Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 4 | 75-86

Article title

On Langauge(s) of the Law and Guiding Principle in Translating Statutory Texts

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Badania nad językami prawa prowadzą zarówno lingwiści, jak i prawnicy, każda grupa zawodowa w nieco innym zakresie. Prawnicy skupiają uwagę na instytucjach państwa i prawa, tworzeniu i stoso­waniu przepisów prawa i na kwestiach (re)konstruowania norm prawnych. Lingwiści natomiast inte­resują się komunikacją językową w zakresie prawa w różnych kontekstach oraz istotą języków prawa występujących jako idiolekty i polilekty specjalistyczne. Tworzenie tekstu zamierzonego jako praw­ny/ustawowy odbywa się w zinstytucjonalizowanym kontekście działania różnych zespołów oraz or­ganów prawotwórczych w ramach państwa, przy użyciu odpowiednich języków prawa. Natomiast czystą fikcją prawną jest koncepcja tzw. racjonalnego prawodawcy, który używa języka prawnego. O przebiegu i sposobie tłumaczenia tekstów prawnych decyduje w pierwszym rzędzie funkcja prze­kładu w społeczeństwie docelowym: (1) regulacyjna (z mocy prawa), lub (2) czysto informacyjna.

Year

Issue

4

Pages

75-86

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • BATHIA V.K. (1997), Translating Legal Genres, (in:) A. Trosborg (ed.), Text Typology and Transla- tion. Amsterdam/ Philadelphia, 203-214.
 • GRUCZA F. (1983), Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa.
 • GRUCZA F. (1994), O językach specjalistycznych (= technolektach) jako pewnych składnikach rzeczywistych języków ludzkich, (in:) F. Grucza, Z. Kozłowska (eds), Języki specjalistyczne. Warszawa, 7-27.
 • GRUCZA F. (2002), Języki specjalistyczne – indykatory i determinanty rozwoju cywilizacyjnego, (in:) J. Lewandowski (ed.), Języki specjalistyczne, vol. 2, Problemy Technolingwistyki. Warszawa, 9-26.
 • GRUCZA S. (2007), Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, second editio. Warszawa.
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko. Warszawa.
 • JOPEK-BOSIACKA A. (2008), Przekład prawny i sądowy. Warszawa.
 • KIELAR B.Z. (1977), Language of the Law in the Aspect of Translation. Warszawa.
 • KIELAR B.Z. (2008), Zderzenia kulturowe w tłumaczeniu na język angielski Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., (in:) Ł. Karpiński (ed.), Języki specjalistyczne, vol. 8. Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych. Warszawa, 16-30.
 • KJÆR A.L. (1999), Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und Recht bei der Übersetzung von Rechtstexten der Europäischen Union, (in:) P. Sandrini (ed.), Übersetzen von Rechtstexten. Tübingen, 63-79.
 • MALINOWSKI A. (2006), Polski język prawniczy. Wybrane zagadnienia. Warszawa.
 • MELLINKOFF D. (1963), The Language of the Law. Boston, Toronto.
 • MORAWSKI L. (2001), Wstęp do prawoznawstwa. Toruń. REDELBACH A. (2000), Wstęp do prawoznawstwa. Toruń.
 • ŠARČEVIĆ S. (1997), New Approach to Legal Translation. The Hague.
 • ŠARČEVIĆ S. (2000), Legal Translation and Translation Theory: a Receiver-oriented Approach.
 • Available from: http://www.tradulex.org/Actes2000/sarcevic.pdf. (Accessed 9 February 2010).
 • WRÓBLEWSKI B. (1948), Język prawny i prawniczy. Kraków.
 • ZIELIŃSKI M. (1999), Języki prawne i prawnicze, (in:) Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiąclecia. Kraków, 50-74

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c44b2ea2-5def-4891-917b-38af92f98370
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.