Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 1 | 35-49

Article title

Bezrobocie kobiet i przeciwdziałanie temu zjawisku w województwie mazowieckim w latach 2004-2013

Content

Title variants

EN
Unemployment Among Women and the Fight with This Phenomenon in Mazowieckie Voivodeship in the Years 2004-2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca koncentruje się na badaniu bezrobocia kobiet na tle ogólnych uwarunkowań, stanu i efektów bezrobocia w województwie mazowieckim i w Polsce. Założono hipotezy, iż kobiety mimo dobrego wykształcenia mają większe problemy niż mężczyźni ze znalezieniem i utrzymaniem miejsca pracy, czego głównym powodem są pełnione przez kobiety funkcje społeczne oraz stereotypy dotyczące pracy kobiet. Analiza danych statystycznych i własne badania sondażowe potwierdziły duże zróżnicowanie rynku pracy na terenie województwa i silny pozytywny wpływ miasta Warszawy na regionalny rynek pracy kobiet. Bezrobocie kobiet na terenie województwa kształtuje się na podobnym poziomie jak bezrobocie mężczyzn. Pozytywne zjawiska jakie mają miejsce na rynku pracy kobiet są efektem stosowania aktywnych form polityki rynku pracy finansowanych z funduszy europejskich.
EN
The paper focuses on the study of female unemployment against the overall conditions, state and the effects of unemployment in Mazowieckie Voivodeship and in Poland. Hypothesis assumed indicate that women, despite a good education, have greater problems than men in finding and keeping jobs, which mainly results from the social functions performed by women and the stereotypes about women and their work. Analysis of statistical data and author’s own research confirmed the diversity of the labor market in the region and a strong positive impact of the city of Warsaw on the regional labor market in case of women. Unemployment among women in the region is at a similar level to male unemployment. Positive developments that are taking place in the labor market for women are the result of the use of active labor market policies financed with European funds.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

35-49

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Bezrobocie w województwie mazowieckim (2001), Zespół ds. Statystyki Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy.
 • Claire P. (2012), Przemoc w szkole, w domu, w miejscu pracy. Wydawnictwo PWN.
 • Francik A. (2009), Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy. Wyd. IPISS.
 • Frist-Lesznak G. (2012), Wykształcenie kobiet a ich kwalifikacje na rynku pracy. Wyd. ASPRA.
 • Gawrycka E. (2008), Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy. Wydawnictwo CeDe-Wu.
 • Główny Urząd Statystyczny (2014), Warszawa.
 • Góral Z. (2013), Bezrobocie i polityka zatrudnienia. Wydawnictwo LEX Grupa Wolters Kluwer.
 • Grabowska M., Badora B., Feliksiak M. (2004), Kobiety na mazowieckim rynku pracy. 2013 WN.
 • Jacukowicz Z. (2008), Systemy wynagrodzeń. Poltext Warszawa.
 • Janicka K. (2005), Sytuacja na rynku pracy, a struktura społeczna. Wydawnictwo JFIS.
 • Jończyk J. (2013), Prawo zabezpieczenia społecznego. Wydawnictwo Zamykacze 2001 Alters Kluwer.
 • Kabaj M. (2009), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kabaj M., (2011), Badanie bezrobocia długookresowego. IPiSS, Warszawa.
 • Kaleta A. (2011), Wielozawodowość na obszarach wiejskich, W: Wilkin J. (red.) Perspektywa globalizacji w Polsce. Polska wieś - wizja rozwoju. Warszawa.
 • Kalinowska-Nawrotek B. (2002), Dyskryminacja kobiet na rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu w Poznaniu.
 • Keynes John M. (2004), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Wydawnictwo PWN.
 • Kowalak T. (2008), Polityka społeczna wybrane zagadnienia. Uniwersytet Ekonomiczny w Białymstoku.
 • Kozłowska Z. (2013), Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego.
 • Kwiatkowski E. (2009), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mlonek K. (2001), Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań. Wyd. PWN.
 • Mlonek K. (2012), Bezrobocie w Polsce w świetle Badań. Krajowy Urząd Pracy.
 • Noga M. (2003), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji. Wydawnictwo PWN.
 • Orlik J. (2012), Rynek pracy i wykorzystywanie zasobów pracy w Polsce. PWN. Poltext, Warszawa.
 • Rajkiewicz A. (2002), Zatrudnienie i rynek pracy. Wydawnictwo IPIS.
 • Sajkiewicz A. (2002), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika.
 • Sawicka J. (2013), Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender. Wydawnictwo SGGW.
 • Skoczny M. (1999), Społeczne skutki bezrobocia na lokalnych rynkach pracy. Wyd. PWN.
 • Smyczek S. (2012), Kobieta na rynku pracy. PWN.
 • Socha, M., Sztanderska U. (2011), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. PWN, Warszawa.
 • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020.
 • Sztanderska U. (1993), Rynek pracy w Polsce w latach 1990-1991. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-6081

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4404688-876b-499a-b081-a6e9847ed0f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.