Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(10) | 19-30

Article title

Kompetencja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Content

Title variants

EN
Intercultural Competence in Teaching Polish as a Foreign Language

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the article the following terms have been revised: competences, communicative compe-tence, intercultural competence. The classification of some new competences required in glottodidactics has been suggested. In the presented model the intercultural competence has been included and its relationship with other competences has been described. The guidelines of Common European Framework of Reference for Languages have been discussed here. Educational application has shown how the new competences should be developed.

Contributors

 • Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytetu Śląski w Katowicach, Polska

References

 • (ESOKJ 2003) Europejski system opisu kształcenia językowego, uczenie się nauczanie, ocenianie, 2003, przeł. Martyniuk W., Warszawa: Języki Obce w Szkole.
 • Bachman L.F., Palmer A., 1996, Language Testing in Practice, Oxford: Oxford University Press.
 • Bachmann S., Gerhold S., Wessling G., 1996, Aufgaben – und Übungstypologie zum interkulturellen Lernen mit Beispielen aus Sichtwechsel – neu, „Zielsprache Deutsch”, nr 27.
 • Banach B., 2001. Interkulturowa tendencja we współczesnej glottodydaktyce, w: Habrajska G., red., Język w komunikacji, t. 3, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej.
 • Burkat, A. Jasińska, M. Małolepsza A. Szymkiewicz, 2005, 2009, Hurra!!! Po polsku, cz. 1, 2, 3, Kraków: Prolog.
 • Byram M., 1997, Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Clevedon: Multilingual Matters.
 • Canale M., Swain M., 1980, Theoretical bases of communicative approaches to second language and testing, „Applied Linguistics”, nr 1, s. 1–47.
 • Cummins J., 1979, Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters, „Working Papers in Bilingualism”, nr 19, s. 97–205.
 • Gębal P.E. 2009, Nauczanie języków i kultur drugich. Rozwiązania systemowe na przykładzie Szwajcarii, w: Makoszy¬ Bogdan J., red., Tradycja i perspektywy dialogu języków i kultur. Teoria i praktyka, Warszawa: Wszechnica Polska.
 • Gębal P.E., 2010, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Kraków: Universitas.
 • Grucza F., Chomicz¬ Jung K., red., 1996, Problemy komunikacji interkulturowej. Jedna Europa – wiele języków i wiele kultur, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hall E., 2001, Ukryty wymiar, Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 • Hofstede G., 1966, An American in Paris: The Influence of Nationality on Organization Theories, „Organization Studies” 1966, 17/3.
 • Hofstede G., 1996, Europe Versus Asia: Thruth Versus Virtue, „European Review”, 1996, vol. 4, no. 3.
 • Hymes D.H., 1972, On communicative competence, w: Pridge J.B., Holmes J., red., Sociolinguistics: selected readings, Harmondsworth: Penguin.
 • Mackiewicz M., red., 2005, Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Madeja A., Morcinek B., 2008, Polski mniej obcy, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
 • Mikułowski¬ Pomorski J., 2006, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków: Universitas.
 • Miodunka W., 2006, Cześć jak się masz, cz. 1 i 2, Kraków: Universitas.
 • Morreale S.P., Spitzberg H., J.K. Barge J.K., 2007, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, przeł. Izdebski P., Jaworska A., Kobylińska D., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Myczko K., 2005, Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego, w: Mackiewicz M., red., Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Sielatycki M., 2005, Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej, „Internetowy Magazyn CODN”, nr 3, http://www.trendy.codn.edu.pl, [dostęp: 16.04.2008]
 • Sierocka B., red., 2005, Aspekty kompetencji komunikacyjnej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
 • Szelc¬ Mays M., 2001, Coś wam powiem – ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich, Kraków: Universitas.
 • Torenc M., 2007, Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
 • Zarzycka G., 2000a, Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zarzycka G., 2000b, Typy zakłóceń w komunikacji międzykulturowej, w: Habrajska G., red., Język w komunikacji, t. 3, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno¬ Ekonomicznej.
 • Zarzycka G., 2001, Typy zakłóceń w komunikacji międzykulturowej, w: Habrajska G., red., Język w komunikacji 3, Łódź: WSHE ŁÓDŹ, s. 243–258.
 • Zarzycka G., 2002, O interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, z. 12.
 • Żydek-Bednarczuk U., 2010, Autostereotypy i standardy kulturowe Polski i Polaka Słowacji i Słowaka w dialogu międzykulturowym, w: Ruchała K., red., Biblioteki na terenach pogranicza i ich rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych. Materiały pokonferencyjne. Wybór, Bielsko Biała, Žilina: „Książnica Beskidzka”, s. 34–51.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c45de798-ba71-43ff-b3ab-2dde244a0981
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.