Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3-4(110-111) Zarządzanie różnorodnością/Diversity management | 67-80

Article title

Zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji

Authors

Content

Title variants

EN
Age–Diverse Teams in the Organization

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zespoły niejednorodne wiekowo to jedna z praktyk organizacyjnych polecanych wobec silnego zróżnicowania pokoleniowego na rynku pracy. Sprzyjają wymianie poglądów wśród przedstawicieli różnych grup wiekowych, ułatwiają transfer wiedzy i umiejętności, promują współpracę międzypokoleniową. Z uwagi na wartość tego rozwiązania, potwierdzoną badaniami i praktyką organizacyjną, zapytano 395 pracujących osób o zakres jego stosowania w ich firmach. Jako kryterium analiz uwzględniono: typ klimatu organizacyjnego, obszar pracy, wielkość firmy, działania firmy z zakresu polityki wiekowej.
EN
In the face of strong generational diversification on the labor market, teams that are diversified in terms of age are recommended in organizational practice. Such teams foster the exchange of views among representatives of various age groups, facilitate the transfer of knowledge and skills, and promote intergenerational collaboration. In light of the value inherent in this solution—confirmed in studies and organizational practice—395 working people were asked of the scope of its application in their companies. Criteria used in the analysis included organizational climate, work area, company size, and company policy with respect to age.

Year

Pages

67-80

Physical description

Document type

Research Communiqués

Dates

published
2016-06-15

Contributors

 • Zakład Psychologii Pracy i Doradztwa Zawodowego w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • Aronowska I. (2014), Efektywna współpraca w zespołach międzypokoleniowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 11.
 • Brdulak H. (2014), Zmiany demograficzne – nowe wyzwanie w zarządzaniu. Wybrane aspekty, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 11.
 • Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A. (2000), Kształtowanie relacji pracowniczych, Łódź, PAM Center.
 • Buszczak A. (2002), Rzecz o sile zespołu, w Strykowska M. (red.), Współczesne organizacje – wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Chełpa S. (1993), Walidacja Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego Kolba, Przegląd Psychologiczny, nr 34.
 • Chutnik M. (2012), Trzeba łączyć mocne strony, Personel, nr 4.
 • Fabisiak J., Prokurat S. (2012), Age Management, as a Tool for the Demographic Decline in the 21st Century: An Overview of its Characteristics, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, nr 8.
 • Gadomska-Lila K. (2015), Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 • Gajda J., Seroka-Stolka O. (2014), Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 • Gajny-Zbierowska M. (2014), Intermentoring międzypokoleniowy jako metoda zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo, Folia Oeconomica, nr 4.
 • Gałaj W. (2014), Pokolenie Z na rynku pracy, w Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Pokolenia na rynku pracy, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Hildt-Ciupińska K., Bugajska J., Łastowiecka-Moras E., Malińska M. (2012), Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Bezpieczeństwo Pracy, nr 3.
 • Jachnis A. (2008), Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Warszawa, Difin.
 • Jaworska A. (2014), Autonomiczne zespoły pracownicze w epoce ponowoczesności, Humanizacja Pracy, nr 1.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2013a), Zarządzanie wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2013b), Zarządzanie wiekiem w sektorze MSP jako wyzwanie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 6.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2014a), Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2014b), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Kożusznik B. (1998), Psychologia zespołu pracowniczego, Katowice, Wydawnictwo UŚ.
 • Lipińska-Grobelny A., red. (2007), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Litwiński J., Sztanderska U. (2010a), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, Warszawa, PARP.
 • Litwiński J., Sztanderska U. (2010b), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Ochrona i promocja zdrowia, Warszawa, PARP.
 • Lubrańska A. (2008), Wiek a gotowość do zmiany, w Golińska L., Dudek B. (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Mockałło Z. (2015), Stereotypy na temat starszych pracowników i ich związek z dobrostanem oraz pracą – przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy, nr 4.
 • Moczydłowska J. (2014), Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 11.
 • Nawrat D. (2014), Uczenie się międzypokoleniowe w środowisku pracy – wybrane strategie i metody, w Muszyński M. (red.), Międzypokoleniowe uczenie się, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Robbins S. P. (1998), Zachowania w organizacji, Warszawa, PWE.
 • Rogozińska-Pawełczyk A. (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy, w Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Pokolenia na rynku pracy, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Sadowska-Snarska C. (2014), Model międzynarodowego przekazywania kompetencji i wiedzy w sektorze MPŚ – dobre praktyki z Włoch, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 • Stachowska S. (2012a), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 • Stachowska S. (2012b), Zarządzanie wiekiem w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 • Szaban J. M. (2013), Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4.
 • Unsworth K. L., West M. A. (2003), Zespoły: wyzwania pracy w grupie, w Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, GWP.
 • Urbaniak B. (2011), Zatrudnienie a instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy – badania dla Polski, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Woszczyk P., Gajda M. (2014), Nowe trendy, stare przyzwyczajenia. Zarządzanie międzypokoleniowe w polskich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 • Woszczyk P. (2013), Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji, w Woszczyk P., Czernecka M. (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, Łódź, HRP Group.
 • www.stat.gov.pl (Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2015, Warszawa, 2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c451fe0e-44bd-4e05-9d04-309e39a5645f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.