Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 45 | 10(535) | 29-33

Article title

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WDRAŻAJĄCE ODDOLNE INNOWACJE SPOŁECZNE

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
FEATURES WHICH DISTINCTIVE NGOS EXPERIENCE IN IMPLEMENTING GRASSROOTS SOCIAL INNOVATIONS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcono rzadko podejmowanej w Polsce problematyce wdrażania przez organizacje pozarządowe oddolnych innowacji społecznych, tj. innowacji ukierunkowanych na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Jego celem jest zidentyfikowanie zmiennych, które odróżniają organizacje wdrażające te innowacje od tych, które takich doświadczeń nie posiadają. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu wyróżniono cztery takie zmienne. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2017 r. na losowej próbie organizacji pozarządowych posiadających siedzibę w Łodzi, prowadzących działalność w trybie ciągłym. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą testu U Manna-Whitneya. Efektem badań jest zidentyfikowanie jednej zmiennej istotnej statystycznie w tym zakresie (było to zatrudnianie przez organizacje pracowników na umowy cywilnoprawne). Podkreślono walor aplikacyjny wyprowadzonych wniosków.
EN
The article has been dedicated to the implementation of grassroots social innovations (aimed at tackling local social problems) by Polish NGOs. The aim of the article is to identify variables that differentiate organizations that implement these innovations from those which do not have such experiences. Based on the literature review, four such variables were differentiated. The results of the empirical studies carried out in 2017 on a random sample of non-governmental organizations located in Łódź (active in continuous operation) were presented. Statistical analysis was carried out with the U Manna-Whitney test. The result of the study is to identify one variable statistically significant (this was hiring by organizations the employees for civil-law contracts). The application value of the conclusions was highlighted.

Year

Volume

45

Issue

Pages

29-33

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016), Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Alessio J. (2011), Social Problems and Inequality, ASHGATE, London.
 • Anheier H.K., Krlev G., Preuss S., Mildenberger G., Bekkers R., Mensink W., Bauer A., Knapp M., Wistow G., Hernandez A., Adelaja B. (2014), Social Innovation as Impact of the Third Sector. Deliverable 1.1 of the project: „Impact of the Third Sector as Social Innovation” (ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme, European Commission, DG Research, Brussels.
 • Baturina D., Bežovan G. (2015), Social Innovation Impact-review. Seventh Framework Programme, Third Sector Impact, Brussels.
 • Coatham V., Martinali L. (2010), The role of community-based organizations in sustaining community regeneration: An evaluation of the development and contribution of Castle Vale Community Regeneration Services, „International Journal of Sociology and Social Policy”, 30 (1/2), s. 84– 101.
 • Howaldt J., Butzin A., Domanski D., Kaletka C. (2014), Theoretical Approaches to Social Innovation – A Critical Literature Review. A deliverable of the project: Social Innovation: Driving Force of Social Change (SIDRIVE), Sozialforschungsstelle, Dortmund.
 • Howaldt J., Schwarz M. (2010), Social Innovation: Concepts, Research Fields and International Trends, Aachen: International Monitoring, http://www.asprea.org/imagenes/IMO%20Trendstudie_Howaldt_englisch_Final%20ds.pdf [dostęp 27.11.2017].
 • Jaskyte K. (2013), Does Size Really Matter? Organizational Size and Innovations in Nonprofit Organizations, „Nonprofit Management & Leadership”, 24 (2), s. 229–247.
 • Jaskyte K., Kisieliene A. (2006), Organizational factors, leadership practices, and adoption of technological and administrative innovations: an exploratory study of Lithuanian nonprofit social service organizations, „European Journal of Social Work”, Vol. 9, No. 1, s. 21–37.
 • Osborne S. (1998a), Voluntary Organizations and Innovation in Public Services. Routledge, London.
 • Osborne S. (1998b), The innovative capacity of voluntary organisations: Managerial challenges for local government, „Local Government Studies”, 24:1, p. 19– 40.
 • Pellicer-Sifres V., Belda-Miquel S., López-Fogués A., Boni Aristizábal A. (2017), Grassroots Social Innovation for Human Development: An Analysis of Alternative Food Networks in the City of Valencia (Spain), „Journal of Human Development and Capabilities”, 18:2, p. 258–274.
 • Pielesiak I. (2016), Dezintegracja przestrzeni Łodzi w świetle badań społecznych, „Studia Miejskie”, t. 21, s. 53– 65.
 • Shier M.L., Handy F. (2015), From Advocacy to Social Innovation: A Typology of Social Change Efforts by Nonprofits, „Voluntas”, nr 26, p. 2581–2603.
 • Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 1, StatSoft, Kraków.
 • Szukalski P., red. (2016), Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Terstriep J., Kleverbeck M., Deserti A., Rizzo F. (2015), Comparative Report on Social Innovation across Europe. Deliverable D3.2 of the project Boosting the Impact of SI in Europe through Economic Underpinnings» (SIMPACT), European Commission – 7th Framework Programme, European Commission, DG Research & Innovation, Brussels.
 • The Young Foundation (2012), Social Innovation Overview: A deliverable of the project: The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe (TEPSIE), European Commission – 7th Framework Programme, European Commission, DG Research, Brussels.
 • Zajda K. (2017), Collaboration between rural non-govermental organizations and local entities and their potential for implementing social innovations. The example of organizations from Lubelskie Province, „Acta Innovations”, 24, s. 14–21.
 • Zajda K. (2018), Problemy społeczne aktywizujące łódzkie NGO do wdrażania produktowych i procesowych innowacji społecznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, w druku.
 • Zajda K., Kretek-Kamińska A. (2018), Między działaniami zrutynizowanymi a innowacjami społecznymi. Praktyki funkcjonowania gminnych ośrodków pomocy społecznej z gmin wiejskich województwa łódzkiego, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 40(1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c448c8d0-2a97-4dbb-86be-826bf0138092
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.