Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2(57) | 159-186

Article title

Wyzwania stojące przed wiernymi w związku z potrzebą realizacji przez Kościół w III tysiącleciu dzieła nowej ewangelizacji

Title variants

EN
Challenges that the Faithful Face in Connection with the Urgent Need of Realization of the New Evangelization by the Church in the Third Millennium

Languages of publication

PL

Abstracts

The author of the article shows that challenging the new God's People to participate in the work of evangelization that is called “new” is still topical, because of the intensification of old threats and appearance of new ones, to which the evangelization was supposed to be a response. It is also current in the light of John Paul II's teaching preached after the year 2000 and Benedict XVI's teaching, especially the teaching contained in his first two encyclicals. Paragraph I of the article talks about the origin, need and significant assumptions of the new evangelization. In the next one the topicality is demonstrated of the challenge directed to the faithful to put it into effect, and in the last one tasks are listed that those who work on the new evangelization face after the Church entered the third millennium. The author pays close attention to the fact that the necessity to intensify one's spiritual life is their essential task, as it is a special condition of efficiency of the work of the new evangelization.

Contributors

 • Katedra Duchowości Życia Konsekrowanego w Instytucie Teologii Duchowości KUL

References

 • Alberoni R., Wygnać Chrystusa!, tł. A. Żdżarska, Izabelin−Warszawa: Rosikon Press 2007.
 • Benedykt XVI, Ewangelia zadaniem wszystkich, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27(2005), nr 2, s. 31.
 • Buttiglione R., Etyka wobec historii (Biblioteka Ethosu, X), red. A. M. Wierzbicki, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2005.
 • Drążek Cz., Jan Paweł II − wskazania na trzecie tysiąclecie, Kraków 2001.
 • Góźdź K., Wstęp: Narodziny Nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. K. Góźdź, Lublin 1993, s. 3-6.
 • JanPaweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici (o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II), 1988.
 • JanPaweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym), 1981.
 • JanPaweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa (o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000), 1995.
 • JanPaweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in America (o spotkaniu z żyjącym Jezusem Chrystusem, drogą do nawrócenia, komunii i solidarności w Ameryce), 1999.
 • JanPaweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Asia (o Jezusie Chrystusie, zbawicielu i o Jego posłannictwie miłości i służby w Azji: Aby miały życie i miały je w obfitości [J 10, 10]), 1999.
 • JanPaweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa (o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy), 2003.
 • JanPaweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Oceania (o Jezusie Chrystusie i ludach Oceanii: iść Jego drogą, głosić Jego prawdę, żyć Jego życiem), 2001.
 • JanPaweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (o formacji kapłanów we współczesnym świecie), 1992.
 • JanPaweł II, Adhortacja apostolska Pastores gregis (o biskupie, słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata), 2003.
 • JanPaweł II, Adhortacja apostolska Redemptionis donum (o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia), 1984.
 • JanPaweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata (o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie), 1996.
 • JanPaweł II, Encyklika Dives in misericordia (o Bożym Miłosierdziu), 1980.
 • JanPaweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia (o Eucharystii w życiu Kościoła), 2003.
 • JanPaweł II, Encyklika Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka), 1979.
 • JanPaweł II, Encyklika Redemptoris missio (o stałej aktualności posłania misyjnego), 1990.
 • JanPaweł II, Europa wymaga na nowo pracy misyjnej [Przemówienie wygł. 30.03.2001 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 22(2001), nr 5, s. 28-29.
 • JanPaweł II, Kontemplacja Jezusa warunkiem skutecznego głoszenia Ewangelii [Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2001 r., ogł. 3.06.2001 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 22(2001), nr 7-8, s. 4-6.
 • JanPaweł II: Krzyż nowohucki nowym nasieniem ewangelizacji, w: tenże, Nauczanie papieskie, t. II, 1, przygotowali do druku: E. Weron, A. Jaroch, Poznań: Pallottinum 1990, s. 700-704.
 • JanPaweł II, List apostolski Mane nobiscum Domine (na rok Eucharystii [X 2004 r. − X 2005 r.]), 2004.
 • JanPaweł II, List apostolski Novo millennio ineunte (na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000), 2001.
 • JanPaweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente (w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000), 1994.
