Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 4(65) | 74-100

Article title

Demokracja, demokratyczny, demokratyzm jako pojęcia syndromatyczne. Tezy

Content

Title variants

EN
Democracy, democratic, democratism, democratization as a syndromic terms

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Demokracja, demokratyczny, demokratyzm, demokratyzacja to pojęcia syndromatyczne. Zarówno same w sobie, gdy wskazujemy kryteria definicyjne, jak i w związkach pojęć – takich jak np. demokracja liberalna czy demokratyczne państwo prawa. Syndromatyczność tych pojęć polega na tym, że ich treść nie jest jednowymiarowa (w redukcji do sposobu wyłaniania i legitymizacji władzy, sposobu rządzenia, relacji między rządzącymi a rządzonymi), lecz określona jest przez splot charakterystyk ideologicznych, etycznych, socjoekonomicznych i prawnych. Demokracja „przymiotnikowa” to inna jakość niż „czysta” demokracja rozumiana dosłownie, lecz i blankietowo. Znajduje to wyraz w zróżnicowanych doktrynalnie modelach demokracji.
EN
Democracy, democratic, democratism, democratization are syndromic terms. Both in themselves, as Simple terms, when we indicate the definition criteria, and in complex terms – such as, for example, liberal democracy or the democratic state of law. The syndromic nature of these concepts lies in the fact that their content is not one-dimensional (reduced to the method of the emergence and legitimation of power, the method of governing, the relationship between the ruling and the ruled), but is determined by a combination of ideological, ethical, socioeconomic and legal characteristics. “Adjectival” democracy is a different quality than “pure” democracy understood literally, but also in blank form. This is reflected in the doctrinally diverse models of democracy.

Year

Issue

Pages

74-100

Physical description

References

 • Antoszewski A. (2016), Współczesne teorie demokracji, Warszawa.
 • Błuszkowski J., Mider D. (2012), Demokracja późnej nowoczesności, Warszawa.
 • Braud Ph. (1995), Rozkosze demokracji, Warszawa.
 • Canova M. (2008), Lud, Warszawa.
 • Chmielnicki P., Minich D. (2019), Gorzki smak kiełbasy wyborczej. Obietnice wyborcze i ich realizacja ustawami w latach 2015–2016, Warszawa.
 • Fik I. (1988), O żywą treść Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu demokracji, Warszawa.
 • Flis J. (2014), Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do Sejmu i Senatu, Kraków.
 • Fromm E. (1996), Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Warszawa-Wrocław.
 • Fukuyama F. (2009), Koniec historii, Kraków.
 • Garlicki J., Noga-Bogomilski A. (2004), Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa.
 • Górski R. (2007), Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków.
 • Gross F. (1992), Tolerancja i pluralizm, Warszawa.
 • Grzybowski K. (1972), Tezy o demokracji i dyktaturze, (w:) Grzybowski K., Refleksje sceptyczne, tom II, Warszawa.
 • Gulczyński M. (1997), Dylematy etyczne demokracji bezprzymiotnikowej In statu nascendi, Wykład na inauguracji roku akademickiego 199/98 w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 • Gulczyński M. (2004), Panorama systemów politycznych świata, Warszawa.
 • Gulczyński M. (2008), Kreowanie demokracji. Z dysput o celach i metodach polskiej transformacji, Warszawa.
 • Habermas J. (2005), Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa. Jasienica P. (1989), Polska anarchia, Kraków.
 • Karwat M. (2005a), Demokratyczny wzorzec partycypacji, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne”, nr 3–4 (4–5).
 • Karwat M. (2005b), Kryteria demokratyzmu postaw społecznych, stosunków politycznych i państwa, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne”, nr 1 (2).
 • Karwat M. (2006), O demagogii, Warszawa.
 • Karwat M. (2009), Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce; (w:) Wojtaszczyk K.A., Mirska A. (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa.
 • Król M. (1994), Słownik demokracji, Warszawa.
 • Król M. (2017), Jaka demokracja?, Warszawa.
 • Kubat M. (2010), Teoria opozycji politycznej, Kraków. Kuciński J. (red.) (2005), Szanse i zagrożenia procesu konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Kuehnelt-Leddihn E. (2012), Demokracja – opium dla ludu, Warszawa.
 • Lamentowicz W. (1996), Państwo współczesne, Warszawa.
 • Leder A. (2014), Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa.
 • Lenin W.I. (1981), O demokracji socjalistycznej, Warszawa.
 • Lipiec J. (1979), Ontologia świata realnego, Warszawa.
 • Locke J. (1992), Dwa traktaty o rządzie, Warszawa.
 • Mill J.S. (1995), O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, Kraków.
 • Mouffe Ch. (2005), Paradoks demokracji, Wrocław.
 • Olson D.M. (1998), Demokratyczne instytucje legislacyjne, Warszawa.
 • Ossowska M. (1992), Wzór demokraty: cnoty i wartości, Lublin.
 • Pawełczyk P. (2000), Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań.
 • Raciborski J. (2011), Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa.
 • Reykowski J. (red.) (1995), Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Warszawa.
 • Reykowski J. (2019), Rozczarowanie demokracją. Perspektywa psychologiczna, Sopot.
 • Rudziński R. (red.) (1974), Idea demokracji w tradycji myśli socjalistycznej. Wybór tekstów, Warszawa.
 • Runciman D., Brito Vieira M. (2011), Reprezentacja, Warszawa.
 • Safjan M. (2005), Prawa Polska, Warszawa.
 • Sartori G. (1994), Teoria demokracji, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa.
 • Szymanek J. (red.) (2016), Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, Warszawa.
 • Śpiewak P. (2004), Obietnice demokracji, Warszawa.
 • Tobiasz M. (red.) (2016), Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji, Warszawa.
 • Tocqueville de A. (1976), O demokracji w Ameryce, Warszawa.
 • Urban M. (2013), Demokratyczna osobowość. Model i jego urzeczywistnienie w warunkach polskiej demokracji, Warszawa.
 • Wojtaszczyk K.A., Stawarz P., Wiśniewska-Grzelak J. (red.) (2018), Zmierzch demokracji liberalnej?, Warszawa.
 • Zieliński T. (1999), Czas prawa i bezprawia. Myśli niepokorne kustosza praw, Warszawa.
 • Zieliński T. (2001), Labirynt praw i obyczajów. Zapiski z końca XX wieku, Warszawa.
 • Zieliński T. (2002), Droga do Ziemi obiecanej, Warszawa.
 • Ziółkowski J. (red.) (2016), Wpływ i władza w systemie demokratycznym, ”Studia Politologiczne”, vol. 41.
 • Znamierowski Cz. (1988), Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa.
 • Znamierowski Cz. (1991), Elita i demokracja, Warszawa.
 • Żyro T. (2004), Wstęp do politologii, Warszawa.
 • Żyro T. (2008), Wola polityczna. Siedem prób z filozofii praktycznej, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c449d959-1919-45ee-ac3c-97fcd0a4e55c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.