Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 37 | 5-19

Article title

Rozwój zintegrowany a dobrobyt społeczno-ekonomiczny – kłopoty z pomiarem

Authors

Content

Title variants

EN
Integrated Development and Socio-economic Prosperity – the Problems with Measurement

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dobrobyt wiąże się z kwestią zaspokajania potrzeb zarówno indywidualnych, jak i zbioro-wych. Precyzyjna ocena stopnia i sposobu zaspokojenia potrzeb zmienia się w zależności od społe-czeństwa, jego poziomu rozwoju, uwarunkowań kulturowych, epoki historycznej. Zmianie również ulega pojęcie potrzeb podstawowych i potrzeb luksusowych. Kryteria oceny dobrobytu społeczno- -ekonomicznego mają charakter zarówno mierzalny, jak niemierzalny, obiektywny i subiektywny, dochodowy i majątkowy, uniwersalny i kulturowy, materialny i duchowy. Nierozwiązalnym problemem wydaje się nie tylko wyczerpujące zdefiniowanie pojęcia dobrobytu, ale i jego jedno-znaczny pomiar. Nie rozstrzygnięto też, czy na dobry byt i związaną z tym jakość życia ma w więk-szym stopniu wpływ indywidualna sytuacja ekonomiczna jednostki, czy też otoczenie polityczne, społeczne, prawno-instytucjonalne, kulturowe, w jakim żyje. Kolejność państw według poziomu życia jego społeczeństwa zależy od tego jakie wagi przyznamy poszczególnym kryteriom kojarzo-nym z dobrobytem – wskaźnikom ilościowym dotyczącym wzrostu PKB, wskaźnikom rozwoju spo-łecznego, zmianom strukturalnym, jakościowym lub instytucjonalno-prawnym, czy też odczuciom subiektywnym – oraz od tego, czy dobrobyt będzie oceniany według stanu zaspokojenia potrzeb, albo też w porównaniu do innych państw, regionów grup społecznych. Przy rosnącym coraz szybciej zróżni-cowaniu dochodowym społeczności światowej ważnym zadaniem wydaje się opracowanie mierników rozwoju zintegrowanego, które najlepiej oddają poziom życia ogółu społeczeństwa. Ważnym ich ele-mentem jest określenie zmiany sytuacji ekonomicznej grup najsłabszych. Rozwój zintegrowany i jego monitorowanie powinny być priorytetem współczesnych władz państwowych
EN
There is no clear-cut definition and measure of prosperity and economic well-being. It de-pends on individual attitude and vigour as well as political, economic and cultural conditions. Criteria for an estimate of economic well-being are universal and cultural, measurable and un-measurable, subjective and objective. The people identify the prosperity with wealth, richness, exclusive consumption, wide choice, safety and happiness. The rich country doesn’t equal the individual well-being – poor people live in rich countries and very rich individuals live in poor countries. One of the tendencies observed in the contemporary world is growing social-economic stratification. Income differentials among particular labor market segments and in different social sections grow. This is accompanied by an increase in relative poverty of the employees. Except of economic indexes (GNP, GDP), for estimating of living standards, human development indicators and political conditions are very important. Because of growing income diversification of world community, an important task seems to develop measures of integrated development, that reflect the standard of living of the society best. An important part of them is to define the changes in the economic situation of the most vulnerable groups. The integrated development and its monitoring should be a priority of Government.

Year

Issue

37

Pages

5-19

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Transportu i Handlu Morskiego Zakład Gospodarki Globalnej Uniwersytet Gdański

References

 • Bauman Z., 2006, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wyd. WAM, Kraków.
 • Bauman Z., 2006, Życie na przemiał, Wyd. Literackie, Kraków.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 2003, Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Burnet V., 2008, W uścisku inflacji, „Herald Tribune” z 30.04.2008, za: „Forum” 2008, nr 27.
 • Caban W. (red.), 2001, Ekonomia, PWE, Warszawa.
 • Credit Suisse, Raport o globalnym bogactwie, https://www.credit-suisse.com.
 • Cornia G.A., Kiiski S., 2001, Trends in Income Distribution in the Post-World, War II Period: Evidence and Interpretation, WIDER Discussion Paper no. 89, UNU/WIDER, Helsinki.
 • IMF, 2007, World Economic Outlook, October 2007, Globalization and Inequality, Washington.
 • Legatum Prosperity Index, www.prosperity.com.
 • Marshall G., Tabin M., 2005, Oxfordzki słownik socjologii i nauk społecznych 2005, PWN, Warszawa.
 • OECD, Better Life Index, http://oecdbetterlifeindex.org/
 • Piontek F., Piontek B., 2012, Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójno-ści społeczno-ekonomicznej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 24.
 • Polak E., 2009, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Wyd. Difin, War-szawa.
 • Ryfkin J., 2003, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław. Rysz-Kowalczyk B. (red.), 2001, Leksykon polityki społecznej 2001, Aspra-Jr, IPS, War-szawa.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 1998, Ekonomia 2, PWN, Warszawa.
 • Satisfaction with Life Index, http://en.wikipedia.org. Sen A., 2000, Nierówności. Dalsze rozważania, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Szymborski K., 2008, Z dołu do góry, z góry na dół, „Polityka” nr 21.
 • The New Economy Foundation, Happy Planet Index,www.hapyplanetindex.org.
 • UNDP 2012, Human Development Report 2011–2012, New York.
 • Woźniak M.G., 2005, Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ogranicza-jącej nierówności społeczne, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 6.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c44bcd6d-3199-4c27-9308-93e9a9578742
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.