 • JanPaweł II, Misja apostolska zakonów żeńskich, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 4(1983), nr 5-6, s. 25-26.
 • JanPaweł II, Misja ewangelizacyjna prezbiterów, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 14(1993), nr 7, s. 40.
 • JanPaweł II, Nauczajcie z głęboką wiarą i umacniajcie nadzieję, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13(1992), nr 12, s. 10-12.
 • JanPaweł II, Nowa ewangelizacja [Homilia wygł. w Salto, 9.05.1988 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 9(1988), nr 5, s. 20.
 • JanPaweł II, Nowa ewangelizacja najpilniejszą potrzebą Kościoła, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 21(2000), nr 2, s. 40-42.
 • JanPaweł II, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska [Przemówienie wygł. w Santo Domingo, 12.10.1992 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13(1992), nr 12, s. 22-31.
 • JanPaweł II, Pasterz idzie przed trzodą, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 6(1985), nr nadzw. I, s. 18-19.
 • JanPaweł II, Posłannictwo młodzieży w Kościele i świecie [Homilia wygł. w Denver, 14.08.1993 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 14(1993), nr 11, s. 25-26.
 • JanPaweł II, Prowadźcie dzieło nowej ewangelizacji [Przemówienie wygł. 23.03.2001 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.), 22(2001), nr 5, s. 27-28.
 • JanPaweł II, Rozbudzajcie w Kościele ducha misyjnego [Przemówienie wygł. 11.05.2001 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 22(2001), nr 7-8, s. 51-52.
 • JanPaweł II, Rozliczne sposoby służenia Ewangelii, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 4(1984), nr 9, s. 12.
 • JanPaweł II, Sekularyzacja i ewangelizacja w dzisiejszej Europie, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 6(1985), nr 10-12, s. 15-16.
 • JanPaweł II, Wezwani do głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi [Homilia wygł. 5.05.2001 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 22(2001), nr 7-8, s. 16-18.
 • JanPaweł II, Wobec nowych potrzeb ewangelizacji, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 6(1985), nr nadzw. II, s. 25.
 • JanPaweł II, W służbie Ewangelii [Przemówienie wygł. 13.02.2001], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.), 22(2001), nr 4, s. 37-38.
 • JanPaweł II, Wszyscy mamy uczestniczyć w działalności misyjnej Kościoła [Przemówienie wygł. 20.01.2001 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 22(2001), nr 4, s. 32-33.
 • Koneczny F., Więcej dobrobytu, Warszawa: Wydawnictwo Hobbysta 2006, s. 22-25.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań: Pallottinum 1968.
 • Lehmann K., Czym jest Nowa ewangelizacja Europy?, tł. A. Bławat, w: Nowa ewangelizacja (Kolekcja „Communio”, t. VIII), red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań: Pallottinum 1993, s. 67-74.
 • Lewek A., Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. I-II, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1995.
 • List pasterski Episkopatu Polski o nowej ewangelizacji. Wystosowany 29.01.1992 r., „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13(1992), nr 5, s. 55-56.
 • Moll H., „Katechizm Kościoła Katolickiego” jako narzędzie nowej ewangelizacji, tł. L. Balter, „Communio” 14(1994), nr 4, s. 19-35.
 • Nowa ewangelizacja (Kolekcja „Communio”, t. VIII), red. L. Balter, S. Dusza, F.Mickiewicz, S. Stancel, Poznań: Pallottinum 1993.
 • Nowe horyzonty w historii Kościoła i ludzkości, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13(1992), nr nadzw. I, s. 18-19.
 • Pawlina K., Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1995.
 • Philippe M.-D., Trzy mądrości, przeł. A. Kuryś, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2008.
 • Piwowarski W., Tło społeczno-polityczne i religijno-kościelne punktem wyjścia „Nowej Ewangelizacji”, w: Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. K. Góźdź, Lublin 1993.
 • Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do Rady Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM), „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 4(1983), nr 4, s.29-30.
 • Ratzinger J., Nowa ewangelizacja, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 22(2001), nr 6, s. 35-39.
 • Ratzinger J., Raport o stanie wiary, przeł. Z. Oryszyn, Warszawa-Struga: Wydawnictwo Michalineum 1986.
 • Ratzinger J., Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół na przełomie tysiącleci. Z kardynałem rozmawia Peter Seewald, przekład G. Sowiński, Kraków: Znak 1997.
 • Ruini C., Nowa ewangelizacja Europy, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13(1992), nr 1, s. 10-12.
 • Seremak W., Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001.
 • Wojtyła K., Ewangelizacja współczesnego świata, w: Chrześcijaństwo żywych (W nurcie zagadnień posoborowych, t. VIII), praca zbiorowa pod red. B. Bejze, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1976, s. 59-82.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4440fa8-3808-4957-a9ac-a57a7684826a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.