it? W: J. Reb, P.W.B. Atkins (red.), Mindfulness in organizations. Foundations, Research, and Applications (s. 17-41). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107587793.
 • Schultz, P.P., Ryan, R.M., Niemiec, C.P., Legate, N., Williams, G.C. (2015). Mindfulness, work climate, and psychological need satisfaction in employee well-being. Mindfulness, 6(5), 971-985. http://dx.doi.org/10.1007/s12671-014-0338-7.
 • Slagter, H.A., Davidson, R.J., Lutz, A. (2011). Mental Training as a Tool in the Neuroscientific Study of Brain and Cognitive Plasticity. Frontiers of Human Neuroscience, 5(17), 1-12. DOI: 10.3389/fnhum.2011.00017.
 • Thakrar, M. (2017). How To Create Mindful Leadership. Pobrane z: https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/06/28/how-to-create-mindful-leadership/#4ed5cdd342a7.
 • Thau, S., Aquino, K., Poortvliet, P.M. (2007). Self-defeating behaviors in Organizations: The relationship between thwarted belonging and interpersonal work behaviors. Journal of Applied Psychology, 92(3), 840-847. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.92.3.840.
 • Tolle, E. (2010). Potęga teraźniejszości. Łódź: Galaktyka.
 • Yu, L., Zellmer-Bruhn, M. (2018). Introducing team mindfulness and considering its safeguard role against conflict transformation and social undermining. Academy of Management Journal, 61(1), 324-347. DOI: /10.5465/amj.2016.0094.
 • Vogus, T.J., Sutcliffe, K.M. (2012). Organizational Mindfulness and Mindful Organizing: A Reconciliation and Path Forward. Academy oí Management Learning & Education, 11(4), 722-735. http://dx.doi.org/10.5465/amle.2011.0002C.
 • Williams, K.A., Kolar, M.M., Reger, B.E., Pearson, J.C. (2001). Evaluation of a Wellness-Based Mindfulness Stress Reduction intervention: a controlled trial. American Journal of Health Promotion, 15(6), 422-432. https://doi.org/10.4278/0890-1171-15.6.422.
 • Weick, K.E., Sutcliffe, K.M., Obstfeld, D. (1999). Organizing for High Reliability: Processes of Collective Mindfulness. W: R.S. Sutton, B.M. Staw (red.), Research in Organizational Behavior (s. 81-123). Stanford: Jai Press.
 • Woźniak, J. (2012). Neuromarketing 2.0. Gliwice: Helion.
 • Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Warszawa: MT Biznes.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c439a1f4-dc8c-4eb2-ab7c-bc421e9ea420
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.